Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

PERC – funktioner för Dell PERC H200 och 6 Gbit/s SAS HBA

Summary: Information om funktioner för PERC H200 och 6 Gbit/s SAS HBA.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

I den här artikeln finns information om funktionerna för PERC H200 och 6 Gbit/s SAS HBA.
 

Innehållsförteckning:

 1. Valbar startenhet
 2. Rapportering av ocertifierade enheter
 3. Bakgrundsprocesser
 4. Stöd för RAID 10
 5. 6 Gbit/s-genomströmning, maximal länkhastighet och förhandlad länkhastighet
 6. Stöd för SSD (Solid State Drive)
 7. Stöd för expanderare
 8. Version av fast programvarupaket
 


Valbar startenhet

PERC H200-styrenheter ger kunden möjlighet att ange valfri okonfigurerad fysisk disk eller virtuell disk som startenhet oavsett vilken kortplats den har i systemet.
På skärmen SAS-topologi i CTRL+C kan användaren bläddra nedåt för att välja antingen en fysisk disk eller virtuell disk och välja den enheten som förvald startenhet genom att trycka på ALT+B. Förvald startenhet kommer sedan att märkas som ”Starta” under enhetsinformation. ALT+B kan även användas för att avmarkera en tidigare vald startenhet. 
 
SLN156304_sv__1icon När en okonfigurerad fysisk disk väljs som förvald startenhet är valet kopplat till den kortplats där enheten sitter. Om enheten sedan flyttas till en annan plats kommer systemet inte kunna starta enheten längre och ett felmeddelande visas under uppstarten.  
SLN156304_sv__1icon När en virtuell disk väljs som förvald startenhet kopplas valet till enhetsreferensen. Om volymen sedan flyttas till en annan plats i systemet kan systemet fortfarande starta till enheten

Om en förvald startenhet försvinner visas ett felmeddelande på POST och användaren måste vidta åtgärder för att kunna fortsätta. Felmeddelandet ser ut så här:
 • FEL: Den förvalda startenheten saknas, omkonfiguration föreslås!
Användaren måste då trycka på CTRL+C för att undersöka problemet och vid behov välja en annan förvald startenhet.

Om ingen startenhet väljs startar styrenheten den första enheten som upptäcks eller dess associerade RAID-volym. 
Meddelandet ser ut ungefär så här för en virtuell disktilldelning:
 • Aktuell startenhet inställd på volym vid referens 79  
SLN156304_sv__1icon Eftersom det här inte är en användarspecifik startenhet blir den inte märkt som ”starta” under enhetsinformationen i CTRL+C. Om enheten försvinner väljs nästa tillgängliga enhet i INT 13-kedjan som startenhet och ett meddelande visas som talar om vilken enhet som har tilldelats som ny startenhet. 
 

Rapportering av ocertifierade enheter

PERC H200-styrenheterna har endast stöd för Dell-kvalificerade SAS- och SATA-hårddiskar (HDD) och SSD-diskar.
Ocertifierade enheter rapporteras i CTRL+C och OpenManage-lagringstjänsten (OMSS) men det finns ingen spärr som hindrar användarna från att välja enheterna.

Så här kontrollerar du om en viss enhet är certifierad i CTRL+C:
 1. Gå till SAS-topologi
 2. Välj för att ange enhetsegenskaper.
 Om enheten är ocertifierad markeras det tydligt på den här skärmen.


Bakgrundsprocesser

PERC H200 har stöd för utförandet av en fullständig bakgrundsinitiering (BGI) och konsekvenskontroll (CC), utöver återskapandeprocessen. 
 • Prestandan i de här processerna skiljer sig avsevärt från återskapandeprocessen.
 • Bakgrundsprocesser är seriella och bara en process kan utföras åt gången.
 • Varje bakgrundsprocess har en prioritet i förhållande till de andra.
Bakgrundsinitiering
 • BGI utförs när en redundant RAID-volym (RAID 1 eller RAID 10) skapas.
 • BGI ser till att data på den sekundära enheten stämmer överens med de på den primära enheten.
 • En volym anses vara ”fullständigt initierad” när BGI är klar.
 • Kontrollpunkter stöds med BGI. Om en BGI avbryts fortsätter den från den senaste kontrollpunktsplatsen.
 • SAS 6-volymer som migrerats till PERC H200 markeras som ”Inte initierad” och en BGI schemaläggs.
 • Under BGI kommer systemets prestanda inte vara optimal.
 • Om det redan finns en pågående ombyggnad eller BGI på en annan virtuell disk när en ny virtuell disk skapas schemaläggs BGI för den nya virtuella disken och den virtuella disken anges som ”Väntande BGI”. Väntande BGI startar automatiskt när de befintliga bakgrundsprocesserna har slutförts.
Konsekvenskontroll
 • En konsekvenskontroll kan startas när som helst på en optimal redundant RAID-volym (RAID 1 eller RAID 10) som redan har genomgått en fullständig BGI.
 • Alternativet CC är nedtonat om volymen är en RAID 0, om volymen inte är optimal eller om volymen genomgår en BGI.
 • Kontrollpunkter stöds med CC. Om en CC avbryts fortsätter den från den senaste kontrollpunktsplatsen.
 • En CC kan även startas automatiskt när en volym flyttas efter en felaktig avstängning.
 • Om det redan pågår en BGI eller CC på en annan virtuell disk när en CC av en virtuell disk startas schemaläggs CC-åtgärden och den virtuella disken får statusen ”Väntande CC” i CTRL+C.
 • CC avslutas när en hel volym har bekräftats, om volymstatusen blir icke-optimal eller om tabellen för felaktiga block blir full.


Stöd för RAID 10

Förutom RAID 0 och RAID 1 erbjuder PERC H200 nu RAID 10-stöd.
 • En virtuell RAID 10-disk gör det möjligt att skikta data på speglade diskar och ger hög datagenomströmning och fullständig redundans.
 • RAID 10 definieras som PR 11, RLQ 0 i DDF-specifikationen.
 • En RAID 10 kräver minst 4 drivenheter och högst 10 drivenheter. Ett jämnt antal drivenheter måste väljas för alla RAID 10-volymer. 

6 Gbit/s-genomströmning, maximal länkhastighet och förhandlad länkhastighet

PERC H200- och 6 Gbit/s SAS HBA-styrenheten överensstämmer med SAS 2.0 och ger upp till 6 Gbit/s datagenomströmning.
 • För genomströmning med maximalt stöd bör du kontrollera att rätt maskinvara används. Det inbegriper hårddiskar, bakplaner, höljen och kablar.
 • Den förhandlade länkhastigheten för alla enheter visas i både CTRL+C och OMSS (3 Gbit/s eller 6 Gbit/s).
 • I CTRL+C visas även den maximala länkhastigheten.
 

Stöd för SSD (Solid State Drive)

Utöver HDD-stöd erbjuder PERC H200 nu stöd för SSD.
 • SSD-diskar märks i enlighet med detta i CTRL+C och OMSS som SATA-SSD eller SAS-SSD.
 • PERC H200 stöder inte en blandning av SSD:er och HDD:er i samma RAID-volym.

Stöd för expanderare 

PERC H200 har nu stöd för expanderare i vissa plattformar.
 • Endast 6 Gbit/s-expanderare stöds. 3 Gbit/s-expanderare stöds inte.
 • Med expanderarstöd kan PERC H200 nu ha stöd för upp till 16 enheter. 
SLN156304_sv__1icon Endast 14 konfigurerade enheter kan stödjas. 
 

Version av fast programvarupaket

För SAS 6/IR reflekteras styrenhetens version av fast programvara den fasta programvaruversionen som sammanfogats med BIOS-versionen.
Exempel: 00.25.47.00.06.22.03.00

För PERC H200 omfattar styrenhetens fasta programvarupaket nu en tredje komponent – drivrutinen för UEFI-starttjänsten. En ny version av fast programvarupaket används nu.
Exempel: Paket 07.01.09.00

Delkomponenter:
 • Fast programvara: 02.15.56.00-IR
 • BIOS: 07.01.06.00
 • UEFI BSD: 02.00.01.06
När en uppdatering av ett fast programvarupaket tillämpas uppdateras alla tre komponenter automatiskt.

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution