Přeskočit na hlavní obsah
 • Vkládejte objednávky snadno a rychle
 • Zobrazit objednávky a sledovat stav expedice
 • Vytvořte a přistupujte k seznamu svých produktů
 • Spravujte své profily, produkty a kontakty na úrovni produktů na stránkách Dell EMC pomocí správy společnosti.

M.2 카드 간 차이를 구별하는 방법

Shrnutí: M.2 플랫폼은 다양한 용도로 사용할 수 있으며 다양한 M.2 카드를 지원합니다. M.2 카드는 시스템의 개별 요구 사항에 맞게 M.2 플랫폼 내에서 다양한 하드웨어 및 기능으로 구성이 가능하고 사용자에게 일련의 구성 옵션을 제공할 수 있습니다. 물리적 크기는 카드 간 차이를 구별하는 가장 쉬운 방법이지만 M.2 표준은 숫자Zobrazit více

Tento článek byl zřejmě přeložen automaticky. Máte-li připomínky k jeho kvalitě, informujte nás pomocí formuláře ve spodní části stránky.

Obsah článku


Příznaky


이 문서에서는 각 M.2 카드의 차이점과 카드 크기 및 유형을 식별하는 방법에 대해 설명합니다.

목차

 1. 카드 설명
 2. 마더보드의 M.2 슬롯
 3. 두 유형의 M.2 SSD(SATA 및 PCI-E)
 4. 각 M.2 SSD의 성능 차이는 무엇입니까?
 5. 어떤 M.2가 어떤 키 커넥터를 지원하는지 확인하는 방법 

  


 

1. 설명

M.2 플랫폼은 다양한 용도로 사용할 수 있으며 다양한 M.2 카드를 지원합니다. M.2 카드는 시스템의 개별 요구 사항에 맞게 M.2 플랫폼 내에서 다양한 하드웨어 및 기능으로 구성이 가능하고 사용자에게 일련의 구성 옵션을 제공할 수 있습니다. 물리적 크기는 카드 간 차이를 구별하는 가장 쉬운 방법이지만 M.2 표준은 숫자 명명 규칙을 사용하여 카드의 특정 속성 및 기능을 식별합니다. 

예를 들어 M.2 카드는 다음과 같을 수 있습니다.

 • Wi-Fi 및 Bluetooth 카드의 조합
 • SATA 버스를 사용하는 SanDisk SSD
 • PCIe 버스를 사용하는 인텔 SSD
 • 최대 4개의 PCIe 레인(x4)을 사용할 수 있는 삼성 SSD
숫자 명명 규칙은 카드의 크기 및 기능을 정의하는 데 사용되며, 규칙은 다음과 같습니다.
 • 처음 두 자리는 폭을 지정합니다(단위: 밀리미터).
 • 그 다음 두 자리(또는 세 자리)는 길이(밀리미터)를 지정합니다.
 • 마지막 문자는 키/인터페이스/버스를 지정하기 위한 것입니다(이중 슬롯 카드는 두 개의 문자를 사용).
SLN301626_en_US__1M2 Type Chart

다음은 다양한 크기의 M.2 카드 및 주요 명칭의 몇 가지 예입니다.

 SLN301626_en_US__2M_2 Keys
위 그림에서 처음 네 자리는 다음과 같이 정의됩니다.
 • Wi-Fi 모듈(a)의 폭은 16mm이고 길이는 30mm이므로 1630으로 표시됩니다.
 • SSD(b)의 폭은 22mm이고 길이는 42mm이므로 2242로 표시됩니다.
 • 두 개의 더 큰 SSD(c 및 d)는 폭 22mm, 길이 80mm이므로 2280으로 표시됩니다.

이 차트는 M.2 카드의 물리적 크기 및 일반 용도와 관련된 주요 인터페이스에 대해 설명합니다.

SLN301626_en_US__3M2 Type Chart 2

이 이미지에는 비교를 위해 다양한 크기와 시리즈의 M.2 SSD가 포함되어 있습니다(시리즈 이름은 M.2 카드의 크기를 정의하는 처음 4자리 숫자와 일치함).

SLN301626_en_US__4M_2 sizes

맨 위로 이동2.  마더보드의 M.2 슬롯 

모든 마더보드 M.2 슬롯은 폭이 22mm이고, 30mm 폭 카드를 지원하는 슬롯도 22mm입니다. 

 SLN301626_en_US__5M2 slot diagram

맨 위로 이동

 

3.  두 유형의 M.2 SSD(SATA 및 PCIe)

 1. SATA 버스를 사용하는 SSD는 대부분 B 키를 사용합니다.
 2. PCIe x2 버스를 사용하는 SSD는 B 키와 M 키를 모두 사용할 수 있습니다(호환성을 최대화하기 위해).
  • 참고: PCIe x4 버스를 사용하는 SSD(초고속 SSD)는 PCIe x4 레인을 지원하는 유일한 제품이므로 M 키를 사용합니다.
 
Dell 웹 사이트 예:
 1. 별도 구매한 M.2 2280 SATA SSD:
  SLN301626_en_US__66
   
 2. Precision 5510용 구성에 사용할 수 있는 M.2 NVMe(M-Key) 옵션:

  SLN301626_en_US__77


맨 위로 이동

4.  각 M.2 SSD의 성능 차이는 무엇입니까?  

일반적으로,
 • SATA 버스를 사용하는 M.2 SSD는 SATA 커넥터를 사용하는 SSD와 성능이 유사하지만 더 작습니다.
 • PCIe 버스를 사용하는 M.2 SSD는 SATA 버스를 사용하는 M.2 SSD보다 빠릅니다.
 • PCIe 버스를 사용하는 M.2 M 키 SSD는 PCIe 버스를 사용하는 M.2 B 키 SSD보다 빠릅니다.
요약: SATA 버스를 사용하는 SSD는 폼 팩터에 관계없이 SATA 속도로 실행됩니다. PCIe 버스는 SATA 버스보다 빠르며 M 키 SSD는 B 키 SSD보다 빠릅니다. 

참고: 이러한 모든 성능 표시기는 버스 및 버스 인터페이스를 기준으로 합니다. 여기에서 설명하지 않은, 개별 SSD 성능을 결정하는 다른 요인도 있습니다.

맨 위로 이동

5.  어떤 유닛이 어떤 키 커넥터를 지원하는지 확인하는 방법

 • M.2 카드 및 마더보드 사양을 비교하여 매개 변수가 일치하는지 확인합니다(마더보드에서 원하는 M.2 카드 기능을 지원하는지 확인).
 • 고려해야 할 주요 매개 변수는 다음과 같습니다.
  • 형식(SATA 또는 PCI-e)
  • 물리적 길이
  • 모델
  • 키 인터페이스
맨 위로 이동
Vlastnosti článku


Dotčený produkt

Dell Portable Backup Hard Drive

Datum posledního vydání

21 úno 2021

Verze

3

Typ článku

Solution