Pomoc techniczna dotycząca modułu Dell EMC iDRAC Service Module

Summary: Moduł iDRAC Service Module (iSM) to lekka usługa oprogramowania systemu operacyjnego, która integruje funkcje systemu operacyjnego z kontrolerem iDRAC i może być instalowana naSee more

Article Content


Symptoms

Moduł Dell EMC iDRAC Service Module

Moduł Integrated Dell Remote Access Controller Service Module

 • Rozszerza zarządzanie kontrolera iDRAC na obsługiwane systemy operacyjne hosta
 • Dostarcza informacje dotyczące systemu operacyjnego do kontrolera iDRAC
 • Lekka usługa oprogramowania z minimalnym obciążeniem hosta

Moduł Integrated Dell Remote Access Controller(iDRAC) Service Module (iSM) to lekka, opcjonalna aplikacja, którą można zainstalować na serwerach PowerEdge. iDRAC Service Module uzupełnia interfejsy iDRAC: Graficzny interfejs użytkownika (GUI), RACADM CLI, Redfish i zarządzanie usługą sieciową (WSMan) z dodatkowymi danymi monitorowania. Architektura iDRAC Service Module używa komunikacji w gnieździe IP i zapewnia kontrolerowi iDRAC dodatkowe dane zarządzania systemami (system operacyjny / sterownik urządzenia) oraz zapewnia konsolom typu jeden-do-wielu dostęp do danych zarządzania systemami za pomocą standardowych interfejsów systemu operacyjnego.
Funkcje modułu iDRAC Service Module

Informacje o systemie operacyjnym

Program Administrator serwera udostępnia obecnie kontrolerowi iDRAC informacje o systemie operacyjnym i nazwę hosta. iSM udostępnia kontrolerowi iDRAC podobne informacje, np. nazwę systemu operacyjnego hosta, informacje o adresie IP hosta serwera, wersję systemu operacyjnego i w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN). Wyświetlane są również interfejsy sieciowe obecne w systemie operacyjnym hosta. Domyślnie ta funkcja monitorowania jest włączona. Ta funkcja jest dostępna, nawet jeśli program Administrator serwera jest zainstalowany w systemie operacyjnym hosta.

Replikacja dziennika kontrolera cyklu eksploatacji do systemu operacyjnego

Replikuje dzienniki kontrolera cyklu eksploatacji (LC) do dzienników systemu operacyjnego. Wszystkie zdarzenia, które mają dzienniki systemu operacyjnego jako punkt docelowy (na stronie alertów albo w analogicznych interfejsach RACADM lub WSMAN), są replikowane w dzienniku systemu operacyjnego przy użyciu modułu iSM. Ten proces jest podobny do replikacji dziennika zdarzeń systemowych wykonywanych w programie Administrator serwera.

Domyślny zestaw dzienników, które mają być uwzględnione w dziennikach systemu operacyjnego, jest taki sam jak dzienniki skonfigurowane dla pułapek/alertów SNMP. W dzienniku systemu operacyjnego replikowane są tylko te zdarzenia, które zostały zarejestrowane w dzienniku LC po zainstalowaniu modułu iSM. Jeśli zainstalowano program Administrator serwera, funkcja monitorowania jest wyłączona. Chodzi o to, aby uniknąć zduplikowanych wpisów zdarzeń systemowych w dzienniku systemu operacyjnego.

Począwszy od wersji 2.1 modułu iSM, można dostosować lokalizację, do której będą replikowane dzienniki LC. Domyślnie dzienniki LC są replikowane w grupie System folderu Dzienniki systemu Windows w Podglądzie zdarzeń systemu Windows. W Podglądzie zdarzeń systemu Windows można replikować dzienniki LC do istniejącej grupy lub utworzyć nowy folder w folderze Dzienniki aplikacji i usług.

Funkcja automatycznego odzyskiwania systemu

Funkcja automatycznego odzyskiwania systemu to czasomierz sprzętowy, który służy do resetowania serwera w przypadku awarii sprzętu. Po upływie określonego czasu można wykonać automatyczne operacje odzyskiwania systemu, takie jak ponowny rozruch, włączanie i ponownie włączenie lub wyłączenie. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy licznik alarmowy systemu operacyjnego jest wyłączony. Jeśli zainstalowano program Administrator serwera, funkcja monitorowania jest wyłączona. Chodzi o to, aby uniknąć duplikacji liczników alarmowych.

Dostawcy instrumentacji zarządzania Windows

Dostawcy instrumentacji zarządzania Windows w module iSM udostępniają dane sprzętowe za pośrednictwem instrumentacji zarządzania Windows (WMI). WMI to zestaw rozszerzeń modelu sterowników systemu Windows zapewniający interfejs systemu operacyjnego, za pośrednictwem którego składniki oprogramowania dostarczają informacje i powiadomienia. WMI to stworzona przez firmę Microsoft implementacja standardów WBEM (Web-Based Enterprise Management) i CIM (Common Information Model) organizacji DMTF (Distributed Management Task Force) w celu zarządzania sprzętem, systemami operacyjnymi i aplikacjami serwera. Dostawcy WMI ułatwiają integrację z konsolami zarządzania systemami, takimi jak Microsoft System Center, a także umożliwiają obsługę skryptów w celu zarządzania serwerami Microsoft Windows.

Kolekcja SupportAssist

Funkcja kolekcji SupportAssist w kontrolerze iDRAC gromadzi informacje o sprzęcie, systemie operacyjnym i powiązanych aplikacjach, a następnie je kompresuje. Jeśli korzystasz z modułu iSM w wersji 2.0 lub nowszej, narzędzie OS Collector automatycznie zgromadzi powiązane informacje o systemie operacyjnym i sprzęcie. Automatyczne gromadzenie dzienników pomocy technicznej obejmuje gromadzenie informacji dotyczących systemu operacyjnego i aplikacji przy użyciu modułu TSR.

Korzystając z modułu iSM, można zmniejszyć liczbę czynności ręcznych potrzebnych do zebrania raportu pomocy technicznej, ponieważ proces zbierania jest zautomatyzowany.

Funkcja ta jest dostępna domyślnie począwszy od modułu iDRAC Service Module 2.0 w komputerach z operacyjnymi systemami operacyjnymi Microsoft lub Linux.
Funkcja zbierania dzienników systemu operacyjnego dostępna w automatycznym raporcie pomocy technicznej nie jest obsługiwana w systemie CentOS.

Obsługa usuwania urządzeń SSD PCIe NVMe

Wyjmowanie urządzenia SSD PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) NVMe (Non-Volatile Memory Express) bez konieczności wyłączania lub ponownego uruchamiania systemu. Przed wyjęciem urządzenia należy zatrzymać wszystkie procesy z nim związane, aby zapobiec utracie danych. Aby zapobiec utracie danych, skorzystaj z opcji „Prepare to remove”, która zatrzymuje wszystkie procesy w tle związane z urządzeniem, umożliwiając wyjęcie dysku SSD NVMe PCIe.

Zdalny „twardy” reset kontrolera iDRAC

Korzystając z kontrolera iDRAC, można monitorować obsługiwane serwery pod kątem krytycznych problemów ze sprzętem systemowym, oprogramowaniem układowym lub oprogramowaniem. Zdarza się to bardzo rzadko, ale kontroler iDRAC może przestać reagować. Wcześniej klient musiałby wyłączyć serwer przez odłączenie zasilania. Teraz, korzystając z funkcji zdalnego „twardego” resetowania kontrolera iDRAC, jeśli kontroler iDRAC nie reaguje na polecenia, wykonaj operację zdalnego resetu bez konieczności wyłączania serwera. Do korzystania z tej funkcji wymagane są uprawnienia administratora w systemie operacyjnym hosta. Domyślnie funkcja zdalnego „twardego” resetu kontrolera iDRAC jest włączona.

Dostęp do kontrolera iDRAC za pośrednictwem systemu operacyjnego hosta

W przypadku serwerów PowerEdge firmy Dell można za pośrednictwem kontrolera iDRAC zarządzać sprzętem lub oprogramowaniem sprzętowym urządzenia. W tym celu należy skonfigurować dedykowaną sieć iDRAC. Za pośrednictwem dedykowanego portu sieciowego uzyskaj dostęp do interfejsów iDRAC, takich jak GUI, WSMAN, RACADM i klient Redfish.

Wymaganiem wstępnym, które należy spełnić, aby móc zarządzać sprzętem lub oprogramowaniem układowym, jest dedykowane połączenie między urządzeniem a obsługiwanym interfejsem iDRAC. Korzystając z funkcji dostępu do kontrolera iDRAC za pośrednictwem systemu operacyjnego hosta, połącz się z interfejsem iDRAC z poziomu adresu IP systemu operacyjnego lub hosta niezależnie od stanu połączenia między urządzeniem a dedykowaną siecią iDRAC. Ta funkcja umożliwia monitorowanie sprzętu lub oprogramowania sprzętowego nawet wtedy, gdy kontroler iDRAC nie jest połączony z serwerami.

Wewnątrzpasmowa obsługa alertów SNMP kontrolera iDRAC

Korzystając z kontrolera iDRAC i pozapasmowego narzędzia do monitorowania serwera i zarządzania nim, można zapisywać w dzienniku pułapki i alerty SNMP. Jednak z perspektywy zarządzania systemami operacyjnymi hosta, w którym używany jest agent wewnątrzpasmowy, preferowane są alerty SNMP otrzymywane z systemu operacyjnego hosta niż pułapki otrzymywane z kontrolera iDRAC. Po otrzymaniu alertu SNMP z kontrolera iDRAC określenie jego źródła może być trudne, ponieważ pochodzi z adresu IP kontrolera iDRAC, a nie adresu IP systemu.

Począwszy od wersji 2.3 modułu iSM, można otrzymywać alerty SNMP z systemu operacyjnego hosta. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku alertów generowanych przez kontroler iDRAC.

Możliwość zdalnego włączania protokołu WSMAN

Obecnie dzięki funkcji informacji WMI można połączyć się z przestrzenią nazw hosta WMI Microsoft Windows, aby monitorować sprzęt systemu. Interfejs WMI na hoście jest domyślnie włączony, a dostęp do niego można uzyskać zdalnie. Aby jednak uzyskać dostęp do interfejsów WMI przy użyciu adaptera WMI usług WINRM, należy włączyć go ręcznie, ponieważ domyślnie nie jest włączony. Za pomocą tej funkcji można zdalnie korzystać z przestrzeni nazw WMI usług WINRM — wystarczy włączyć ją podczas instalacji.

Instalacja fabryczna modułu iDRAC Service Module w systemie Microsoft Windows (wybór klienta)

Obecnie moduł iSM może być fabrycznie zainstalowany w systemie operacyjnym Microsoft Windows. Dysponując wstępnie zainstalowanym modułem iSM, można szybko uzyskać dostęp do najważniejszych dzienników i dokumentów pomocy technicznej. Po wybraniu fabrycznej instalacji systemu operacyjnego Microsoft Windows można z dostępnych opcji wybrać moduł iSM.

 • iSM – Enabled —fabryczna instalacja modułu iSM w systemie Windows
 • iSM – Disabled — moduł iSM nie zostanie zainstalowany

Monitorowanie S.M.A.R.T

Monitorowanie S.M.A.R.T obsługuje dyski twarde z SATA w trybie AHCI. Ma ono wbudowaną możliwość monitorowania alarmów S.M.A.R.T. za pomocą obsługiwanych przez iDRAC metod audytowania dysków twardych w kontrolerze chipsetu SATA. Wcześniej alerty były monitorowane przez dowolne narzędzie open-source w celu monitorowania dysków twardych ustawionych w trybie RAID.

FullPowerCycle

Funkcja FullPowerCycle zapewnia możliwość resetowania zasilania dodatkowego serwera. Coraz więcej sprzętu serwerowego pracuje na zasilaniu dodatkowym, a rozwiązywanie niektórych problemów z serwerem wymaga fizycznego odłączenia kabla zasilania, aby zresetować sprzęt działający na zasilaniu dodatkowym. Wskutek tego ktoś musi fizycznie odłączyć/podłączyć kable zasilające, co wiąże się ze znacznymi kosztami i kłopotami dla klientów i personelu pomocniczego. Funkcja FullPowerCycle umożliwia administratorowi zdalne podłączenie lub odłączenie zasilania dodatkowego bez konieczności odwiedzania centrum danych. Funkcja ta jest obsługiwana w kontrolerze iDRAC9.

SupportAssist w zestawie

Aplikacja SupportAssist pozwala zaoszczędzić czas i usprawnić pomoc techniczną. Kolekcja oparta na zdarzeniu tworzy otwarte zgłoszenie serwisowe w aplikacji SupportAssist. Zaplanowane kolekcje ułatwiają monitorowanie i konserwację środowiska. Kolekcje obejmują dane sprzętowe, dzienniki kontrolera RAID, dane systemu operacyjnego i dane aplikacji. Obsługiwane są następujące funkcje:

