Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Narzędzie ITDT-SE CLI dla systemu Windows — korzystanie przez klienta z ITDT w celu aktualizacji napędów taśmowych i przeprowadzenia diagnostyki

Summary: W tym artykule wyjaśniono, jak używać narzędzia ITDT-SE (CLI) do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, przeprowadzania diagnostyki i pobierania dzienników dla pomocy technicznej firmy Dell. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Ten artykuł zawiera informacje na temat narzędzia ITDT-SE dla systemu Windows.  Narzędzie ITDT-SE służy do pobierania plików dziennika (zrzutów dysku), a także do wykonywania różnych innych funkcji, takich jak wysuwanie nośników, przeprowadzanie diagnostyki napędów taśmowych i aktualizacja oprogramowania wewnętrznego.
 
SLN316605_pl__1icon Uwaga: cykl życia narzędzia ITDT-DCR dobiegł końca. Wersja DCR nie obsługuje LTO7 lub napędów taśmowych nowej generacji.

 

Resolution
1. Instalacja narzędzia ITDT-SE (CLI)
2. Dziennik napędów taśmowych (zrzut dysku)
3.  Diagnostyka napędów taśmowych
4.  Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego napędów taśmowych
5.  Wysuwanie nośników taśmowych
6.  Korzystanie z taśmy

 

SLN316605_pl__2icon Uwaga: usługi oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych mogą zakłócać aktualizacje oprogramowania wewnętrznego, wykrywanie i diagnostykę dysków. Najlepiej jest wyłączyć usługi tworzenia kopii zapasowych, a następnie uruchomić ponownie hosta i napęd taśmowy lub bibliotekę. Spowoduje to usunięcie wszelkich rezerwacji w bibliotece lub napędach taśmowych.

Instalacja narzędzia ITDT-SE (CLI)

Narzędzie ITDT-SE nie ma instalatora. Instalacja polega po prostu na wyodrębnieniu plików na komputerze klienta.  Wyodrębnianie tworzy foldery wejścia, licencji, wyjścia i skryptów oraz plik wykonywalny ITDT, plik readme i dwa inne pliki.  Ponowne uruchomienie komputera nie jest wymagane.
Narzędzie ITDT-SE (CLI) można znaleźć w witrynie www.dell.com.  Wybierz napęd taśmowy PowerVault, automatyczne narzędzie wczytywania lub bibliotekę, z którymi pracujesz.  Narzędzie ITDT-SE (CLI) można znaleźć w kategorii automatyki taśm.

1.  Po pobraniu kliknij prawym przyciskiem myszy, aby uruchomić jako administrator.

SLN316605_pl__3image(9320)

2.  Domyślna lokalizacja to C:\\Dell\Drivers\..... 
 
SLN316605_pl__4image(9321)

3. Zostaną wyodrębnione dwa pliki. 

SLN316605_pl__5image(9365)

4.  W tym przykładzie używamy hosta z systemem Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy wersję systemu Windows i uruchom jako administrator.

SLN316605_pl__6image(9323)

5.  Przejdź do utworzonego folderu ITDT.  Aby uruchomić narzędzie ITDT, kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację ITDT i uruchom jako administrator. 
SLN316605_pl__7image(9324)

SLN316605_pl__2icon Uwaga: Po pierwszym wyodrębnieniu folder wyjścia i wejścia mogą nie zostać utworzone. Obydwa foldery zostaną utworzone po uruchomieniu aplikacji ITDT.
 

Dziennik napędu taśmowego

Jeśli napęd taśmowy ulega awarii podczas tworzenia kopii zapasowych lub przeprowadzania diagnostyki, zebranie zrzutu dysku z napędu taśmowego pomoże w ustaleniu, czy napęd wymaga wymiany.
Jeśli nośnik jest podejrzany, warto zebrać zrzuty dysków ze wszystkich napędów taśmowych w bibliotece taśmowej. 
Po wygenerowaniu zrzutu dysku w folderze wyjścia zostaną utworzone trzy pliki.  Pliki te będą nosić nazwy „A”, „B” i „BLZ”.  Wszystkie trzy pliki mogą być przydatne przy ustalaniu problemów z dyskami.

1.  Uruchom aplikację ITDT-SE, klikając prawym przyciskiem myszy plik ITDT w folderze ITDT.
2.  Po pierwszym uruchomieniu narzędzia ITDT-SE zostaną wyświetlone informacje o licencji.
3.  Naciśnij klawisz I na ostatniej stronie, aby zaakceptować.
4.  Spowoduje to wyświetlenie strony Main Menu (Menu główne).
5.  Naciśnij klawisz [S], aby wyszukać urządzenia.

SLN316605_pl__9image(9357)

6. Wybierz dysk, dla którego chcesz zebrać zrzut.
7. Naciśnij klawisz [D], aby wygenerować pliki zrzutu.

  SLN316605_pl__10image(9358)

SLN316605_pl__11image(9359)

8.  Po zakończeniu pliki zrzutu będą znajdować się w folderze Output, w którym wyodrębniono narzędzie ITDT.
9.  Naciśnij klawisz [R], aby wrócić do listy urządzeń, wybierz następny napęd taśmowy lub naciśnij klawisz [Q], aby zakończyć.

SLN316605_pl__12image(9355)
10.  Wygenerowano pliki zrzutu.  Spakuj wszystkie trzy pliki do sprawdzenia przez pomoc techniczną.

SLN316605_pl__13image(9356)

Diagnostyka napędów taśmowych
 

Istnieje kilka różnych diagnostyk, które można przeprowadzić przy użyciu narzędzia ITDT-SE. Uruchom odpowiednią diagnostykę.

 Jeśli napęd taśmowy nie rozpocznie zapisu na nośniku, przydatny będzie test systemu. Test systemu to krótki test diagnostyczny.

 W przypadku ustalania, czy napęd taśmowy ma problem z głowicą odczytu/zapisu czy z nośnikiem, jednym z najlepszych sposobów jest przeprowadzenie pełnego testu zapisu z zupełnie nową taśmą. 

Pełny test zapisu uruchamia wszystkie głowice zapisu i jest dłuższym testem diagnostycznym. Po zakończeniu diagnostyki zostanie wygenerowany zrzut dysku z dysku, dla którego przeprowadzono test diagnostyczny.


Autonomiczny napęd taśmowy będzie wymagać włożenia taśmy w celu przeprowadzenia testów.
Biblioteki taśmowe będą wymagać taśmy w stacji we/wy.

 

SLN316605_pl__2icon Uwaga: Podczas diagnostyki należy używać pustej lub zarysowanej taśmy, ponieważ niektóre testy powodują zastąpienie danych.

 

1.  Otwórz narzędzie ITDT-SE (CLI).
2.  Wybierz napęd do przetestowania.
3.  Wybierz opcję diagnostyki.

SLN316605_pl__15image(9360)

4.  Wybierz opcję [O], aby wybrać inne funkcje.

SLN316605_pl__16image(9361)

5.  Pełny test zapisu, wybierz opcję [W].
6.  Wybierz rozmiar bloku.

SLN316605_pl__17image(9362)

7.  Wybierz typ danych do przetestowania.  Dane niepodlegające kompresji zostaną uruchomione z szybkością macierzystą napędu taśmowego.  

SLN316605_pl__18image(9363)

SLN316605_pl__19image(9364)

8.  Po zakończeniu diagnostyki narzędzie ITDT-SE poinformuje o powodzeniu lub niepowodzeniu.
9.  Dzienniki zostaną wygenerowane w folderze Output, w którym wyodrębniono narzędzie ITDT-SE.

Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego napędów taśmowych

Po aktualizacji oprogramowania wewnętrznego napędu taśmowego host będzie wymagał ponownego uruchomienia przed wykonaniem diagnostyki lub zadań tworzenia kopii zapasowych.


1.  Pobierz odpowiednie oprogramowanie wewnętrzne dla aktualizowanego napędu taśmowego z witryny pomocy technicznej firmy Dell.
2.  Wyodrębnij oprogramowanie wewnętrzne, lokalizacją domyślną będzie C:\Dell\Drivers\.... , należy zwrócić uwagę na lokalizację folderu podczas wyodrębniania plików.
3.  Skopiuj plik oprogramowania wewnętrznego do folderu Input, w którym wyodrębniono narzędzie ITDT-SE.

     
SLN316605_pl__2icon Uwaga: W przypadku dysków o pełnej wysokości i połowie wysokości, a także dysków SAS i FC mogą być dostępne oddzielne pliki oprogramowania wewnętrznego.

                                SLN316605_pl__21image(9371)

4.  Otwórz narzędzie ITDT-SE (CLI).
5.  Wybierz napęd taśmowy do uaktualnienia.

SLN316605_pl__22image(9394)

6.  Naciśnij klawisz [F], aby zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne.
7.  Wybierz plik oprogramowania wewnętrznego, a następnie naciśnij klawisz [C], aby kontynuować.

SLN316605_pl__23image(9395)

8.  Wyświetlony zostanie katalog i plik oprogramowania wewnętrznego.  Naciśnij klawisz [S], aby rozpocząć aktualizację oprogramowania wewnętrznego.

SLN316605_pl__24image(9396)

9.  Po zakończeniu Status (Stan) powinien brzmieć Passed (Powodzenie).

SLN316605_pl__25image(9397)

10.  Naciśnij klawisz [R], aby wrócić, a następnie wybierz następny dysk do aktualizacji.
11.  Po zakończeniu wszystkich dysków serwer będzie wymagał ponownego uruchomienia przed wykonywaniem testów lub zadań tworzenia kopii zapasowej.

Wysuwanie nośników taśmowych

Użycie funkcji wysuwania nośników taśmowych w narzędziu ITDT-SE może być konieczne, jeśli taśma nie zostanie wysunięta przy użyciu oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych.  Aby usunąć wszelkie zastrzeżenia oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych z napędu taśmowego, wyłącz wszystkie usługi tworzenia kopii zapasowych, uruchom ponownie serwer i urządzenie taśmowe.
 

SLN316605_pl__2icon Uwaga: odzyskiwanie średniej taśmy może potrwać do 10 minut. Podczas odzyskiwania wskaźnik jednoznakowy (SCD) miga segment po segmencie, aby wykonać jedną ósemkę, potem miga cyfra 9, następnie segment po segmencie, aby wykonać ósemkę, a następnie cyfra 8. Trwa to do momentu wyświetlenia migającej cyfry 1, gdy napęd zakończy pracę. Po zakończeniu odliczania można wysunąć kasetę, naciskając przycisk wysuwania.

  

SLN316605_pl__2icon Uwaga: normalny proces wysuwania może potrwać 5 minut lub dłużej w zależności od ilości taśmy buforowanej w napędzie.  Wskaźnik LED aktywności na napędzie taśmowym przestanie migać, gdy aktywność ustanie.

1.  Uruchom narzędzie ITDT-SE.
2.  Wybierz napęd z załadowanym nośnikiem.
3.  Wybierz opcję [J], aby wysunąć nośnik. 

SLN316605_pl__28image(9402)

4.  Wynikiem będzie Passed (Powodzenie), jeśli taśma zostanie wysunięta.


Korzystanie z taśmy

Funkcja korzystania z taśmy pobiera dane statystyczne i liczniki błędów z kasety.

SLN316605_pl__2icon Uwaga: funkcja korzystania z taśmy nie tworzy pliku dziennika.

 

1.  Uruchom narzędzie ITDT-SE.
2.  Wybierz napęd z załadowanym nośnikiem.
3.  Wybierz opcję [O], aby wybrać inne opcje.
4.  Wybierz opcję [U], aby wybrać opcję Tape Usage (Korzystanie z taśmy).

SLN316605_pl__30image(9400)

Article Properties


Affected Product

Dell EMC ML3, PowerVault 136T LTO/SDLT (Tape Library), PowerVault LTO4-120HH, PowerVault LTO5-140, Powervault LTO6, PowerVault LTO7, PowerVault LTO8

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution