Přeskočit na hlavní obsah
  • Vkládejte objednávky snadno a rychle
  • Zobrazit objednávky a sledovat stav expedice
  • Vytvořte a přistupujte k seznamu svých produktů
  • Spravujte své profily, produkty a kontakty na úrovni produktů na stránkách Dell EMC pomocí správy společnosti.

Dell Digital Lockerにアクセスする方法

Shrnutí: この記事では、Dell Digital Lockerにアクセスし、Dell製コンピューターに付属するソフトウェア製品を検索する方法について説明します。

Tento článek byl zřejmě přeložen automaticky. Máte-li připomínky k jeho kvalitě, informujte nás pomocí formuláře ve spodní části stránky.

Obsah článku


Pokyny

Dell Digital Lockerにアクセスする方法

  1. Dell Digital Lockerにアクセスし、[Sign In]ボタンをクリックしてアカウントにアクセスします。
  2. 購入時に使用したEメール アドレスまたはソフトウェア ライセンスの割り当てに使用したEメール アドレスを使用して、Dellマイ アカウントにサインインします。マイ アカウント ログインの作成またはアップデートに関する質問については、DellのWebサイトで「マイ アカウントでパスワード、名前、ログイン方法、その他の設定を作成、変更する方法」を参照してください。
  3. 注文の検索やLockerへのログインで問題が発生した場合は、次のリンクからDellサポートにお問い合わせください:オーダー サポートへのお問い合わせ
Dell Digital Lockerの詳細については、「Quick Start Guide for Dell Digital Locker」にアクセスしてください。このページでは、[View FAQs]をクリックすると、ソフトウェアのダウンロード、ライセンス キーの取得、その他のタスクの実行手順を確認できます。

Další informace

Vlastnosti článku


Dotčený produkt

Software

Datum posledního vydání

02 lis 2023

Verze

9

Typ článku

How To