Přeskočit na hlavní obsah
 • Vkládejte objednávky snadno a rychle
 • Zobrazit objednávky a sledovat stav expedice
 • Vytvořte a přistupujte k seznamu svých produktů
 • Spravujte své profily, produkty a kontakty na úrovni produktů na stránkách Dell EMC pomocí správy společnosti.

Windows 8 또는 8.1에서 안전 모드로 부팅하는 방법

Shrnutí: 다음 문서에서는 Windows 8 또는 8.1에서 안전 모드로 부팅하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.

Tento článek byl zřejmě přeložen automaticky. Máte-li připomínky k jeho kvalitě, informujte nás pomocí formuláře ve spodní části stránky.

Obsah článku


Pokyny

콘텐츠 테이블

 1. 소개
 2. 안전 모드란?
 3. 시작 중에 안전 모드로 부팅
 4. Windows 8 또는 8.1에서 안전 모드로 부팅
 5. Windows 8 또는 8.1에서 안전 모드로 재부팅

소개

 

안전 모드에서 Windows의 기능이 저하되었습니다. 사운드, 타사 드라이버 및 서비스, 비필수 Windows 서비스 등 비필수 구성 요소가 많이 비활성화되므로 문제를 더 쉽게 파악할 수 있습니다. 손상된 소프트웨어, 드라이버 또는 잘못 구성된 소프트웨어가 설치된 경우 Windows가 정상 모드로 부팅되지 않습니다.


안전 모드란?

안전 모드는 제한된 파일 및 드라이버 세트를 사용하여 Windows를 기본 상태로 시작합니다. 안전 모드에서 문제가 발생하지 않으면 기본 설정 및 기본 디바이스 드라이버로 인해 문제가 발생하지 않습니다. 안전 모드에서 Windows를 살펴보면 문제의 원인을 좁힐 수 있으며 컴퓨터의 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

고급 부팅 옵션에서 사용할 수 있는 안전 모드 부팅 옵션에는 세 가지가 있습니다.

 1. 안전 모드: 최소한의 드라이버 및 서비스로 Windows를 시작합니다.
 2. 안전 모드(네트워킹 사용): 안전 모드와 같지만, 네트워크의 인터넷 및 기타 컴퓨터에 액세스하는 데 필요한 네트워크 드라이버와 서비스를 추가합니다. USB 플래시 드라이브와 같은 디바이스를 사용해야 하는 경우에도 이 모드가 필요합니다.
  참고: 무선(Wi-Fi) 인터넷 연결은 안전 모드(네트워킹 사용)에서 지원되지 않습니다.
 3. 안전 모드(명령 프롬프트 사용): 안전 모드와 동일하지만 Windows 바탕 화면 GUI(Graphical User Interface) 대신 명령 프롬프트를 사용자 인터페이스로 사용합니다.
참고: 안전 모드 및 안전 모드(명령 프롬프트 사용)에서는 Windows 설치 관리자 서비스가 사용되지 않습니다. 이 두 모드에서는 애플리케이션을 설치 또는 제거할 수 없습니다.

시작 중에 안전 모드로 부팅

 1. 컴퓨터를 켭니다.

 2. SHIFT 키를 누른 상태에서 복구 모드 메뉴로 들어갈 때까지 F8 키를 여러 번 누릅니다.

  참고: 빠른 부팅 컴퓨터는 키를 누르는 것보다 더 빨리 감지 지점을 지나갈 수 있기 때문에 이전 컴퓨터에서는 작동하기 전에 여러 번 시도해야 할 수 있습니다.
 3. 복구 모드 메뉴에서 See advanced repair options를 선택합니다.

  이미지 1
  그림 1: 복구 모드 메뉴(이미지는 영어로 되어 있음)

 4. Troubleshoot 옵션을 선택합니다.

  이미지 2:
  그림 2: 옵션 선택 화면(이미지는 영어로 되어 있음)

 5. Advanced 옵션 버튼을 선택합니다.

  이미지 3
  그림 3: 고급 옵션 선택 메뉴(이미지는 영어로 되어 있음)

 6. Windows Start-up Settings 버튼을 선택합니다.

  이미지 4
  그림 4: 고급 옵션 메뉴(이미지는 영어로 되어 있음)

 7. Restart 버튼을 클릭합니다.

  이미지 5
  그림 5: Windows 시작 설정(이미지는 영어로 되어 있음)

 8. 컴퓨터가 재시작되면 다음 모드로 Windows 8 및 8.1을 부팅할 수 있는 Advanced Boot Options 메뉴가 표시됩니다. 안전 모드, 안전 모드(네트워킹 사용), 안전 모드(명령 프롬프트 사용)

  이미지 8
  그림 6: 고급 부팅 옵션(이미지는 영어로 되어 있음)


Windows 8 또는 8.1에서 안전 모드로 부팅

이 방법을 사용하려면 Microsoft Windows 8 및 8.1에 들어가서 부팅할 수 있어야 합니다. Microsoft Windows 8 및 8.1의 새로운 참 메뉴를 사용합니다.

 1. Windows 로고 + I 키를 동시에 누르거나 화면 오른쪽에서 마우스를 살짝 밀어 참 메뉴를 표시합니다.

  Windows 8 참 메뉴
  그림 7: 참 메뉴(이미지는 영어로 되어 있음)

 2. 참 메뉴가 나타나면 오른쪽 아래에 있는 PC 설정 변경 버튼을 클릭합니다.

  Windows 8 PC 설정 참 메뉴
  그림 8: PC 설정 변경(이미지는 영어로 되어 있음)

 3. General을 선택하고 Advanced 시작 제목 아래에 있는 Restart now 버튼을 클릭합니다.

  Windows 8 부팅 메뉴 PC 설정 액세스
  그림 9: PC 설정(이미지는 영어로 되어 있음)

 4. 컴퓨터가 재시작되면 Microsoft Windows 8 및 8.1의 안전 모드를 시작해야 합니다.


Windows 8 또는 8.1에서 안전 모드로 재부팅

 1. Windows 로고 + I 키를 동시에 누르거나 화면 오른쪽에서 마우스를 살짝 밀어 참 메뉴를 표시합니다.

  Windows 8 참 메뉴
  그림 10: 참 메뉴(이미지는 영어로 되어 있음)

 2. Power 버튼을 한 번 클릭합니다.

  Windows 8 전원 버튼
  그림 11: 참 메뉴의 전원 옵션(이미지는 영어로 되어 있음)

 3. Shift 키를 누른 상태에서 다시 시작 아이콘을 클릭합니다.

  Windows 8 재시작
  그림 12: Shut Down Options의 경우 이미지는 영어로 되어 있습니다.

 4. 컴퓨터가 재시작되면 Microsoft Windows 8 및 8.1의 안전 모드에 액세스할 수 있는 Advanced Boot Options 메뉴가 나타납니다.

  이미지 5
  그림 13: Windows 시작 설정(이미지는 영어로 되어 있음)

Další informace

Vlastnosti článku


Dotčený produkt

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Datum posledního vydání

09 kvě 2024

Verze

7

Typ článku

How To