Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

PERC — funkcje kontrolera Dell PERC H200 i 6 Gb/s SAS HBA

Summary: Funkcje kontrolerów PERC H200 i SAS HBA 6 Gb/s

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Ten artykuł zawiera informacje na temat funkcji kontrolerów PERC H200 i SAS HBA 6 Gb/s.
 

Spis treści:

 1. Wybierane urządzenie rozruchowe
 2. Zgłaszanie dysków niecertyfikowanych
 3. Procesy w tle
 4. Obsługa RAID 10
 5. Przepustowość 6 Gb/s, maksymalna szybkość łącza i negocjowana szybkość łącza
 6. Obsługa dysków SSD
 7. Obsługa ekspanderów
 8. Wersjonowanie pakietów oprogramowania wewnętrznego
 


Wybierane urządzenie rozruchowe

Kontrolery PERC H200 umożliwiają klientowi określenie dowolnego nieskonfigurowanego dysku fizycznego lub dysku wirtualnego jako urządzenia rozruchowego, bez względu na położenie gniazda dysku w systemie.
Na ekranie Topologia SAS wyświetlanym po naciśnięciu klawiszy CTRL + C użytkownik może przewinąć w dół, aby wybrać odpowiedni dysk fizyczny lub dysk wirtualny i przypisać to urządzenie jako preferowane urządzenie rozruchowe, naciskając klawisze ALT + B. Preferowane urządzenie rozruchowe zostanie oznaczone jako „rozruchowe” w obszarze Informacje o urządzeniu. Za pomocą klawiszy ALT + B można także usunąć zaznaczenie uprzednio wybranego preferowanego urządzenia rozruchowego. 
 
SLN156304_pl__1icon W przypadku wybrania nieskonfigurowanego dysku fizycznego jako preferowane urządzenia rozruchowe, wybór zostaje powiązany z gniazdem, w którym znajduje się dysk. Jeśli dysk zostanie następnie przeniesiony do innego gniazda, system nie będzie mógł uruchomić urządzenia, a podczas rozruchu systemu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.  
SLN156304_pl__1icon Jeśli jako preferowane urządzenie rozruchowe wybrano dysk wirtualny, wybór urządzenia jest związany z identyfikatorem urządzenia. Jeśli wolumen zostanie przeniesiony do innej lokalizacji w systemie, system nadal będzie w stanie uruchomić urządzenie.

W przypadku braku preferowanego urządzenia rozruchowego podczas testu POST zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wymagający podjęcie przez użytkownika działania w celu kontynuacji. Komunikat o błędzie będzie wyglądać następująco:
 • BŁĄD: brak preferowanego urządzenia rozruchowego, sugerowana ponowna konfiguracja!
Użytkownik musi w takiej sytuacji wprowadzić kombinację klawiszy CTRL + C w celu zbadania problemu i w razie potrzeby wybrać inne preferowane urządzenie rozruchowe.

Jeśli nie zostanie wybrane żadne urządzenie rozruchowe, kontroler uruchomi się przy użyciu pierwszego wykrytego urządzenia lub powiązanego z nim wolumenu RAID. 
W przypadku przypisania dysku wirtualnego komunikat będzie mieć postać podobną do poniższej:
 • Bieżące urządzenie rozruchowe ustawione na wolumen o identyfikatorze 79  
SLN156304_pl__1icon Ponieważ nie jest to preferowane urządzenie rozruchowe wybrane przez użytkownika, urządzenie nie zostanie oznaczone jako „rozruchowe” w sekcji Informacje o urządzeniu wyświetlanej po naciśnięciu klawiszy CTRL + C. Jeśli urządzenie zniknie, jako urządzenie rozruchowe zostanie wybrane kolejne dostępne urządzenie w łańcuchu INT 13, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, które urządzenie zostało przypisane jako nowe urządzenie rozruchowe. 
 

Zgłaszanie dysków niecertyfikowanych

Kontrolery PERC H200 obsługują tylko zakwalifikowane przez firmę Dell dyski twarde SAS i SATA oraz dyski SSD.
Niecertyfikowane dyski będą zgłaszane po naciśnięciu klawiszy CTRL + C i w usłudze OpenManage Storage Service (OMSS), ale możliwość wyboru tych dysków nie będzie zablokowana.

Aby sprawdzić, czy określony dysk jest certyfikowany, naciśnij klawisze CTRL + C:
 1. Przejdź do strony Topologia SAS.
 2. Naciśnij klawisze ALT + D, aby otworzyć Właściwości urządzenia.
 W przypadku braku certyfikatu dysk zostanie wyraźnie oznaczony na tym ekranie.