 • Rejestracja SupportAssist — iSM obsługuje rejestrację aplikacji SupportAssist. To jest jednorazowe działanie. W celu zakończenia rejestracji można wprowadzić wymagane dane, takie jak nazwa, adres e-mail, adres i numer.
 • Kolekcja SupportAssist — funkcja kolekcji SupportAssist w kontrolerze iDRAC gromadzi informacje o sprzęcie, systemie operacyjnym i powiązanych aplikacjach, a następnie je kompresuje.
 • Aplikacja SupportAssist zapewnia również następujące funkcje:
  • Proaktywna identyfikacja problemów
  • Automatyczne tworzenie zgłoszeń
  • Kontakt pomocy technicznej inicjowany przez agenta pomocy technicznej firmy Dell

Korelacja zdarzeń oprogramowania z awariami sprzętu dla Microsoft S2D

Dzienniki zdarzeń dla alertów i zdarzeń puli pamięci masowej będą monitorowane przez funkcję iSM z funkcją korelacji pamięci masowej serwera. Aktualnie podsystem pamięci masowej jest monitorowany, kiedy w trybie RAID są używane kontrolery pamięci masowej Dell EMC. W przypadku funkcji Storage Spaces(SS) i Storage Space Direct(S2D) podsystem pamięci masowej jest monitorowany w trybie pass-thru lub używany jest SATA chipset do tworzenia puli pamięci masowej. W przypadku tej funkcji alerty zdefiniowane przez sprzęt objęte dziennikiem czasu eksploatacji i alerty zdefiniowane przez oprogramowanie są łączone z rejestrami systemu operacyjnego oraz rejestrowane w dziennikach cyklu życia iDRAC. Ta funkcja jest instalowana razem z pakietem iDRAC Service Module i będzie domyślnie włączona. Użytkownik może zmienić preferencje w ustawieniach kontrolera iDRAC. W ramach monitorowania iSM będzie prowadzić audyt dzienników w poszukiwaniu ewentualnych awarii i ostrzeżeń. iSM będzie osadzać zdarzenia korelacji SS na hoście w równoważnym zdarzeniu LC.

Automatyczna wysyłka dysków iSM SupportAssist

W ramach predykcyjnych alertów, jeśli serwer trafi jedno z poniższych zdarzeń SNMP: PDR16 i PDR63 — dział pomocy techniczne Dell EMC wyśle pocztą e-mail zalecenie dotyczące wysłania predykcyjnej awarii lub złego bloku dysku np. dyski SSD podlegające pod obowiązujące warunki licencjonowania. Do wysyłania części wymagane będzie przekazanie adresu serwisowego do działu pomocy technicznej firmy Dell EMC. Ta funkcja jest dostępna tylko w systemach operacyjnych Windows i Linux.

iDRAC GUI Launcher

Uruchom interfejs GUI kontrolera iDRAC z systemu lokalnego, klikając dwukrotnie ikonę iDRAC GUI Launcher. Strona logowania do interfejsu graficznego iDRAC otworzy się w domyślnej przeglądarce, a dane uwierzytelniające iDRAC mogą być wykorzystywane do zalogowania się do strony głównej iDRAC. Ta funkcja jest obsługiwana tylko w systemach operacyjnych Microsoft Windows.

Logowanie jednokrotne (SSO) do interfejsu GUI kontrolera iDRAC z pulpitu administratora systemu operacyjnego hosta

Począwszy od iSM 3.4, komunikacja między serwerami iSM i iDRAC odbywa się za pośrednictwem protokołu gniazd USBNIC INET chronionych przez TLS. Zapewnia to ochronę wszystkich danych, które są przesyłane z kontrolera iDRAC do iSM przez USBNIC. iSM i iDRAC używają certyfikatów z podpisem własnym do kontroli uwierzytelniania. Certyfikaty z podpisem własnym są ważne przez 10 lat. Za każdym razem podczas instalowania iSM tworzone są nowe certyfikaty z podpisem własnym.

Zwiększona ochrona komunikacji między iSM i iDRAC przy użyciu protokołu TLS

Począwszy od iSM 3.4, komunikacja między serwerami iSM i iDRAC odbywa się za pośrednictwem protokołu gniazd USBNIC INET chronionych przez TLS. Zapewnia to ochronę wszystkich danych, które są przesyłane z kontrolera iDRAC do iSM przez USBNIC. iSM i iDRAC używają certyfikatów z podpisem własnym do kontroli uwierzytelniania. Certyfikaty z podpisem własnym są ważne przez 10 lat. Za każdym razem podczas instalowania iSM tworzone są nowe certyfikaty z podpisem własnym.
Pulpit nawigacyjny iDRAC9

Ulepszenia modułu Dell EMC iDRAC Service Module

Firma Dell EMC nieustannie poprawia moduł Dell EMC iDRAC Service Module.

Nowe funkcje modułu Dell EMC iDRAC Service Module 3.6

 • Nowe obsługiwane systemy operacyjne
  • Red Hat Enterprise Linux 8.3
  • Red Hat Enterprise Linux 7.9
  • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2
  • Ubuntu server 20.04 LTS
  • VMware ESXi 7.0 U1
 • Nowe i udoskonalone funkcje
  • Bezpieczne ładowanie bibliotek uniemożliwiające wstępne ładowanie na systemach Linux i VMware ESXi.
  • Monitorowanie atrybutów S.M.A.R.T chipsetu urządzeń SATA w trybie programowego kontrolera RAID.
  • Umieszczenie starszych plików dziennika S.M.A.R.T chipsetu urządzeń SATA w kolekcji SupportAssist.
  • Automatyczna wysyłka dysków SupportAssist w przypadku dwóch zdarzeń na systemie VMware ESXi:
   • Predykcyjne raportowanie awarii dysku fizycznego.
   • W trakcie operacji zapisu nie można ponownie przypisać uszkodzonego bloku dysku urządzenia <device>.
  • Ulepszona funkcja interfejsu NVMe „Prepare to remove” w systemie operacyjnym Linux — operacja „Prepare to remove” jest niedozwolona, gdy dysk NVMe jest używany albo trwa na nim nieprzetworzona operacja odczytu/zapisu.
  • Rozszerzone funkcje iDRACHardReset i FullPowerCycle — operacje iDRACHardReset i FullPowerCycle są obsługiwane po włączeniu opcji bezpiecznego rozruchu w systemie BIOS. Minimalna wymagana wersja systemu BIOS to 1.5.3 dla serwera AMD yx5x.

Kompletna lista usprawnień, a także informacje o ograniczeniach, naprawionych problemach i znanych problemach można znaleźć w najnowszej wersji sekcji Informacje dotyczące wydania modułu Dell EMC iDRAC Service Module.

Pełną listę wszystkich wersji technologii iSM można znaleźć w sekcji Moduł Dell EMC iDRAC Service Module.
Ustawienia kontrolera iDRAC9

Pobieranie i Instalowanie modułu Dell EMC iDRAC Service Module

Moduł Dell EMC iDRAC Service Module obsługuje większość wersji systemów operacyjnych Microsoft Windows, Linux i ESXi dla serwerów PowerEdge z kontrolerami iDRAC7, iDRAC8 i iDRAC9. Dodatkowe informacje na temat obsługiwanych platform i systemów operacyjnych znajdują się w sekcji Obsługiwane platformy.

Określona wersja oprogramowania iSM dla systemu różni się w zależności od modelu serwera i zainstalowanego systemu operacyjnego. Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania iSM:

 • Przejdź na stronę Dell.com/support i wybierz model serwera lub wprowadź kod Service Tag.
 • Wybierz Sterowniki & pliki do pobrania.
 • Wybierz system operacyjny dla swojego systemu.
 • Słowo kluczowe: ISM.
 • Pobierz najnowszą wersję dostępną dla modułu Dell EMC iDRAC Service Module

Informacje na temat wymagań dotyczących oprogramowania, wymagań systemowych oraz czynności związanych z instalacją, aktualizacją i odinstalowaniem systemu iSM znajdują się w sekcji Instalacja modułu iDRAC Service Module.
Zasoby dotyczące modułu Dell EMC iDRAC Service Module

Społeczność

Zaangażuj się w społeczność zarządzania systemami, aby odkryć:

 • fora do publikowania pytań i odpowiedzi
 • blogi do czytania i komentowania artykułów
 • miejsca wymiany idei, umożliwiające usprawnianie produktów i głosowanie na temat pomysłów opublikowanych przez innych członków społeczności
 • i nie tylko...

Dokumentacja

Najnowsza dokumentacja znajduje się w sekcji Dokumentacja moudłu Dell EMC iDRAC Service Module.

Opracowania

iDRAC Service Module — możliwości systemu operacyjnego do zarządzania zewnątrzpasmowego z iDRAC9


Maj 2021
12-stronicowe opracowanie

Streszczenie najnowszych ulepszeń, które moduł iDRAC Service Module (iSM) zapewnia w celu zarządzania zewnątrzpasmowego z iDRAC9 dla klientów serwerów PowerEdge 14. i 15. generacji Dell EMC.

Przeczytaj opracowanie

iDRAC Service Module — dostęp do kontrolera iDRAC przez system operacyjny hosta


Styczeń 2017
17-stronicowe opracowanie

Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat korzystania z funkcji dostępu do kontrolera iDRAC przy użyciu funkcji systemu operacyjnego hosta w programie iDRAC Service Module w wersji 2.3 lub nowszej i rozwiązywania problemów z związanych z tą funkcją.

Przeczytaj opracowanie

iDRAC Service Module — włączanie wewnątrzpasmowych alertów SNMP kontrolera iDRAC


Styczeń 2017
13-stronicowe opracowanie

Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat korzystania z alertów wewnątrzpasmowych alertów SNMP kontrolera iDRAC w programie iDRAC Service Module w wersji 2.3 lub nowszej, ich konfiguracji i rozwiązywania problemów z nimi związanych.

Przeczytaj opracowanie

iDRAC Service Module — przeprowadzanie twardego resetu procesora iDRAC


Lipiec 2016
8-stronicowe opracowanie

Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat korzystania z funkcji twardego resetu procesora iDRAC w programie iDRAC Service Module w wersji 2.3 lub nowszej i rozwiązywania problemów z nią związanych.

Przeczytaj opracowanie

iDRAC Service Module 2.1 (lub nowszy) w systemie operacyjnym Ubuntu lub Debian Linux


Wrzesień 2015
19-stronicowe opracowanie

Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat korzystania z programu iDRAC Service Module w wersji 2.1 lub nowszej w systemach operacyjnych Ubuntu i Debian Linux, jak również rozwiązywania problemów z nim związanych.

Przeczytaj opracowanie

iDRAC Service Module — instrumentacja zarządzania Windows


Kwiecień 2015
17-stronicowe opracowanie

Ten dokument dotyczy wykorzystania modułu iDRAC Service Module do monitorowania różnych profili sprzętowych poprzez interfejsy klienta Windows Management Instrumentation (WMI), takie jak Windows PowerShell, Windows Management Instrumentation Command-line, Windows Remote Management Client (WINRM), WBEMTEST.

Przeczytaj opracowanie

Filmy

Instalowanie modułu iDRAC Service Module za pośrednictwem interfejsu GUI kontrolera iDRAC


Informacje na temat instalowania modułu iDRAC Service Module z interfejsu GUI kontrolera iDRAC

Listopad 2017 r.

Wykonywanie kolekcji SupportAssist w module iDRAC Service Module 3.0.1


Dowiedz się, jak wykonać kolekcję SupportAssist za pomocą modułu iDRAC Service Module 3.0.1.

Listopad 2017 r.

Włączanie dostępu do kontrolera iDRAC przez system operacyjny hosta w systemie Microsoft Windows w oprogramowaniu iSM 2.4


Informacje o włączaniu i konfigurowaniu dostępu do kontrolera iDRAC za pośrednictwem systemu operacyjnego hosta w systemie Microsoft Windows.

Lipiec 2017

Instalacja modułu iDRAC Service Module w systemie operacyjnym Microsoft Windows Nano


Instalowanie modułu iDRAC Service Module w systemach operacyjnych Microsoft Windows Nano.

Lipiec 2017

Włączanie dostępu do kontrolera iDRAC przez system operacyjny hosta w systemie Linux w oprogramowaniu iSM 2.4


Informacje o włączaniu dostępu do kontrolera iDRAC w systemach Linux.

Lipiec 2017

Wyświetlanie pułapek SNMP iDRAC odebranych z systemu operacyjnego hosta w systemie Linux w oprogramowaniu iSM 2.4


Informacje na temat sposobu wyświetlania pułapek SNMP iDRAC otrzymanych z systemu operacyjnego hosta w systemach operacyjnych Linux.

Lipiec 2017

Monitorowanie serwerów Dell za pośrednictwem modułu iDRAC Service Module za pomocą WMI


Dotyczy procesu monitorowania serwerów firmy Dell za pomocą modułu iDRAC Service Module (iSM) z wykorzystaniem Windows Management Instrumentation (WMI) dla pakietu Dell Server Management Pack Suite w wersji 6.3 w środowisku Microsoft System Center Operations Manager lub SCOM.

Lipiec 2017

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

iDRAC Service Module

Product

iDRAC7, iDRAC8, iDRAC9, Lifecycle Controllers

Last Published Date

09 Jun 2021

Version

8

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters