Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Säkerhetsåtgärder vid arbete med elektrisk utrustning

Summary: Den här artikeln innehåller information om grundläggande säkerhets åtgärder som användarna måste vidta innan du får åtkomst till internheten för en dator eller elektrisk utrustning. Hitta information om hur du skyddar mot Elektro statisk urladdning (ESD), förhindrar Elektro statiska skador på komponenterna och säkerhets åtgärder vid lyft av elektronisk utrustning. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Cause

Följ säkerhets anvisningarna nedan för att säkerställa din egen personliga säkerhet och för att skydda din utrustning och arbets miljö från potentiella skador.

Resolution

Skydd mot Elektro statisk urladdning (ESD)

Dell produkter som har CE-märkning är utformade och testade för immunitet mot internationella Elektro statiska urladdningar (ESD) standarder. Även om dessa produkter har utformats och bedömts vara kompatibla med standard nivåer för ESD, kan det finnas situationer, till exempel låg fuktighets nivåer, som kan exacerbate ESD händelse förekomsten.

Händelser med Elektro statisk urladdning (ESD) kan skada de elektroniska komponenterna inuti datorn. Under vissa förhållanden kan ESD bygga på kroppen eller ett objekt, t. ex. en kring utrustning, och sedan sätta i ett annat objekt, t. ex. datorn. För att förhindra ESD skador bör du lossa statisk elektricitet från ditt organ innan du arbetar med någon av datorns interna elektroniska komponenter, till exempel en minnesmodul.

Du kan skydda dig mot ESD och ladda upp statisk elektricitet från kroppen genom att röra vid ett jordat metall objekt (t. ex. en yta som inte har målats på datorns I/O-panel) innan du interagerar med något elektroniskt. När du ansluter en kring utrustning (inklusive digitala assistenter för hand datorer) till datorn ska du alltid Marka både dig själv och kring utrustningen innan du ansluter den till datorn. När du arbetar inuti datorn ska du dessutom med jämna mellanrum röra vid ett jordat objekt för att avlägsna en statisk laddning som din kropp kan ha samlat in.

Du kan även vidta följande steg för att förhindra skador från Elektro statisk urladdning:

 • När du packar upp en ESD-känslig komponent från förpackningen ska du ta inte bort komponenten från det antistatiska förpackningsmaterialet förrän du är redo att installera komponenten. Innan du öppnar den antistatiska förpackningen ska du se till att ladda ur statisk elektricitet från kroppen.
 • När du transporterar en känslig komponent ska du först placera den i en antistatisk behållare eller förpackning.
 • Hantera alla ESD-känsliga komponenter i ett område som är skyddat mot statisk elektricitet. Använd om möjligt antistatiska golv- och arbetsbänksdynor.

ESD hand leds rem
Bild 1: ESD hand leds rem

Överst på sidan


Allmänna säkerhets föreskrifter

Följ säkerhets anvisningarna nedan för att skydda datorn från potentiella skador och för att säkerställa din personliga säkerhet. Om inget annat anges förutsätts i varje procedur i det här dokumentet att du har läst säkerhets informationen som medföljde datorn.

