Instrukcja ponownej instalacji oprogramowania Dell Roxio Creator

Instrukcja ponownej instalacji oprogramowania Dell Roxio Creator


 


Ten artykuł zawiera informacje na temat sposobu ponownej instalacji oprogramowania Dell Roxio Creator Starter na komputerze firmy Dell.


Spis treści:

  1. Oprogramowanie Dell Roxio Creator Starter
  2. Centrum pobierania firmy Dell
  3. Instalowanie oprogramowania Roxio Creator Starter

 

Oprogramowanie Dell Roxio Creator Starter

 

Aplikacja Dell Roxio Creator Starter to oprogramowanie OEM, które można zakupić z różnymi komputerami firmy Dell.

Ten podręcznik zawiera instrukcje dotyczące uzyskania kopii oprogramowania i ponownego zainstalowania go na komputerze.

Jeśli szukasz informacji na temat innych czynności dotyczących tego oprogramowania, Skorzystaj z poniższego artykułu z często zaDAWANych pytań.

Jeśli szukasz instrukcji dezinstalacji, przejdź do poniższego artykułu.

 


Z powrotem na górę


 

Korzystanie z centrum pobierania My Dell

Uwaga: moje pliki do pobrania firmy Dell nie są już używane od 31 lipca 2017 w celu uzyskania dostępu i pobrania uprzednio fabrycznie zainstalowanego oprogramowania dla systemu firmy Dell. Obsługiwane fabrycznie zainstalowane oprogramowanie systemu jest dostępne w centrum pobierania firmy Dell. Sprawdź, czy wymagane jest zarówno oprogramowanie Dell Digital Download, jak i Digital Locker, ale jeśli nie znaleziono oprogramowania dostarczonego wraz z systemem, skontaktuj się z nami.
 
Przestroga: Oryginalna treść i informacje dotyczące plików do pobrania firmy Dell są podane poniżej tylko w celu uzyskania informacji. to narzędzie nie jest już dostępne.

Aplikacje mogą być aktualizowane w Centrum pobierania firmy Dell , patrząc na żądaną aplikację i postępując zgodnie z dostarczonymi instrukcjami online.
 

Uwaga: należy pamiętać, że istnieje ograniczona liczba plików do pobrania na system. Jeśli musisz pobrać oprogramowanie instalacyjne, upewnij się, że kopiujesz je do zewnętrznego źródła, takiego jak pusty dysk CD/DVD.


Z powrotem na górę


 

Instalowanie oprogramowania Roxio Creator Starter

 

  1. Przejdź do pakietu instalacyjnego kreatora.

  2. Kliknij dwukrotnie plik Setup. exe .

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Z powrotem na górę


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN284187

Last Date Modified: 07.02.2019 18:48


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.