Jak zdiagnozować i rozwiązać problemy z kablowym połączeniem sieciowym w komputerze Dell Latitude

Jak zdiagnozować i rozwiązać problemy z kablowym połączeniem sieciowym w komputerze Dell Latitude


 


Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów ze zintegrowaną kartą sieciową (NIC) w notebooku firmy Dell.


Spis treści:

 1. Rozwiązywanie problemów ze zintegrowaną kartą sieciową
 2. Rozwiązywanie problemów ze sprzętem
 3. Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem

 

Rozwiązywanie problemów ze zintegrowaną kartą sieciową

 

Ten przewodnik zawiera ogólne wskazówki pozwalające na zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów z połączeniem kablowym z siecią w notebooku.

Najczęściej występujące błędy komunikacji sieciowej dzielą się na trzy kategorie:

 • Brak połączenia.
 • Przerywane połączenie.
 • Wolne połączenie.

Niektóre czynności związane z rozwiązywaniem problemów mają zastosowanie do wszystkich usterek. 


Powrót do góry


 

Rozwiązywanie problemów ze sprzętem

 

 1. Upewnij się, że port karty sieciowej (NIC) i kabel nie są uszkodzone.
  • W razie uszkodzenia należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Dell. Jeśli gwarancja nie obejmuje wariantu Complete Care, mogą zostać naliczone opłaty za wszelkie naprawy.
  • Jeśli nie ma uszkodzeń, przejdź do kolejnych kroków tej instrukcji.
 2. Upewnij się, że kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony z tyłu komputera oraz do routera lub punktu dostępowego sieci.
  • Jeśli problem zostanie rozwiązany, oznacza to, że był on spowodowany przez luźne połączenie fizyczne.
  • Jeśli to nie rozwiąże problemu, postępuj zgodnie z instrukcją.
 3. Jeśli masz stację dokującą, zadokuj komputer i użyj portu karty sieciowej w stacji dokującej.
  • Jeśli problem zostanie rozwiązany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell w celu rozwiązania problemu z portem karty sieciowej w komputerze.
  • Jeśli to nie rozwiąże problemu lub jeśli nie masz dostępnej stacji dokującej, postępuj zgodnie z instrukcją.
 4. Uruchom system BIOS (szybko naciskaj klawisz F2 podczas uruchamiania systemu), a następnie sprawdź, czy w komputerze znajduje się port karty sieciowej i czy diody LED portów świecą, nie świecą czy migają. 
  • Jeśli diody LED świecą/migają, urządzenie wykrywa sieć i jest w stanie ustanowić połączenie. Przejdź do kroku 6.
  • Jeśli diody LED nie świecą, oznacza to, że komputer nie wykrywa sieci i nie ma połączenia. Sprawdź, czy karta sieciowa jest włączona w systemie BIOS.
   1. Jeśli karta sieciowa jest już włączona, przejdź do kroku 5.
   2. Jeśli karta sieciowa jest wyłączona, spróbuj ją włączyć. Jeśli nie spowoduje to rozwiązania problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell w celu kontynuowania rozwiązywania problemu.
 1. Podłącz jeden koniec działającego kabla sieciowego do komputera, a drugi koniec do innego urządzenia umożliwiającego podłączenie do sieci (np. innego komputera). Sprawdź, czy usterka pozostaje tylko w Twoim komputerze, czy też po przepięciu kabla występuje też w drugim urządzeniu.

  • Jeśli drugie urządzenie ma problemy z połączeniem, usterka jest związana z routerem lub punktem połączenia sieciowego.
  • Jeśli drugie urządzenie łączy się z siecią, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Dell, aby zgłosić usterkę sprzętu.
 2. Upewnij się, że port karty sieciowej nie jest uszkodzony, poruszając kablem podłączonym z obu stron. Określ, czy zachowanie diod LED karty sieciowej komputera zmienia się podczas poruszania kablem.
  • Jeśli tak, a wiesz, że kabel działa prawidłowo, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell, aby zgłosić problem ze sprzętem.
  • Jeśli nie, przejdź do następnej sekcji.


Powrót do góry


 

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem

 1. Następnym krokiem jest upewnienie się, że problemu nie wywołuje system operacyjny (OS). Można to zrobić, zamieniając dysk twardy w taki sam sposób, jak w przypadku kabla sieciowego, a następnie sprawdzając, czy błąd występuje teraz w urządzeniu, do którego podłączony został dysk z tego komputera, czy też nadal występuje w tym komputerze. Możesz też spróbować uruchomić płytę Ubuntu Live CD i sprawdzić, czy problem nadal występuje.

  1. Jeśli problem występuje także podczas uruchamiania systemu z płyty CD lub ze sprawdzonego dysku twardego, skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać dalsze wskazówki.

  2. Jeśli problem nie występuje podczas uruchamiania systemu z płyty CD lub korzystania ze sprawdzonego w działaniu dysku twardego, przejdź do następnych kroków w tym przewodniku.

Uwaga: zalecamy zapoznanie się z instrukcjami demontażu i montażu podzespołów zamieszczonymi w podręczniku użytkownika danego komputera. Jeśli nie masz płyty CD Ubuntu Live, możesz pobrać jej obraz, korzystając z poniższego łącza. Aby uruchomić komputer z płyty CD, naciskaj szybko klawisz podczas rozruchu, po czym wybierz właściwą opcję na ekranie „Boot once menu” (Menu rozruchu jednorazowego).

 1. Jeśli udało Ci się ustalić, że problemy z połączeniem wywołuje błąd oprogramowania/konfiguracji, zastanów się, czy wolisz spróbować przeinstalować system operacyjny lub przywrócić go z użyciem obrazu, czy dalej szukać rozwiązania problemu. Wcześniejsze kroki pozwoliły ustalić, że ponowna instalacja systemu rozwiąże problem, jednak może to zająć dużo czasu, w zależności od tego, jakie dane i oprogramowanie znajdują się na komputerze i czy są dostępne kopie zapasowe danych.

  1. Jeśli to rozwiązanie jest szybsze, możesz przeinstalować lub przywrócić obraz systemu, aby rozwiązać problem.

  2. W przeciwnym razie przejdź do następnej części tego przewodnika.

 2. Najłatwiejszym pierwszym krokiem jest przywrócenie ustawień systemu operacyjnego z okresu, w którym karta sieciowa działała poprawnie. Przedstawiono łącza do przewodników zawierających informacje, jak to zrobić w różnych systemach operacyjnych Windows. Jeśli nie rozwiąże to problemu, przejdź do kolejnego kroku.

 1. Odinstaluj dysk karty sieciowej w Menedżerze urządzeń i zainstaluj najnowszy sterownik z witryny pomocy technicznej dla danego typu systemu. Jeśli nie rozwiąże to problemu, przejdź do kolejnego kroku. Przejdź do pola Uruchom i wpisz polecenie: mmc devmgmt.msc. W nowo otwartym oknie rozwiń węzeł Karty sieciowe, kliknij prawym przyciskiem myszy zintegrowaną kartę sieciową i wybierz polecenie Odinstaluj.

 2. Porównaj konfigurację tego komputera i komputera, w którym problem z połączeniem nie występuje. Jeśli istnieją jakieś różnice, zmień ustawienia tak, aby zgadzały się z konfiguracją komputera działającego poprawnie. Wywołaj wiersz poleceń i spróbuj użyć poniższych poleceń. Przejdź do pola Uruchom i wpisz polecenie cmd. Zostanie otwarte czarne okno z wierszem poleceń.

  ipconfig /all 

  To polecenie umożliwia wyświetlenie wszystkich połączeń w komputerze.

  ipconfig /release 

  To polecenie usuwa Twój adres IP u dostawcy usług internetowych (ISP).

  ipconfig /renew

  To polecenie przejmuje nowy adres IP.

  tracert *ip lub adres URL* 

  To polecenie pokazuje, jak wiele przeskoków musi wykonać usługa DNS, aby nawiązać połączenie z konkretną stroną lub adresem. Im więcej przeskoków jest wymaganych, tym dłużej nawiązywane jest połączenie. Duża ilość przeskoków może oznaczać problemy z usługą DNS. W celu rozwiązania tego problemu zresetuj usługę DNS.

  ping *ip lub adres URL* 

  To polecenie sprawdza połączenie ze stroną bez jej otwierania i wykorzystywania uszkodzonych albo wyłączonych narzędzi w systemie operacyjnym. Jest to najbardziej podstawowy test.

 3. Jeśli problemu nadal nie udało się rozwiązać, możesz skorzystać z narzędzia Mr Fixit firmy Microsoft, aby zresetować stos TCP/IP. W przypadku, gdy i to nie pomoże, przejdź do następnego kroku.

Uwaga: należy mieć na uwadze, że program Mr. Fixit aktualnie nie działa w systemie operacyjnym Windows 10.
 1. Ostatnim potencjalnym źródłem problemu jest szkodliwe oprogramowanie, które powstrzymuje kartę sieciową przed połączeniem z siecią w celu zdiagnozowania i pobrania narzędzi do usunięcia go. Zalecamy przeprowadzenie skanowania systemu aplikacją antywirusową. Dostępnych jest wiele darmowych programów, takich jak Malwarebytes. W przypadku, gdy żaden z tych programów nie wykryje żadnych problemów, jedynym rozwiązaniem wydaje się być ponowna instalacja systemu.

Jeśli potrzebujesz kontaktu telefonicznego lub chcesz wykonać dalsze kroki, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem sieci, korzystając z czatu, serwisu Twitter lub poczty elektronicznej albo zadzwonić na lokalny numer obsługi klienta. Wchodząc na stronę pomocy technicznej, upewnij się, że jest ona wyświetlana w Twoim języku. Jeśli tak, możesz kliknąć łącze Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najświeższe informacje kontaktowe.


Powrót do góry


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN285430

Last Date Modified: 14.09.2019 05:20


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.