 1. Placera utrustningen på en hård, nivå yta. Lämna ett avstånd på 10,2 cm (4 tum) till fritt utrymme på alla ventilerade sidor av datorn för att tillåta luft flödet som krävs för korrekt ventilation. Om luft cirkulationen hindras kan datorn skadas eller leda till att brand.
 2. Stapla inte utrustning eller placera utrustningen så nära att den är underställd återcirkulerad eller förvärmd luft.
 3. Se till att inget ligger på utrustningens kablar och att kablarna inte sitter på den plats där de kan läggas på eller snubblas upp och ned.
 4. Kontrol lera att alla kablar är anslutna till rätt kontakter. Vissa kontakter har liknande utseende och kan vara lätta att hitta (t. ex. Anslut inte en telefon kabel till nät verks kontakten).
 5. Placera inte enheten i en stängd vägg enhet, eller på en mjuk, tyg yta såsom en säng, soffa, mattor eller en matta.
 6. Håll din enhet borta från radiatorer och värme källor.
 7. Håll utrustningen borta från extremt varma eller kall temperaturer för att säkerställa att den används inom det angivna drifts intervallet.
 8. Skjut inte in några föremål i luft ventilerna eller öppningarna av utrustningen. Om du gör det kan det orsaka brand eller elektrisk stöt genom kort slutning av interna komponenter.
 9. Använd inte utrustningen i en våt miljö, till exempel nära en bad kar, handfat eller SIM bassäng eller i en våt källare.
 10. Använd inte AC-Powered utrustning under en elektrisk storm. Batteriets strömförsörjning kan användas om alla kablar har kopplats bort.
 11. Spill inte mat eller vätskor på din utrustning.
 12. Koppla bort utrustningen från El uttaget innan du rengör den. Rengör enheten med en mjuk duk dämpad med vatten. Använd inte vätskor eller aerosol rengörings medel som kan innehålla brandfarliga ämnen.
 13. Rengör den bärbara datorn LCD skärm eller bildskärms skärm med en mjuk, ren duk och vatten. Använd vattnet på duk och dra bort den över skärmen i en riktning och flytta från toppen av bildskärmen till under sidan. Ta bort fukten från bildskärmen snabbt och håll bildskärmen torr. Den långsiktiga exponeringen av fukt kan skada bildskärmen. Använd inte en kommersiell fönster rengöring för att rensa bildskärmen.

Innan du arbetar inuti datorn

 1. För att undvika risken för elstötar ska du inte ansluta eller koppla bort kablarna eller utföra underhåll eller omkonfigurering av utrustningen under en elektrisk storm.
 2. Spara och Stäng alla öppna filer och avsluta alla öppna program.
 3. Stäng av datorn. Klicka på Start > ström > Stäng av.
  OBS! Om du använder ett annat operativ system, se dokumentationen för operativ systemet för avstängnings instruktioner.
 4. Koppla bort datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.
 5. Koppla bort alla anslutna nätverks enheter och all kring utrustning, t. ex. tangent bord, mus och bildskärm, från datorn.
 6. Ta bort eventuella media kort och optiska skivor från datorn, om det behövs.
OBS! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhets informationen som medföljde datorn. Mer säkerhets information finns på hem sidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.
 
OBS! Koppla bort alla strömkällor innan du öppnar datorluckan eller -panelerna. När du är klar med arbetet i datorn sätter du tillbaka alla kåpor, paneler och skruvar innan du ansluter till strömkällan.
 
VIKTIGT! Innan du vidrör något inuti datorn ska du börja med att använda ett hand leds arm band eller genom att med jämna mellanrum röra vid en yta av metall som metallen på datorns bak sida. Medan du arbetar bör du med jämna mellanrum röra vid en målning av metall yta för att avleda statisk elektricitet som kan skada de inbyggda komponenterna.
VIKTIGT! Undvik att skada datorn genom att se till att arbets ytan är plan och ren.
 
VIKTIGT! Hantera komponenter och kort varsamt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på SIM-kortet. Håll ett kort i dess kanter eller med dess metall monterings fäste. Håll en komponent, t. ex. en processor, i kanterna, inte med stiften.
 
VIKTIGT! När du kopplar bort en kabel ska du dra i kontakten eller på dess pull-flik, inte i själva kabeln. Vissa kablar har kontakter med lås flikar eller tummen som du måste lossa innan du kopplar bort kabeln. När du kopplar bort kablarna ska du hålla dem jämnt justerade för att undvika att några kontakt stift böjs. När du ansluter kablar ska du kontrol lera att portarna och kontakterna är korrekt inriktade och justerade.

När du har arbetat inuti datorn

VIKTIGT! Om du lämnar lösa eller lösa skruvar inuti datorn kan datorn skadas allvarligt.
 1. Sätt tillbaka alla skruvar och kontrol lera att inga lösa skruvar finns kvar inuti datorn.
 2. Anslut eventuella externa enheter, kring utrustning och kablar som du tog bort innan du arbetade med datorn.
 3. Sätt tillbaka eventuella media kort, skivor eller andra delar som du tog bort innan du arbetade med datorn.
 4. Anslut datorn och alla anslutna enheter till El uttagen.
 5. Starta datorn.

Överst på sidan


Allmänna rikt linjer för energi säkerhet

 • Kontrol lera spännings klassificeringen innan du ansluter utrustningen till ett El uttag för att säkerställa att erforderlig spänning och frekvens stämmer överens med den tillgängliga ström källan.
 • Din enhet är utrustad med antingen en intern ström källa eller en extern adapter. För interna ström källor är enheten utrustad med en av följande:
  • En spännings krets med automatisk avkänning – enheter med en spännings krets med automatisk avkänning har ingen spännings vals växel på bakpanelen och automatisk identifiering av rätt drift spänning.
  • En manuell spännings vals brytare – enheter med en spännings vals knapp på bakpanelen måste ställas in manuellt så att den fungerar vid rätt drift spänning. Ställ in reglaget på den plats som närmast motsvarar den spänning som används på din plats.
  VIKTIGT! För att undvika att skada en dator med en manuell spännings vals omkopplare ställer du in switchen för den spänning som bäst matchar nät strömmen som finns tillgänglig på din plats.
 • Kontrol lera att datorn, bildskärmen och den anslutna enheten är elektriskt klassificerade så att den fungerar med nätström tillgänglig på din plats.
 • Anslut inte utrustningens ström kablar till ett El uttag om ström kabeln är skadad.
 • För att förhindra elstötar ska du ansluta utrustningens ström kablar till ordentligt jordade El uttag. Om utrustningen är försedd med en 3-stift ström kabel ska du inte använda en adapter som förbigår jordnings funktionen eller ta bort jordnings funktionen från kontakten eller adaptern.
 • Om du använder en förlängnings kabel ska du kontrol lera att den totala kabelns-värderingen av de produkter som är anslutna till förlängnings kabeln inte överstiger den kabelnsiska effekten av förlängnings kabeln.
 • Om du måste använda en förlängnings kabel eller en förgrenings remsa ska du kontrol lera att förlängnings kabeln eller nät brytaren är ansluten till ett vägguttag och inte till en annan förlängnings kabel eller ström remsa. Förlängnings kabeln eller nät remsorna måste vara utformad för jordade kontakt och anslutna till ett jordat vägguttag.
 • Om du använder en ström remsa med flera uttag bör du vara försiktig när du sätter i nät kabeln i förgrenings remsan. Vissa förgrenings uttag gör att du kan sätta i kontakten på fel sätt. Felaktig infogning av ström kontakten kan leda till permanent skada på din utrustning, samt risk för elstöt och/eller brand. Se till att stift jord-plug in-skenan sitter i hylsan-kontakten på nät aggregatet.
 • Var noga med att ta tag kontakten, inte på kabeln, när du kopplar bort utrustningen från en elektrisk Sockel.
 • Använd endast Dell tillhandahållen nätadapter som är godkänd för användning med den här enheten. Användning av en annan nätadapter kan orsaka brand eller explosion.
 • Placera nätadaptern i ett ventilerat område, t. ex. ett bord uppe eller på golvet, när du använder det för att köra datorn eller ladda batteriet. Täcker inte in nätadaptern med papper eller andra objekt som minskar kylningen. Använd inte heller nätadaptern i ett hölje.
 • Nätadaptern kan bli varm under normal drift av datorn. Var försiktig när du hanterar adaptern under eller omedelbart efter drift.
 • Vi rekommenderar att du lägger adaptern på golvet eller bords underlägget så att den gröna lampan syns. Detta varnar om adaptern ska stängas av av misstag på grund av externa effekter. Om den gröna lampan av någon anledning släcks ska du koppla bort nät sladden från väggen under en tid av tio sekunder och sedan ansluta nät sladden igen.
 • Använd aldrig en nätadapter som visar tecken på skador eller för mycket slitage.

Överst på sidan


Dell säkerhets rikt linjer för Station ära datorer

Följ säkerhets anvisningarna nedan för att säkerställa din egen personliga säkerhet och för att skydda enheten (dator, portreplikator, media Base, docknings Station och liknande enheter) och arbets miljö från potentiella skador.

 • Kontrol lera spännings klassificeringen innan du ansluter datorn till ett El uttag för att säkerställa att erforderlig spänning och frekvens stämmer överens med den tillgängliga ström källan.
 • Datorn är utrustad med antingen en intern ström källa eller en extern adapter. För interna ström källor är datorn försedd med en spännings krets med automatisk avkänning eller en manuell spännings vals brytare.
 • Följ de allmänna rikt linjerna för säkerhet i den här artikeln.
 • Följ de allmänna rikt linjerna för energi säkerhet i den här artikeln.
 • Stäng av och koppla bort den station ära datorn när den ska lämnas kvar under en längre tids period.

Överst på sidan


Dell säkerhets rikt linjer för bärbara datorer

Använd följande säkerhets rikt linjer för bärbara datorer för att säkerställa din egen personliga säkerhet och för att skydda enheten (dator, portreplikator, media Base, docknings Station och liknande enheter) och arbets miljö från potentiella skador.

 • Förvara inte den bärbara datorn i en låg luft omgivnings miljö, t. ex. en bärväska eller en stängd portfölj, medan datorn är påslagen. Om luft cirkulationen hindras kan datorn skadas eller leda till att brand.
 • Låt inte datorn eller adaptern fungera tillsammans med basen direkt på det exponerade skalet under längre tids perioder. Bas ytans temperatur kommer att stiga under normal drift, särskilt när det finns ett El uttag. Genom att tillåta att kontakten med det exponerade skalet kan orsaka obehag eller bränning.
 • Använd endast Dell tillhandahållen nätadapter som är godkänd för användning med den här enheten. Användning av en annan nätadapter kan orsaka säkerhets risker. Se användar handboken eller ägar hand boken för AC-adapterns elektriska klassificeringar.
 • Ta bort alla ström källor från den bärbara datorn genom att stänga av den, koppla bort nätadaptern från El uttaget och ta bort alla batterier som är installerade i batteri facket eller modulfack. OBS! Vissa Dell bärbara datorer har ett batteri som inte kan Removable.
 • Med Dell Auto adapter kan du slå på och ladda datorn i bilen, båt kortet eller i ett flyg plan. Adaptern ansluter datorn till en ström källa via en DC-ström kabel. DC-nätkabelen ansluts via antingen en nätadapter med hög hastighet eller en kontakt med en kraftfull typ. Granska åtgärds anvisningarna i användar handboken innan du ansluter och använder den automatiska adaptern.
 • Använd inte enheten i fordon med hög spänning (24 VDC), t. ex. kommersiella transport bilar.
 • Anslut den automatiska adaptern till datorn; När bilen eller någon annan DC-källa stängdes av ansluter du adaptern till cigarett ljusare eller DC-ström källa.
 • Ett skadat batteri kan utgöra en risk för person skador. Skadan kan omfatta påverkan eller stötar som drar in eller punctures batteriet, exponeras för en eld eller annan transformator. Böj inte batteriet. Hantera ett skadat eller läckt batteri paket med yttersta försiktighet. Om batteriet är skadat kan Electrolyte läcka från cellerna eller brand kan leda till att det kan orsaka person skador.
 • Håll batteriet borta från barn.
 • Exponera inte (lagra eller placera) datorn eller batteriet till en värme källa såsom ett värmeelement, eld städer, spisar, elektrisk värmare eller annan värme Generator apparat eller sätt ut den på andra temperaturer än 65 ° C (149 º F). Batteri cellerna kan läcka eller explodera om de värms upp till för hög temperatur, vilket innebär risk för brand.
 • Använd inte ett batteri i fickan, väskan eller någon annan behållare där metall objekt (t. ex. tangenter) kan kort mäta batteriets terminaler. Det resulterande orimliga ström flödet kan leda till extremt höga temperaturer och kan skada batteriet eller omgivande material, eller person skador, såsom frätande.
 • Följ de allmänna rikt linjerna för säkerhet i den här artikeln.
 • Följ de allmänna rikt linjerna för energi säkerhet i den här artikeln.
 • Stäng av och koppla ur den bärbara datorn när den ska lämnas kvar under en längre tids period.

Överst på sidan


Dell övervaka säkerhets rikt linjer

Läs och följ dessa instruktioner när du ansluter till och använder datorns bildskärm:

 • Följ de allmänna rikt linjerna för säkerhet i den här artikeln.
 • Följ de allmänna rikt linjerna för energi säkerhet i den här artikeln.
 • Kontrol lera alltid att bildskärmen är elektriskt klassificerad så att den fungerar med nät strömmen som finns tillgänglig på din plats.
 • Placera bildskärmen på en fast yta och behandla den försiktigt. Skärmen består av glas och kan skadas om den släpps eller trycks skarpt.
 • Håll platt bildskärm i rums temperatur förhållanden. För mycket kyla eller varm drifts förhållanden kan inverka negativt på vätske kristalln av bildskärmen.
 • Prova inte bildskärmen till svår vibration eller höga effekter. Placera till exempel inte bildskärmen inuti en vagns trunk.
 • Undvik elstöt genom att inte försöka ta bort något hölje eller röra vid insidan av bildskärmen.
 • Stäng av och koppla ur bildskärmen när den ska lämnas kvar under en längre tid.

Överst på sidan


Lyftutrustning

VIKTIGT! Lyft inte mer än 50 pund (22,6 kg) oberoende. Skaffa alltid hjälp från en annan person eller använd en mekanisk lyftanordning.
 1. Ta tid på dig och tänk igenom situationen, planera och följ säkerhetstipsen vid lyftning.
 2. Se till att du har ett stadigt balanserat fotfäste. Håll fötterna isär för en stabil bas och rikta dina tår utåt.
 3. Böj knäna. Böj inte vid midjan.
 4. Spänn magmusklerna. Magmusklerna stöder ryggraden när du lyfter och kompenserar tyngden på lasten.
 5. Lyft med benen, inte med ryggen.
 6. Håll lasten nära. Ju närmare lasten är din ryggrad, desto mindre kraft läggs på ryggen.
 7. Håll ryggen rak, oavsett om du lyfter upp eller ställer ned lasten. Lägg inte till kroppsvikten till belastningen. Undvik att vrida kroppen och ryggen.
 8. Följ samma tekniker i omvänd ordning för att ställa ned lasten
 9. Håll upp huvudet när du bär utrustning
 10. Titta alltid framåt
 11. Försök att röra dig mjukt
 12. Hantera inte mer än vad som bekvämt kan hanteras (be om hjälp om du är osäker)

SLN288575_en_US__51390916018329. Lyft
Bild 2: Ta med dig tid, Tänk och planera.

SLN288575_en_US__41390923812101. fot
Bild 3: Håll isär dina fötter och placera tårnana på plats.

SLN288575_en_US__61390916116830. lift1
Bild 4: Böj knäna. Böj inte din midjan.

SLN288575_en_US__71390916255629. lift2
Bild 5: Håll din tillbaka i upprätt läge.

SLN288575_en_US__81390916328302. lift3
Bild 6: Håll ditt huvud när du ska bära utrustningen.

Överst på sidan

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Electronics & Accessories, Projectors & Accessories, Laptops, Latitude, Servers, Tablets

Last Published Date

18 Mar 2021

Version

5

Article Type

Solution