Průvodce příkazy Terminálu systému Ubuntu Linux v počítači Dell

Summary: Příručka s vysvětlením různých příkazů terminálu systému Ubuntu Linux.

Article Content


Symptoms

 


Tento článek obsahuje informace o příkazech terminálových aplikací v systému Ubuntu Linux.


Obsah:

  1. Základní řídicí příkazy
  2. Základní uživatelské a systémové příkazy
  3. Základní příkazy jednotek a oprávnění
  4. Základní síťové příkazy

 

Základní řídicí příkazy

 

Příkazy terminálu jsou pokyny, které můžete použít v aplikacích terminálu Ubuntu k provádění jakýchkoli úloh v systému. Příkazy jsou rozčleněny do menších tabulek, aby bylo jejich použití jasnější a aby se tak usnadnilo používání těchto článků jako referenčního materiálu.

 
Příkaz Efekt Doplňující informace
cd Změna adresáře Pomocí tohoto příkazu můžete procházet
systémem. Stačí napsat
cd nebo cd~ a otevře se
výchozí složka, která představuje výchozí
počáteční místo v terminálu.
cd/ Přechod do kořenového adresáře  
cd.. Přechod o jednu úroveň v adresáři výše  
cd- Přechod do předchozího adresáře  
pwd Tisk pracovního adresáře Zobrazí se vaše umístění v systému.
bash Prostředí GNU Bourne-again  
break Opuštění smyčky  
case Podmíněné provedení příkazu  
clear Vymazání obrazovky terminálu  
continue Pokračování další iterací smyčky  
cron Daemon pro spuštění naplánovaných příkazů  
crontab Naplánování spuštění příkazu na později  
echo Zobrazení zprávy na obrazovce  
enable Povolení a zakázání příkazů vestavěného prostředí  
env Proměnné prostředí  
eval Vyhodnocení několika příkazů či argumentů  
expect Automatizace aplikací, ke kterým se přistupuje přes terminál  
export Nastavení proměnné prostředí  
expr Vyhodnocení výrazů  
false Nic neprovádět, neúspěšné  
for Rozšíření slov a provedení příkazů  
hash Zapamatování si úplné cesty argumentu  
hostname Tisk nebo nastavení názvu systému  
if Podmíněné provedení příkazu  
jobs Seznam aktivních úloh  
join Spojení řádků ve společném poli  
local Vytvoření proměnných  
logout Ukončení přihlašovacího prostředí  
more Zobrazení výstupu po jednotlivých obrazovkách  
nice Nastavení priority příkazu nebo úlohy  
nohup Spuštění příkazu imunního vůči zamrznutí  
notify-send Odesílání upozornění na ploše  
op Přístup operátora  
readarray Čtení ze standardního vstupu do proměnné pole  
readonly Označení proměnných/funkcí jako „jen pro čtení“  
reboot Restart systému  
return Ukončení funkce prostředí  
sed Editor datového proudu  
select Přijetí vstupu z klávesnice  
set Manipulace s proměnnými a funkcemi prostředí  
shift Posunutí parametrů polohy  
shopt Možnosti prostředí  
shutdown Vypnutí nebo restart systému Linux  
sleep Zpoždění o stanovenou dobu  
ssh Zabezpečený klient prostředí Program pro vzdálené přihlášení
suspend Pozastavení provádění tohoto prostředí  
sync Synchronizace dat na disku s pamětí  
test Vyhodnocení podmíněného výrazu  
trap Spuštění příkazu při navázání signálu  
true Neprovádět nic, úspěšné  
type Popis příkazu  
unshar Rozbalení skriptů prostředí  
until Provedení příkazů Dokud nedojde k chybě
vmstat Nahlášení statistik virtuální paměti  
watch Pravidelné spouštění nebo zobrazování programu  
while Provedení příkazů  
write Odeslání zprávy jinému uživateli  
xargs Spuštění nástroje, předání sestavených seznamů argumentů  
### Možnost dělat poznámky/komentáře bez rušení terminálu  
while Provedení příkazů  

Správa souborů a textu jsou příkazy, které přímo ovlivňují soubory a text uložený a používaný v počítači. Nástroje Dash a Průzkumník Windows jsou známé verze tohoto nástroje, které jsou vybaveny grafickým uživatelským rozhraním.

 
Příkaz Efekt Doplňující informace
cp Kopírovat Umožňuje kopírovat soubor. Pokud je požadovaný soubor umístěn v adresáři, který jste prohlíželi, přidejte název souboru spolu s příkazem. V opačném případě zadejte příkaz cp~/< file path > a zadejte, kde se požadovaný soubor nachází.
ls Zobrazení seznamu Zobrazí seznam všech souborů v aktuálním adresáři.
ls~ Zobrazení seznamu souborů v domovském adresáři Přidání názvu složky zobrazí seznam všech souborů v dané složce, tj. příkaz ls~/desktop zobrazí soubory ve složce „desktop“.
mkdir Vytvoření adresáře Umožňuje vytvořit adresář, tj. příkaz „mkdir private files“ vytvoří v domovském adresáři nový adresář nazvaný „private files“. Pokud nevyhledáte jiný adresář nebo nezadáte jinou cestu.
mv Přesun Pomocí tohoto příkazu můžete přejmenovat nebo přesunout soubor. Pokud chcete přejmenovat soubor „sunny today“, zadejte příkaz mv sunny day. To vyžaduje, abyste vyhledali správný adresář nebo zadali správnou cestu k souboru. Po zadání příkazu mv day ~/Desktop se soubor „day“ přesune z domovského adresáře na plochu. Pokud však chcete přejmenovat také soubor, zadejte nový název souboru vedle aktuálního názvu v příkazu.
rm Odstranit Odstraní soubor, stačí zadat cestu k souboru nebo jeho název.
rmdir Odstranění adresáře Odstraní adresář empty.
rm -r Rekurzivní odstranění Odstraní adresář společně s jeho obsahem.
grep Vyhledání textových řetězců  
head Zobrazení začátku souboru  
less Zobrazení části souboru  
tail Zobrazení konce souboru  
apropos Prohledání stránek nápovědy  
aspell Kontrola pravopisu  
awk Nalezení a náhrada textu Třídění / ověření / index databáze
cmp Porovnání dvou souborů  
comm Porovnání dvou roztříděných souborů řádek po řádku  
csplit Rozdělení souboru na části podle kontextu  
cut Rozdělení souboru na dvě samostatné části  
cksum Tisk kontrolního součtu CRC a počtu bajtů  
find Vyhledání souborů, které splňují nastavená kritéria  
fmt Formátování textu odstavce  
fold Zalomení textu na určitou šířku  
dir Stručné uvedení obsahu adresáře  
dircolors Nastavení barev pro ls  
dirname Převedení celého názvu cesty na cestu  
dirs Zobrazení seznamu zapamatovaných adresářů  
cat Zobrazení obsahu souboru  
bzip2 Komprese nebo dekomprese pojmenovaných souborů  
chroot Spuštění příkazu s jiným kořenovým adresářem  
fgrep Vyhledání řádků v souborech, které odpovídají pevnému řetězci  
fuser Identifikace / ukončení procesu, který přistupuje k souboru  
gawk Vyhledání a nahrazení textu v souborech  
gzip Komprese nebo dekomprese pojmenovaných souborů  
ln Vytvoření vazeb mezi soubory  
locate Vyhledání souborů  
look Zobrazení řádků začínajících daným řetězcem  
lpr Offline tisk  
lpc Program pro ovládání řádkové tiskárny  
lprm Odstranění úloh z tiskové fronty  
lprint Tisk souboru  
lprintd Zrušení tiskové úlohy  
lprintq Seznam tiskové fronty  
lsof Seznam otevřených souborů  
vdir Podrobný obsah adresáře ls -| -b
v Podrobný obsah adresáře ls -| -b
vi Textový editor  
uuencode Dekódování souboru Dekódování souboru pomocí nástroje Uuencode.
uuencode Zakódování souboru Zakódování souboru pomocí nástroje Uuencode.
tty Tisk názvu souboru terminálu ve standardním vstupu  
touch Změna časových razítek souborů  
expand Převedení tabulátorů na mezery  
import Pořízení snímku obrazovky serveru x a uložení do souboru  
install Kopírování souborů a nastavení atributů  
fg Odeslání úlohy do popředí  
bg Odeslání úlohy do pozadí  
nl Očíslování řádků a zápis souborů  
open Otevření souborů ve výchozí aplikacis default application  
paste Sloučení řádků souborů  
pathchk Kontrola přenositelnosti názvu souboru  
popd Obnova předchozí hodnoty aktuálního adresáře  
pr Příprava souborů k tisku  
printcap Databáze funkcí tiskárny  
printenv Proměnné tiskového prostředí  
printf Data formátu a tisku  
pushd Uložení a následná změna aktuálního adresáře  
rcp Zkopírování souborů mezi dvěma počítači  
read Čtení řádku ze standardního vstupu  
rename Přejmenování souborů  
remsync Synchronizace vzdálených souborů prostřednictvím e-mailu  
mmb Hromadné přesunutí a přejmenování souborů  
mtools Manipulace se soubory systému MS-DOS  
rev Obrácení řádků v souboru  
rsync Vzdálené zkopírování souboru Synchronizace stromové struktury souborů
sdiff Interaktivní sloučení dvou souborů  
scp Zabezpečená kopie  
sftp Program pro zabezpečený přenos souborů  
slocate Vyhledání souboru  
sort Třídění textových souborů  
split Rozdělení souboru na části s pevnou velikostí  
sum Tisk kontrolního součtu souborů  
tee Přesměrování výstupu do více souborů  
tsort Topologické třídění  
unmask Maska vytvoření uživatelského souboru  
source Spuštění příkazů ze souboru  
symlink Vytvoření nového názvu souboru  
tr Přeložení, komprese a/nebo odstranění  
uniq Unifikace souborů  
wc Tisk počtů bajtů, slov a řádků  
whereis Vyhledání proměnné $path uživatelů, manuálových stránek a zdrojových souborů programu  
which Vyhledání proměnné $path uživatelů pro soubor programu  
wget Načtení webových stránek nebo souborů  
unexpand Převedení mezer na tabulátory  
yes Tisk řetězce, dokud nebude přerušen  
xdg-open Otevření souboru nebo adresy URL v aplikaci preferované uživatelem  
dmesg Tisk zpráv jádra a ovladače  


Zpět na začátek


 

Základní uživatelské a systémové příkazy

 

Tyto příkazy umožňují spravovat, konfigurovat, odstraňovat problémy a resetovat nastavení uživatelů a skupin v systému Ubuntu.

 
Příkaz Efekt Doplňující informace
passwd Vytvoření hesla  
groupadd Přidání skupiny  
groupmod Úprava skupiny  
chgrp Změna skupiny  
groupdel Odstranění skupiny  
adduser Přidání uživatele do systému  
addgroup Přidání skupiny do systému  
alias Vytvoření aliasu  
useradd Vytvoření nového uživatelského účtu  
usermod Úprava uživatelského účtu  
users Seznam aktuálně přihlášených uživatelů  
chmod Změna přístupových oprávnění  
chown Změna vlastníka a skupiny souboru  
groups Tisk názvu skupin, ve kterých se uživatel nachází  
id Tisk ID uživatele a skupinys  
logname Tisk aktuálního přihlašovacího jména  
su Náhrada identity uživatele  
times Čas uživatele a systému  
who Tisk všech aktuálně přihlášených uživatelských jmen  
whoami Tisk ID a jména aktuálního uživatele id -un

Níže uvedené příkazy se týkají programů a informací specifických pro daný systém.

 
Příkaz Efekt Doplňující informace
cal Kalendář Zobrazení kalendáře
date Datum Zobrazení data
dc Stolní kalkulačka Kalkulačka
fsck Kontrola systému souborů  
bc Jazyk kalkulačky s libovolnou přesností  
kill  Zabránění spuštění procesu  
killall Ukončení procesů podle názvu  
let Provedení aritmetického postupu u proměnných prostředí  
make Opětovná kompilace skupiny programů  
pkill Zabránění spuštění procesů  
ps Stav procesu  
seq Tisk číselných sekvencí  
units Převod jednotek z jednoho měřítka na jiné  

Balíčky představují výchozí způsob systému Ubuntu načítání a aktualizace nových aplikací a souborů. Tyto příkazy umožňují správu a konfiguraci stažených balíčků.

 
Příkaz Efekt Doplňující informace
apt -get Vyhledání a instalace softwarových balíčků  
aptitude Vyhledání a instalace softwarových balíčků  
apt -get update Opětovné načtení dostupných aktualizací  
apt - get upgrade Upgrade všech balíčků  
apt -get dist-upgrade Upgrade s výměnou balíčků Upgrade verze systému Ubuntu
apt -get install pkgname Instalace balíčku podle názvu  
apt -get purge pkgname Odinstalace balíčku podle názvu  
apt -get autoremove Odstranění zastaralých balíčků  
apt -get -f install Pokus o opravu poškozených balíčků  
dpkg -configure -a Pokus o opravu poškozených balíčků  
dpkg -i pkg.deb Instalace souboru pkg.deb  

Těmito příkazy můžete přímo spravovat služby v systému Ubuntu.

 
Příkaz Efekt Doplňující informace
start service Spuštění služby úloh Upstart
stop service Zastavení služby úloh Upstart
status service Kontrola, je-li služba spuštěná Upstart
/etc/init.d/service start Spuštění služby SysV
/etc/init.d/service stop Zastavení služby SysV
/etc/init.d/service restart Restartování služby SysV
/etc/init.d/service check Kontrola služby SysV
runlevel Získání aktuální úrovně spuštění  


Zpět na začátek


 

Základní příkazy jednotek a oprávnění

 

Správa jednotek a formátů jednoduše slouží k ovlivnění periferních zařízení připojených k systému. Ať už se jedná o několik pevných disků, vyjímatelných médií nebo jiných zařízení. Umožňují spravovat a konfigurovat tato zařízení na úrovni příkazového řádku.

 
Příkaz Efekt Doplňující informace
mount Připojení jednotky  
unmount Odpojení jednotky  
fdisk Naformátování disku  
cfdisk Editor tabulky oddílů pro systém Linux  
dd Duplikovat disk Převedení a zkopírování souboru, zápis
záhlaví disků, spouštěcích záznamů.
ddrescue Nástroj pro obnovení dat  
declare Deklarování proměnných a přiřazení atributů  
df Volné místo na disku Zobrazuje, kolik místa na disku zabírá
každý obsazený připojený oddíl.
Příkaz „df“ používá místo bloků jednotky
MB a GB.
du Využití adresáře Zobrazuje kolik místa daný
adresář a všechny jeho
podadresáře využívají.
du -s Souhrn využití adresáře  
du -h Základní informace o využití adresáře Tento příkaz převádí informace do
základního netechnického formátu.
free Množství volného místa k dispozici Tak zjistíte, kolik volného místa můžete
využít.
free -m Zobrazení statistik volného místa Zobrazuje statistiku v MB.
uname -a Získání všech informací o jádře  
uname -r Získání informací o jádře  
lsb_release -a Tisk informací o distribuci systému Linux  
top Spuštění monitorování systému Tento příkaz zahájí monitorování, prohlížení paměti RAM,
využití procesoru a stránkovacího souboru, plus
celkový počet spuštěných procesů.
q Zastavení monitorování systému  
diff Zobrazení rozdílů mezi 2 soubory  
diff3 Zobrazení rozdílů mezi 3 soubory  
 
SLN265879_cs__1icon Poznámka: Před většinou následujících příkazů musí být použit příkaz sudo. Tím se dočasně zvýší úroveň oprávnění pro správu na úrovni uživatele root. To je nezbytné při práci s adresáři nebo soubory, které nejsou ve vlastnictví vašeho uživatelského účtu. Při použití příkazu „sudo“ budete vyzváni k zadání hesla. Tento příkaz mohou používat pouze uživatelé s oprávněními sudo (správce).
 
Příkaz Efekt Doplňující informace
history Seznam všech uživatelských příkazů Historie příkazů zobrazuje velmi dlouhý seznam
příkazů, které jste zadali. Každý z nich
se zobrazí vedle čísla.
Zadáním příkazu | x můžete spustit předchozí
příkaz ze seznamu (nahraďte X
daným číslem). Pokud je výstup historie
příliš dlouhý, použijte příkaz history | less
pro zobrazení seznamu, kterým lze procházet.
REISUB Restart systému Při psaní příkazu přidržte stisknuté klávesy ALT a PRINTSCRN,
čímž restartujete počítač.
apt -get Aplikace Používá se k instalaci, odebrání, upgradu a dalším.
file Kontrola typu jednoho nebo více souborů.  
sleep Příkaz prodlevy Před spuštěním dalšího příkazu počkat x sekund.
pidof Získání identifikace produktu PID Identifikace PID je uvedena v čitelném formátu.
ps Sledování systému pro příkazový řádek Vhodné i pro skripty.
cat Tisk souboru v příkazovém řádku  
crontab Čas události jednotky  
man Nápověda Otevře příručku k programům a zobrazí
příručku příkazů.
man man O příručce Příručka k používání stránky nápovědy.
man intro Stručný seznam příkazů Pokud potřebujete informace o příkazu,
zadejte příkaz < command name >-h nebo < command name
 >--help
, pokud první příkaz nefunguje. Některé
příkazové řádky nespojují příkaz -h
--help.
info info Úvod k informačním stránkám  
basename Odstranění adresáře a přípony z názvů souborů  
eject Vysunutí vyjímatelného média  
fdformat Nízkoúrovňové formátování Formátování diskety FD.
mkisofs Vytvoření hybridního systému souborů  
format Formátování disků nebo pásek  
mknod Vytvoření blokových či znakových speciálních souborů.  
quotactl Nastavení diskové kvóty  
quotacheck Kontrola využití disku v systému souborů  
quota Zobrazení využití a limitů disku  
tar Archivář pásek  
ram Diskové zařízení RAM  

Práva k souborům a adresářům a možnost jejich změny jsou vyžadovány na úrovni správce. Ty lze použít ke změně nebo opravě stávajících souborů nebo k zabránění poškození jiných souborů či adresářů nezkušenými uživateli.

 
Příkaz Efekt Doplňující informace
chmod Změna režimu  
su Přepnout uživatele  
ulimit Omezení uživatelských zdrojů  
unalias Odstranění aliasu  
unset Odstranění názvů proměnných či funkcí  
function Definování maker funkcí  

Systém Ubuntu zvýšenými oprávněními označuje práva správce. Tyto příkazy je nutné spustit, pokud potřebujete změnit některé věci v systému na dostatečně vysoké úrovni. Ekvivalentem v systému Windows by bylo otevření příkazového řádku jako správce.

 
Příkaz Efekt Doplňující informace
sudo Zvýšená oprávnění Provádění příkazů se zvýšenými oprávněními
- < superuser do >, společný výraz, který
označuje, že podniknutá akce musí být
ověřena pomocí hesla správce.
sudo -r Otevření kořenového prostředí jako uživatel  
sudo -r -u Otevření prostředí jako uživatel  
sudo -k Zapomenutí hesel sudo  


Zpět na začátek


 

Základní síťové příkazy

 

Tyto příkazy se týkají konfigurace síťových připojení v systému a odstraňování problémů s nimi spojených. To zahrnuje kabelová i bezdrátová připojení.

 
Příkaz Efekt Doplňující informace
chkconfig Kontrola aktivovaných služeb  
ping Test síťových připojení  
ftp Protokol přenosu souborů  
host Kontrola IP adresy domény  
ifconfig Konfigurace síťových zařízení  
iwconfig Zobrazení informací o bezdrátové síti  
sudo iwlist scan Vyhledání bezdrátových sítí  
ifup eth0 Uvedení rozhraní eth0 do stavu online  
ifdown eth0 Zobrazení rozhraní eth0  
netstat Zobrazení směrovací tabulky  
route Nastavení tras  
telnet Připojení k protokolu Telnet  
traceroute Zobrazení trasy  
dig Vyhledávání DNS  
ethtool Nastavení karty Ethernet  
mkfifo Vytvoření fronty FIFO Pojmenované kanály
mtr Diagnostika sítě traceroute/ping
nslookup Interaktivní dotázání se na internetové servery  
screen Multiplexní terminál Spustí vzdálená prostředí přes rozhraní ssh
strace Sledování systémových volání a signálů  

Tyto příkazy se týkají správy a konfigurace brány firewall systému Ubuntu.

 
Příkaz Efekt Doplňující informace
ufw enable Zapnutí brány firewall  
ufw disable Vypnutí brány firewall  
ufw default allow Povolení všech připojení ve výchozím nastavení  
ufw default deny Zakázání všech připojení ve výchozím nastavení  
ufw status Stav a pravidla Cyrrebt  
ufw allow port Povolení provozu na portu  
ufw deny port Zakázání provozu na portu  
ufw deny from ip Zablokování IP adresy  


Zpět na začátek


 

Další informace:

 

SLN265879_cs__1icon Poznámka:
Podporu softwaru poskytuje společnost Canonical, a to následujícími způsoby:
Technická podpora poskytovaná společností Dell:


Zpět na začátek


Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters