Jak sprawdzić konfigurację systemu w komputerze firmy Dell?

Jak sprawdzić konfigurację systemu w komputerze firmy Dell?Przewodnik umożliwiający sprawdzenie listy składników systemu w trybie online. Lista obejmuje sprzęt, oprogramowanie oraz usługi nabyte z systemem w punkcie sprzedaży. Wyświetlane są: model komputera, data wysyłki, kraj zakupu, podzespoły sprzętowe (ilość i numery części), nabyte / zainstalowane oprogramowanie, usługi.


 

Sprawdzenie konfiguracji zamówienia

Możesz sprawdzić konfigurację otrzymanego komputera w momencie jego dostarczenia na naszej stronie pomocy technicznej.  Wyświetlane są następujące informacje:

  • Model komputera
  • Data wysyłki
  • Kraj zakupu
  • Podzespoły sprzętowe (ilość i numery części)
  • Nabyte / zainstalowane oprogramowanie
  • Usługi

Oto kilka kroków, które pomogą Ci znaleźć informacje o konfiguracji:

1.  Odwiedź stronę pomocy technicznej Dell dostępną pod adresem http://www.dell.com/support/home
2.  Wpisz kod Service Tag w polu, w którym pojawi się monit lub wybierz opcję Wykryj mój produkt (zobacz wideo poniżej, jak znaleźć etykietę serwisową w razie potrzeby)
3.  Z menu po lewej stronie wybierz opcję Konfiguracja systemu.  .
4. Zostaną wyświetlone 2 opcje – jedna dla Oryginalnej konfiguracji (w momencie dostawy) i druga dla Bieżącej konfiguracji (uruchamia wykrywanie modelu Dell System Detect, które przeanalizuje bieżącą konfigurację). Następnie kliknij strzałkę w dół widoczną obok pozycji Komponenty

Wybierz komponenty, aby wyświetlić konfigurację.
Rysunek 1: wybór komponentów w celu wyświetlenia konfiguracji.

5.  Lista komponentów zostanie wyświetlona poniżej z pozycjami zamówienia i numerami części.

Widok elementów konfiguracji systemu
Rysunek 2: widok elementów konfiguracji systemu
 


Wideo (tylko w języku angielskim) – Znajdź etykietę serwisową swojego komputera stacjonarnego, laptopa lub urządzenia AIO (1:47)

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN285421

Last Date Modified: 18.10.2018 12:47


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.