Procesy w tle

Kontroler PERC H200 obsługuje możliwość wykonywania pełnego inicjowania w tle (BGI) i kontroli spójności (CC) oprócz procedury odbudowywania. 
 • Wyniki tych procesów różnią się znacznie od procedury odbudowywania.
 • Procesy w tle są szeregowe, a w danej chwili może trwać tylko jeden proces.
 • Każdy proces w tle ma priorytet w relacji do innych.
Inicjowanie w tle (BGI)
 • Procedura BGI jest wykonywana po utworzeniu nadmiarowego wolumenu RAID (RAID 1 lub RAID 10).
 • BGI gwarantuje, że dane na dysku dodatkowym są zgodne z dyskiem podstawowym.
 • Po zakończeniu procedury BGI wolumen jest uważany za „całkowicie zainicjowany”.
 • Procedura BGI obsługuje punkty kontrolne. Jeśli procedura BGI zostanie przerwana, będzie kontynuowana od ostatniego punktu kontrolnego.
 • Wolumeny SAS 6 zmigrowane do PERC H200 zostaną oznaczone jako „Niezainicjowane” i zostanie zaplanowana procedura BGI.
 • W trakcie procedury BGI wydajność systemu nie będzie optymalna.
 • Jeśli w trakcie tworzenia nowego dysku wirtualnego trwa już procedura odbudowywania lub BGI na innym dysku wirtualnym, procedura BGI nowego dysku wirtualnego zostanie zaplanowana, a dysk wirtualny otrzyma status „Oczekiwanie na BGI”. Oczekująca procedura BGI rozpocznie się automatycznie po zakończeniu istniejących procesów w tle.
Kontrola spójności (CC)
 • Kontrolę spójności można wywołać w dowolnym czasie na optymalnym, nadmiarowym wolumenie RAID (RAID 1 lub RAID 10), na którym przeprowadzono już pełną procedurę BGI.
 • Opcja CC będzie wyszarzona, jeśli wolumen jest wolumenem RAID 0, jeśli wolumen nie jest optymalny lub trwa jego procedura BGI.
 • Procedura CC obsługuje punkty kontrolne. Jeśli procedura CC zostanie przerwana, będzie kontynuowana od ostatniego punktu kontrolnego.
 • Procedurę CC można także wywołać automatycznie, jeśli wolumen jest mobilny po nieprawidłowym wyłączeniu.
 • Jeśli w momencie wywołania operacji CC dla dysku wirtualnego trwa już procedura BGI lub CC na innym dysku wirtualnym, operacja CC zostanie zaplanowana, a dysk wirtualny otrzyma status „Oczekiwanie na CC” w CTRL + C.
 • Procedura CC zostanie zakończona po zatwierdzeniu całego wolumenu, jeśli status wolumenu zmieni się na nieoptymalny lub tabela uszkodzonych bloków zapełni się.


Obsługa RAID 10

Oprócz RAID 0 i RAID 1 kontroler PERC H200 obsługuje teraz RAID 10.
 • Dysk wirtualny RAID 10 zapewnia możliwość przeplotu danych na klonowanych dyskach, jak również wysoką przepustowość danych i pełną nadmiarowość.
 • RAID 10 jest definiowany jako PR 11, RLQ 0 w specyfikacji DDF.
 • RAID 10 wymaga od 4 do 10 dysków. Dla każdego wolumenu RAID 10 należy wybrać parzystą liczbę dysków. 

Przepustowość 6 Gb/s, maksymalna szybkość łącza i negocjowana szybkość łącza

Kontrolery PERC H200 i SAS HBA 6 Gb/s są zgodne z SAS 2.0 i zapewniają przepustowość do 6 Gb/s.
 • W celu uzyskania maksymalnej obsługiwanej przepustowości należy upewnić się, że użyto odpowiedniego sprzętu. Dotyczy to między innymi dysków twardych, tablic połączeń, obudów i kabli.
 • Negocjowana szybkość łącza dla wszystkich urządzeń będzie wyświetlana zarówno w CTRL + C, jak i OMSS (3 Gb/s lub 6 Gb/s).
 • Po naciśnięciu klawiszy CTRL + C wyświetlana jest również maksymalna szybkość łącza.
 

Obsługa dysków SSD

Oprócz obsługi dysków twardych kontroler PERC H200 zapewnia teraz obsługę dysków SSD.
 • Dyski SSD będą odpowiednio oznaczone w CTRL + C i OMSS jako SATA-SSD lub SAS-SSD.
 • Kontroler PERC H200 nie obsługuje mieszania dysków SSD i HDD w wolumenie RAID.

Obsługa ekspanderów 

Kontroler PERC H200 zapewnia teraz obsługę ekspanderów na określonych platformach.
 • Obsługiwane są tylko ekspandery 6 Gb/s. Ekspander 3 Gb/s nie jest obsługiwany.
 • Dzięki obsłudze ekspanderów kontroler PERC H200 może teraz obsługiwać maksymalnie 16 dysków. 
SLN156304_pl__1icon Obsługiwanych jest tylko 14 skonfigurowanych dysków. 
 

Wersjonowanie pakietów oprogramowania wewnętrznego

W przypadku SAS 6/IR wersja oprogramowania wewnętrznego kontrolera odpowiada wersji oprogramowania wewnętrznego dołączonego do wersji systemu BIOS.
Przykład: 00.25.47.00.06.22.03.00

W przypadku kontrolera PERC H200 pakiet oprogramowania wewnętrznego obejmuje teraz trzeci komponent — sterownik usług rozruchowych UEFI. Obecnie jest używana nowa wersja pakietu oprogramowania wewnętrznego.
Przykład: pakiet 07.01.09.00

Komponenty podrzędne:
 • Oprogramowanie wewnętrzne: 02.15.56.00-IR
 • BIOS: 07.01.06.00
 • UEFI BSD: 02.00.01.06
Po zastosowaniu aktualizacji pakietu oprogramowania wewnętrznego wszystkie 3 komponenty zostaną zaktualizowane automatycznie.

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution