Przewodnik po poleceniach terminala w systemie Ubuntu Linux na komputerze firmy Dell

Summary: Poradnik dotyczący różnych poleceń terminalu systemu Ubuntu Linux.

Article Content


Symptoms

 


Ten artykuł zawiera informacje o poleceniach terminalu w systemie operacyjnym Ubuntu Linux.


Spis treści:

  1. Podstawowe polecenia sterujące
  2. Podstawowe polecenia użytkownika i systemowe
  3. Podstawowe polecenia dotyczące napędów i praw
  4. Podstawowe polecenia dotyczące sieci

 

Podstawowe polecenia sterujące

 

Polecenia terminalu to instrukcje, które mogą posłużyć w aplikacji terminalu Ubuntu do wykonania jakichkolwiek zadań w systemie. Polecenia są podzielone na mniejsze tabele w celu ułatwienia ich stosowania oraz korzystania z tych artykułów jako punktu odniesienia.

 
Polecenie Efekt Informacje dodatkowe
cd Zmień katalog za pomocą tego polecenia można poruszać się
po systemie. Wystarczy wpisać
cd albo polecenie cd~ przeniesie Cię do
folderu głównego, który jest domyślną
pozycją początkową w terminalu.
cd/ Przejdź do katalogu głównego.  
cd.. Jeden poziom katalogów w górę  
cd- Powrót do poprzedniego katalogu  
pwd Drukuje katalog roboczy. wyświetla lokalizację w systemie.
bash Powłoka GNU Bourne-Again Shell  
break Wyjście z pętli  
case Warunkowe wykonanie polecenia  
clear Czyści ekran terminalu  
continue Wznawia kolejną iterację pętli.  
cron Demon do wykonywania zaplanowanych poleceń  
crontab Planowanie wykonania polecenia w późniejszym czasie  
echo Wyświetla komunikat na ekranie  
enable Włączanie i wyłączanie wbudowanych poleceń powłoki.  
env Zmienne środowiskowe  
eval Ocena kilku poleceń lub argumentów.  
expect Automatyzowanie zastosowań, do których dostęp jest realizowany przez terminal.  
export Ustawia zmienną środowiskową.  
expr Szacowanie wyrażeń  
false Nic nie robi, niepomyślnie kończąc działanie.  
for Umożliwia rozwinięcie słów i wykonanie poleceń.  
hash Zapamiętuje pełną nazwę ścieżki argumentu nazwy.  
hostname Drukuje lub ustawia nazwę systemu.  
if Warunkowe wykonanie polecenia  
jobs Lista aktywnych zadań  
join Łączy linie na wspólnym polu.  
local Tworzy zmienne  
logout Wyjście z powłoki logowania.  
more Wyświetla dane wyjściowe ekran po ekranie.  
nice Ustawia priorytet polecenia lub zadania.  
nohup Uruchamia polecenie niewrażliwe na zawieszenie wykonania.  
notify-send Wysyła powiadomienia na pulpit.  
op Dostęp do operatora  
readarray Odczyt z stdin do zmiennej tablicowej  
readonly Oznacza zmienne/funkcje jako tylko do odczytu.  
reboot Uruchom system ponownie.  
return Wyjście z funkcji powłoki.  
sed Edytor strumieniowy  
select Zatwierdza dane wejściowe z klawiatury.  
set Umożliwia modyfikowanie zmiennych i funkcji powłoki.  
shift Umożliwia zmianę parametrów pozycyjnych.  
shopt opcje powłoki  
shutdown Wyłącza lub uruchamia ponownie Linux  
sleep Opóźnienie przez określony czas  
ssh Klient SSH program logowania zdalnego
suspend Wstrzymuje wykonywanie tej powłoki.  
sync Synchronizuje dane na dysku z pamięcią.  
test Ocenia wyrażenie warunkowe.  
trap Uruchamia polecenie po ustawieniu sygnału.  
true Nic nie robi, pomyślnie kończąc działanie.  
type Opisuje polecenie.  
unshar Wypakowuje skrypty powłoki.  
until Wykonuje polecenia błąd until
vmstat Raportowanie statystyk pamięci wirtualnej.  
watch Okresowe wykonywanie lub wyświetlanie programu.  
while Wykonuje polecenia  
write Umożliwia wysłanie wiadomości do innego użytkownika.  
xargs Wykonuje narzędzie, przekazując listy skonstruowanych argumentów  
### Umożliwia stosowanie uwag i komentarzy bez zakłócania pracy terminalu  
while Wykonuje polecenia  

Zarządzanie plikami i tekstem to polecenia, które mają bezpośredni wpływ na pliki oraz tekst przechowywany i używany na komputerze. Narzędzie DASH i narzędzie Eksplorator Windows są dobrze znanymi wersjami graficznego interfejsu użytkownika GUI tego narzędzia.

 
Polecenie Efekt Informacje dodatkowe
cp Kopiowanie umożliwia skopiowanie pliku, w tym celu należy dodać nazwę pliku, który ma być skopiowany razem z poleceniem, pod warunkiem, że plik znajduje się w przeszukiwanym katalogu. W przeciwnym razie wpisz cp~/< file path >, aby określić miejsce, w którym znajduje się kopiowany plik.
ls Lista Zestawia wszystkie pliki w bieżącym katalogu.
ls~ Zestawia pliki w katalogu głównym dodanie nazwy folderu powoduje wyświetlenie listy wszystkich plików znajdujących się w określonym folderze, czyli polecenie ls~/desktop wyświetli pliki w folderze pulpitu.
mkdir Utworzenie katalogu umożliwia utworzenie katalogu, czyli prywatne pliki mkdir spowodują powstanie nowego katalogu o nazwie Pliki prywatne, które znajdują się w katalogu głównym. O ile nie przejdziesz do innego katalogu lub nie określono innej ścieżki.
mv Przenieś za pomocą tego polecenia można zmienić nazwę pliku lub przenieść go. Jeśli chcesz zmienić nazwę pliku na sunny today, wpisz mv sunny day. Wymaga to przejścia do właściwego katalogu lub podania poprawnej ścieżki pliku. Po wpisaniu mv day ~/Desktop plik day zostanie przeniesiony z głównego na pulpit. Jeśli jednak chcesz także zmienić nazwę pliku, wpisz nową nazwę pliku obok bieżącej nazwy w poleceniu.
rm Usunięcie po prostu usuwa plik, należy określić ścieżkę do pliku/nazwę pliku.
rmdir Usuń katalog usuwa katalog empty.
rm -r Usuń rekursywnie usuwa katalog wraz z zawartością.
grep Wyszukiwanie ciągów tekstowych  
head Wyświetla początek pliku  
less Wyświetla część pliku  
tail Wyświetla koniec pliku  
apropos Wyszukiwanie stron pomocy z instrukcją.  
aspell Sprawdzanie pisowni  
awk Znajdź i zastąp tekst. sortowanie / weryfikacja / indeksowanie bazy danych.
cmp Porównanie dwóch plików.  
comm Porównanie dwóch posortowanych plików wiersz po wierszu.  
csplit Rozdzielanie plików na części według wzorca.  
cut Podział pliku na dwie oddzielne części.  
cksum Wydrukuj sumę kontrolną CRC i liczbę bajtów  
find Wyszukiwanie plików spełniających określone kryteria  
fmt Formatowanie tekstu akapitu  
fold Zawijanie tekstu według określonej szerokości.  
dir Krótkie zestawienie zawartości katalogu  
dircolors Konfiguracja kolorów dla ls  
dirname Konwertuje pełną nazwę ścieżki na ścieżkę.  
dirs Wyświetlanie listy zapamiętanych katalogów.  
cat Umożliwia wyświetlenie zawartości pliku.  
bzip2 Kompresuje lub dekompresuje nazwane pliki.  
chroot Uruchamia polecenie z innym katalogiem głównym.  
fgrep Wyszukiwanie w plikach wierszy zgodnych ze stałym ciągiem znaków  
fuser Identyfikuje/zabija proces, który uzyskuje dostęp do pliku  
gawk Znajduje i zamienia tekst w plikach.  
gzip Kompresuje lub dekompresuje pliki nazwy.  
ln Umożliwia połączenie między plikami  
locate Znajdź pliki  
look Wyświetlanie wierszy zaczynających się danym ciągiem znaków.  
lpr Drukowanie offline  
lpc Program sterowania drukarką wierszową  
lprm Usuwanie zadań z kolejki wydruku.  
lprint Drukowanie pliku.  
lprintd Anulowanie zadania drukowania.  
lprintq Lista kolejki wydruku  
lsof Lista otwartych plików  
vdir Pełne zestawienie zawartości katalogu ls -| -b
v Pełne zestawienie zawartości katalogu ls -| -b
vi Edytor tekstu  
uuencode Dekodowanie pliku. dekoduje plik za pomocą algorytmu uuencode.
uuencode Kodowanie pliku. koduje plik za pomocą algorytmu ueencode.
tty Drukowanie nazwy pliku terminalu na stdin  
touch Zmiana sygnatur czasowych plików  
expand Konwertuje znaki tabulacji na spacje.  
import Przechwytuje ekran serwera x i zapisuje obraz w pliku.  
install Kopiowanie plików i ustawianie atrybutów  
fg Wysyłanie zadania na pierwszy plan.  
bg Wysyłanie zadania na drugi plan.  
nl Numerowanie wierszy i zapisywanie plików.  
open Otwiera pliks default application  
paste Scalanie wierszy plików.  
pathchk Sprawdzanie przenośności nazw plików.  
popd Przywraca poprzednią wartość bieżącego katalogu.  
pr Przygotowuje pliki do druku.  
printcap Baza danych możliwości drukarki  
printenv Zmienne środowiskowe drukowania  
printf Formatowanie i drukowanie danych  
pushd Zapisuje, a następnie zmienia bieżący katalog.  
rcp Kopiowanie plików między dwoma komputerami  
read Odczytaj wiersz ze standardowego strumienia wejściowego.  
rename Zmienia nazwy plików  
remsync Synchronizuje pliki zdalne przez pocztę e-mail.  
mmb Masowe przenoszenie plików i zmienianie ich nazw.  
mtools Manipulowanie plikami systemu MS-DOS.  
rev Odwraca wiersze w pliku  
rsync Zdalna kopia pliku synchronizuje drzewa plików
sdiff Umożliwia interaktywne scalanie dwóch plików.  
scp Kopia zabezpieczona  
sftp Program bezpiecznego transferu plików  
slocate Znajdź plik  
sort Sortowanie plików tekstowych  
split Rozdzielanie plików na części o stałym rozmiarze.  
sum Drukuje sumę kontrolną dla pliku.  
tee Przekierowanie danych wyjściowych do wielu plików  
tsort Topologiczne sortowanie  
unmask Maska tworzenia pliku użytkownika  
source Umożliwia uruchamianie poleceń z pliku.  
symlink Tworzy nową nazwę pliku  
tr Tłumaczenie, ściskanie i/lub usuwanie.  
uniq Tworzenie unikatowych nazw plików  
wc Drukowanie liczby bajtów, słów i wierszy  
whereis Wyszukiwanie zmiennej $path użytkowników, stron podręczników i plików źródłowych dla programu.  
which Wyszukiwanie zmiennej $path użytkowników dla pliku programu.  
wget Pobieranie stron internetowych lub plików.  
unexpand Umożliwia przekonwertowanie spacji na tabulatory.  
yes Wydrukuj ciąg do momentu przerwania.  
xdg-open Otwórz plik lub adres URL w preferowanej aplikacji użytkowników.  
dmesg Drukowanie komunikatu jądra i sterowników  


Powrót do góry


 

Podstawowe polecenia użytkownika i systemowe

 

Te polecenia umożliwiają zarządzanie, konfigurowanie, rozwiązywanie problemów i resetowanie ustawień użytkowników i grup w systemie Ubuntu.

 
Polecenie Efekt Informacje dodatkowe
passwd Utwórz hasło.  
groupadd Dodaj grupę.  
groupmod Modyfikuj grupę.  
chgrp Zmień grupę  
groupdel Usuń grupę  
adduser Dodaj użytkownika do systemu.  
addgroup Dodaj grupę do systemu.  
alias Utwórz alias.  
useradd Utwórz nowe konto użytkownika.  
usermod Modyfikuj konto użytkownika.  
users Lista aktualnie zalogowanych użytkowników  
chmod Zmień prawa dostępu  
chown Zmień właściciela plików i grupę  
groups Drukuj nazwy grup, do których należy użytkownik.  
id Drukuj użytkownika i identyfikator grupys  
logname Drukuj bieżącą nazwę użytkownika.  
su Podstawianie tożsamości użytkownika  
times Czas użytkownika i systemu  
who Drukuj wszystkie nazwy użytkowników, którzy są obecnie zalogowani.  
whoami Drukuj aktualny identyfikator użytkownika i jego nazwę. id -un

Poniższe polecenia dotyczą programów i informacji specyficznych dla danego systemu.

 
Polecenie Efekt Informacje dodatkowe
cal Kalendarz wyświetlanie kalendarza
date Data wyświetlanie daty
dc Kalkulator dc Kalkulator
fsck Sprawdzanie systemu plików  
bc Język kalkulatora dowolnej precyzji  
kill  Umożliwia zatrzymanie procesu.  
killall Umożliwia zabicie procesów według nazwy.  
let Przeprowadza działania arytmetyczne na zmiennych powłoki.  
make Kompiluje ponownie grupę programów.  
pkill Umożliwia zatrzymanie procesów.  
ps Stan procesu  
seq Drukowanie sekwencji numerycznych.  
units Konwertuje jednostki z jednej skali do innej.  

Pakiety to domyślna metoda Ubuntu ładowania i aktualizacji nowych aplikacji i plików. Te polecenia umożliwiają zarządzanie i konfigurowanie pobranych pakietów.

 
Polecenie Efekt Informacje dodatkowe
apt -get Wyszukiwanie i instalowanie pakietów oprogramowania  
aptitude Wyszukiwanie i instalowanie pakietów oprogramowania  
apt -get update Odświeżanie dostępnych aktualizacji.  
apt - get upgrade Aktualizacja wszystkich pakietów.  
apt -get dist-upgrade Aktualizacja poprzez wymianę pakietów Aktualizacja wersji Ubuntu
apt -get install pkgname Instalacja pakietu według nazwy.  
apt -get purge pkgname Odinstalowanie pakietu według nazwy.  
apt -get autoremove Usuwanie przestarzałych pakietów.  
apt -get -f install Spróbuj naprawić uszkodzone pakiety.  
dpkg -configure -a Spróbuj naprawić uszkodzone pakiety.  
dpkg -i pkg.deb Zainstaluj plik pkg.deb  

Te polecenia umożliwiają bezpośredni sposób zarządzania usługami w systemie Ubuntu.

 
Polecenie Efekt Informacje dodatkowe
start service Uruchom usługę zadania. Upstart
stop service Zatrzymaj usługę zadania. Upstart
status service Sprawdź, czy usługa jest uruchomiona. Upstart
/etc/init.d/service start Uruchom usługę SysV
/etc/init.d/service stop Zatrzymaj usługę SysV
/etc/init.d/service restart Uruchom usługę ponownie Sysv
/etc/init.d/service check Sprawdź usługę SysV
runlevel Pobierz aktualny poziom uruchomienia.  


Powrót do góry


 

Podstawowe polecenia dotyczące napędów i praw

 

Zarządzanie napędami i formatowaniem oznacza, że można mieć wpływ na urządzenia peryferyjne, które są podłączone do systemu, czy są to rozmaite dyski twarde, nośniki wymienne, czy inne urządzenia. Umożliwiają zarządzanie tymi urządzeniami i konfigurowanie ich na poziomie wiersza polecenia.

 
Polecenie Efekt Informacje dodatkowe
mount Zainstaluj napęd.  
unmount Odinstaluj napęd.  
fdisk Formatuj dysk  
cfdisk Edytor tabel partycji dla systemu Linux  
dd Duplikuj dysk konwertowanie i kopiowanie pliku, zapisywanie
nagłówków dysków, rekordów rozruchowych,
ddrescue Narzędzie do odzyskiwania danych  
declare Deklarowanie zmiennych i przypisywanie atrybutów.  
df Wolne miejsce na dysku wyświetla ilość miejsca na dysku
każda zamontowana partycja, która jest
zajęta. Polecenie df używa MB i GB zamiast
bloków.
du Użycie katalogu wyświetla ilość miejsca zużywanego przez dany
katalog i jego wszystkie
podkatalogi.
du -s Podsumowanie zużycia katalogu  
du -h Podstawowe informacje dotyczące zużycia katalogu tłumaczy informacje na
podstawowy format nietechniczny.
free Ilość dostępnego wolnego miejsca. informuje o ilości wolnego miejsca
dostępnego do użytku.
free -m Pokazuje statystyki wolnego miejsca przedstawia statystyki w MB.
uname -a Uzyskaj wszystkie informacje o jądrze.  
uname -r Uzyskaj informacje o jądrze.  
lsb_release -a Drukuje informacje o dystrybucji Linux  
top Uruchamianie monitorowania systemu inicjuje monitorowanie, wyświetlanie zużycia RAM,
procesora i pamięci SWAP oraz
wszystkich uruchomionych procesów.
q Zatrzymanie monitorowania systemu.  
diff Wyświetlanie różnicy między 2 plikami  
diff3 Wyświetlanie różnicy między 3 plikami  
 
SLN265879_pl__1icon Uwaga: większość poniższych poleceń musi być poprzedzona poleceniem sudo. Umożliwia to tymczasowe podniesienie uprawnień do poziomu administracyjnego użytkownika głównego. Jest to niezbędne podczas pracy z katalogami lub plikami, które nie są własnością konta użytkownika. W przypadku korzystania z sudo pojawi się monit o podanie hasła. Z tego polecenia mogą korzystać tylko użytkownicy z uprawnieniami sudo (administracyjnymi).
 
Polecenie Efekt Informacje dodatkowe
history Lista wszystkich poleceń użytkownika polecenie history wyświetla bardzo długą listę
wpisanych poleceń. Każde
polecenie jest wyświetlane obok liczby. Można
wpisać | x, aby wykonać uprzednio
wpisane polecenie z listy (należy wymienić symbol X
na liczbę). Jeśli historia
jest zbyt długa, użyj history | less
listy przewijanej.
REISUB Uruchom system ponownie Naciśnij i przytrzymaj klawisze ALT i PRINTSCRN podczas
wpisywania, aby ponownie uruchomić komputer.
apt -get Aplikacja służy do instalowania, usuwania, aktualizacji itd.
file Kontrola typu jednego lub większej liczby plików.  
sleep Opóźnianie poleceń odczekaj x sekund(y) przed następnym poleceniem.
pidof Pobierz identyfikator PID Identyfikator PID podany w formacie umożliwiającym odczyt
ps Monitor systemu dla wiersza polecenia również dobre dla skryptów.
cat Drukuj plik w wierszu polecenie.  
crontab Zdarzenia dysku czasowego  
man Instrukcja pomocy otwiera podręcznik programów, wyświetla
instrukcję polecenia.
man man Instrukcja dotycząca strony pomocy z instrukcją o korzystaniu ze strony pomocy.
man intro Krótka lista poleceń aby uzyskać informacje o poleceniu
, wpisz < command name >-h lub < command name
 >--help
, jeśli pierwsza reguła nie działa. Zobaczysz,
że niektóre wiersze polecenia mogą nie być powiązane -h
z --help.
info info Wprowadzenie do stron informacyjnych  
basename Usuń katalog i sufiks z nazw plików  
eject Wysuń nośnik wymienny.  
fdformat Formatowanie niskopoziomowe umożliwia sformatowanie dyskietki.
mkisofs Tworzy hybrydowy system plików.  
format Formatowanie dysków lub taśm  
mknod Tworzenie plików urządzeń blokowych lub znakowych.  
quotactl Ustawianie limitów dyskowych  
quotacheck Skanowanie systemu plików pod kątem zużycia dysku.  
quota Wyświetlanie użycia i limitów dysku  
tar Taśma do archiwizacji  
ram Ramdysk  

Uprawnienia do plików i katalogów oraz do ich zmiany są wymagane na poziomie administratora. Za pomocą tych funkcji można zmieniać oraz naprawiać istniejące pliki, a także zapobiegać uszkodzeniu innych plików lub katalogów przez niedoświadczonych użytkowników.

 
Polecenie Efekt Informacje dodatkowe
chmod Zmień tryb  
su Przełączenie użytkownika  
ulimit Ograniczanie zasobów użytkownika  
unalias Usuń alias.  
unset Usuwanie nazw zmiennych lub funkcji.  
function Definiowanie makr funkcji.  

Podwyższone uprawnienia według Ubuntu to prawa administratora. Te polecenia należy wykonać, aby zmienić ustawienia w systemie na wystarczająco wysokim poziomie. Odpowiednik w systemie Windows to otwarcie wiersza polecenia z pozycji administratora.

 
Polecenie Efekt Informacje dodatkowe
sudo Podwyższone uprawnienia wykonywanie poleceń z podwyższonymi uprawnieniami
- < superuser do >; wspólne wyrażenie, które
oznacza, że podjęte działanie musi
być zweryfikowane przy użyciu hasła administratora.
sudo -r Otwórz powłokę główną jako użytkownik  
sudo -r -u Otwórz powłokę jako użytkownik  
sudo -k Zapomnij hasła sudo.  


Powrót do góry


 

Podstawowe polecenia dotyczące sieci

 

Te polecenia dotyczą konfigurowania i rozwiązywania problemów z połączeniami sieciowymi w systemie. Obejmuje to połączenia przewodowe i bezprzewodowe.

 
Polecenie Efekt Informacje dodatkowe
chkconfig Sprawdź aktywowane usługi.  
ping Testowanie połączeń sieciowych  
ftp Protokół transferu plików  
host Sprawdza protokół IP domeny.  
ifconfig Konfiguracja urządzeń sieciowych.  
iwconfig Pokazuje informacje o sieci bezprzewodowej.  
sudo iwlist scan Skanuje w poszukiwaniu sieci bezprzewodowych  
ifup eth0 Przełącza interfejs eth0 do trybu online.  
ifdown eth0 Wyświetla interfejs eth0.  
netstat Wyświetla tabelę routingu  
route Ustawia trasy  
telnet Podłącza do programu Telnet.  
traceroute Wyświetla trasę  
dig Wyszukiwanie DNS  
ethtool Ustawienia karty Ethernet  
mkfifo Tworzenie FIFO nazwane potoki
mtr Diagnostyka sieci traceroute/ping
nslookup Wyszukiwanie serwerów nazw domen internetowych w trybie interaktywnym  
screen Multipleksowanie terminalu uruchamianie powłok zdalnych za pomocą SSH
strace Śledzenie wywołań i sygnałów systemowych  

Te polecenia dotyczą zarządzania zaporą Ubuntu i jej konfigurowania.

 
Polecenie Efekt Informacje dodatkowe
ufw enable Włącz zaporę.  
ufw disable Wyłącz zaporę.  
ufw default allow Domyślne dopuszczanie wszystkich połączeń.  
ufw default deny Domyślne odrzucanie wszystkich połączeń.  
ufw status Aktualny status i zasady  
ufw allow port Zezwala na ruch na porcie.  
ufw deny port Blokuje ruch na porcie.  
ufw deny from ip Blokuje adres IP  


Powrót do góry


 

Informacje dodatkowe:

 

SLN265879_pl__1icon Uwaga:
wsparcie dla oprogramowania zapewnia firma Canonical za pośrednictwem poniższych kanałów.
Pomoc techniczną zapewnia firma Dell:


Powrót do góry


Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters