Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

PERC – Dell- PERC H200- og 6GBPS SAS HBA-funksjoner

Summary: Informasjon om PERC H200- og 6Gbps SAS HBA-funksjoner.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Denne artikkelen inneholder informasjon om PERC H200- og 6Gbps SAS HBA-funksjonene.
 

Innholdsfortegnelse:

 1. Oppstartsenhet som kan velges
 2. Rapportering av usertifiserte disker
 3. Bakgrunnsprosesser
 4. RAID 10-støtte
 5. 6 Gb/s gjennomstrømning, maksimal koblingshastighet og forhandlet koblingshastighet
 6. Støtte for SSD-disk
 7. Utvidelsesstøtte
 8. Versjonskontroll av fastvarepakke
 


Oppstartsenhet som kan velges

PERC H200-kontrollerne gir kunden mulighet til å angi en ukonfigurert fysisk disk eller virtuell disk som oppstartsenhet, uavhengig av hvilken sporplassering den har i systemet.
I skjermbildet SAS Topology (SAS-topologi) i CTRL+C kan brukeren bla nedover for å velge ønsket fysisk eller virtuell disk, og tilordne denne enheten til sin foretrukne oppstartsenhet ved å trykke på ALT+B. Den foretrukne oppstartsenheten blir da merket som «Boot» (Oppstart) under Device Information (Enhetsinformasjon). ALT+B kan brukes til å oppheve valg av en tidligere valgt foretrukket oppstartsenhet. 
 
SLN156304_no__1icon Når en ukonfigurert fysisk disk er valgt som foretrukket oppstartsenhet, er valget knyttet til sporet som disken er plassert i. Hvis disken deretter blir flyttet til et annet spor, kan ikke systemet lenger starte opp til enheten, og du vil se en feilmelding under oppstart.  
SLN156304_no__1icon Når en virtuell disk er valgt som foretrukket oppstartsenhet, er valget knyttet til enhetsreferansen. Hvis volumet deretter flyttes til et annet sted i systemet, vil systemet fortsatt kunne starte opp til enheten

Når en foretrukket oppstartsenhet forsvinner, vil det vises en feilmelding ved POST som krever brukerhandling for å fortsette. Feilmeldingen ser slik ut:
 • ERROR: Preferred boot device is missing, reconfiguration is suggested! (FEIL: Foretrukket oppstartsenhet mangler; ny konfigurasjon anbefales!)
Brukeren må deretter trykke på CTRL+C for å undersøke problemet og velge en annen foretrukket oppstartsenhet om nødvendig.

Hvis ingen oppstartsenhet er valgt, vil kontrolleren starte opp til den første enheten som blir oppdaget, eller det tilhørende RAID-volumet. 
Meldingen for en tilordning av en virtuell disk vil se omtrent slik ut:
 • Current Boot Device set to volume at handle 79 (Gjeldende oppstartsenhet er angitt som volum ved referanse 79)  
SLN156304_no__1icon Siden dette er en oppstartsenhet som ikke er valgt av brukeren, blir den ikke merket som «Boot» (Oppstart) under Device Information (Enhetsinformasjon) i CTRL+C. Hvis denne enheten forsvinner, blir den neste tilgjengelige enheten i INT 13-kjeden valgt som oppstartsenhet, og du vil se en melding som sier at enheten har blitt tilordnet som den nye oppstartsenheten. 
 

Rapportering av usertifiserte disker

PERC H200-kontrollerne vil kun støtte Dell-kvalifiserte SAS- og SATA-harddisker og SSD-disker.
Usertifiserte disker vil bli rapportert i CTRL+C og OpenManage Storage Service (OMSS), men det vil ikke være en blokkering som hindrer brukere i å velge diskene.

Slik kontrollerer du om en bestemt disk er sertifisert i CTRL+C:
 1. Gå til SAS Topology (SAS-topologi)
 2. Velg for å angi enhetsegenskaper.
 Hvis disken ikke er sertifisert, vil den være tydelig merket i dette skjermbildet.


Bakgrunnsprosesser

PERC H200 støtter muligheten til å utføre en fullstendig bakgrunnsinitialisering (BGI) og konsekvenskontroll (CC), i tillegg til gjenoppbyggingsprosessen. 
 • Ytelsen til disse prosessene er betydelig annerledes enn gjenoppbyggingsprosessen.
 • Bakgrunnsprosessene er serielle, og det kan bare utføres én prosess om gangen.
 • Hver bakgrunnsprosess har en prioritet i forhold til de andre.
Bakgrunnsinitialisering
 • BGI utføres når det opprettes et redundant RAID-volum (RAID 1 eller RAID 10).
 • BGI sikrer at dataene på den sekundære disken samsvarer med dataene på den primære disken.
 • Et volum anses som fullstendig initialisert når BGI er fullført.
 • Kontrollpunkt støttes med BGI. Hvis en BGI blir avbrutt, vil den fortsette fra den siste kontrollpunktplasseringen.
 • SAS 6-volumer som er migrert til PERC H200, blir merket som «Not Initialized» (Ikke initialisert), og en BGI blir planlagt.
 • Under BGI vil systemytelsen være lavere enn optimalt.
 • Hvis det allerede pågår en gjenoppbygging eller en BGI på en annen virtuell disk når en ny virtuell disk blir opprettet, vil BGI for den nye virtuelle disken bli planlagt, og den virtuelle disken får statusen «BGI Pending» (BGI venter). Ventende BGI vil automatisk starte når de eksisterende bakgrunnsprosessene er fullført.
Konsekvenskontroll
 • En konsekvenskontroll kan startes når som helst på et optimalt redundant RAID-volum (RAID 1 eller RAID 10) som allerede har vært gjennom en full BGI.
 • Alternativet for konsekvenskontroll blir utilgjengelig hvis volumet er en RAID 0, hvis volumet ikke er optimalt eller hvis BGI av volumet pågår.
 • Kontrollpunkt støttes med konsekvenskontroll. Hvis en konsekvenskontroll blir avbrutt, vil den fortsette fra den siste kontrollpunktplasseringen.
 • En konsekvenskontroll kan også aktiveres automatisk når et volum blir flyttet etter en feil avslutning.
 • Hvis det allerede pågår en BGI eller konsekvenskontroll på en annen virtuell disk når en konsekvenskontroll for en virtuell disk startes, blir konsekvenskontrollen planlagt, og den virtuelle disken får statusen «ConChk Pending» (Konsekvenskontroll venter) CTRL+C.
 • En konsekvenskontroll blir avsluttet når et helt volum er validert, hvis volumstatusen ikke er optimal eller hvis tabellen med skadede blokker fylles opp.


RAID 10-støtte

PERC H200 støtter nå RAID 10 i tillegg til RAID 0 og RAID 1.
 • En virtuell RAID 10-disk gjør det mulig å stripe data på tvers av speilede disker og gir høy datagjennomstrømning og komplett redundans.
 • RAID 10 er definert som PR. 11, RLQ 0 i DDF-spesifikasjonen.
 • RAID 10 krever minst fire disker og kan ha maksimalt 10 disker. Et likt antall disker må velge for ethvert RAID 10-volum. 

6 Gb/s gjennomstrømning, maksimal koblingshastighet og forhandlet koblingshastighet

PERC H200- og 6Gbps SAS HBA-kontrolleren samsvarer med SAS 2.0 og gir opptil 6 Gb/s gjennomstrømming.
 • Kontroller at riktig maskinvare brukes for maksimal støttet gjennomstrømning. Dette inkluderer harddisker, bakpaneler, kabinetter og kabler.
 • Den forhandlede koblingshastigheten for alle enheter vises i både CTRL+C og OMSS (3 Gbps eller 6 Gbps).
 • I CTRL+C vises også den maksimale koblingshastigheten.
 

Støtte for SSD-disk

PERC H200 gir nå også støtte for SSD-er i tillegg til støtte for harddisker.
 • SSD-disker blir merket som SATA-SSD eller SAS-SSD i henholdsvis CTRL+C og OMSS.
 • PERC H200 støtter ikke en kombinasjon av SSD-er og harddisker i et RAID-volum.

Utvidelsesstøtte 

PERC H200 gir nå utvidelsesstøtte på enkelte plattformer.
 • Det er kun 6 Gb/s-utvidelser som støttes. 3 Gbp/s-utvidelser støttes ikke.
 • Med utvidelsesstøtte kan PERC H200 nå støtte opptil 16 disker. 
SLN156304_no__1icon Bare 14 konfigurerte disker kan støttes. 
 

Versjonskontroll av fastvarepakke

For SAS 6/IR reflekterer kontrollens fastvareversjon den fastvareversjonen som er slått sammen med BIOS-versjonen.
Eksempel: 00.25.47.00.06.22.03.00

For PERC H200 omfatter kontrollens fastvare nå en tredje komponent – UEFI Boot Services-driveren. En ny versjon av fastvarepakken er nå i bruk.
Eksempel: pakke 07.01.09.00

Underkomponenter:
 • Fastvare: 02.15.56.00-IR
 • BIOS: 07.01.06.00
 • UEFI BSD: 02.00.01.06
Når en oppdatering av fastvarepakken tas i bruk, blir alle de tre komponentene oppdatert automatisk.

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution