Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Czyszczenie danych firmy Dell

Summary: Dowiedz się od specjalistów i innych użytkowników, jak wdrażać, zabezpieczać i wirtualizować rozwiązania BYOD, rozwiązania dla klientów korporacyjnych i rozwiązania mobilne, a także w jaki sposób zarządzać nimi ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Czyszczenie danych firmy Dell to funkcja systemu BIOS dla klientów korporacyjnych firmy Dell, umożliwiająca użytkownikom czyszczenie danych z wewnętrznych urządzeń pamięci masowej w systemie. Umożliwia to efektywne usuwanie danych w celu ich ponownego wykorzystania lub rozmieszczenia przy użyciu standardowych funkcji wymazywania danych obsługiwanych już przez urządzenia pamięci masowej firmy Dell.

Ponieważ dane klienta są dla firmy Dell priorytetem, zaprojektowaliśmy tę funkcję w celu zapewnienia maksymalnej zgodności i zminimalizowania ryzyka przypadkowego wymazania danych.

  • Dotyczy ona tylko wewnętrznych urządzeń pamięci masowej: dysków twardych SATA, SSD i eMMC, w zależności od typów urządzeń obsługiwanych przez system.
  • Funkcja ta korzysta ze standardowych, zatwierdzonych metod czyszczenia danych, takich jak bezpieczne wymazywanie w przypadku dysków SATA i oczyszczanie w przypadku dysków eMMC. Więcej informacji można znaleźć w specjalnej publikacji NIST 800-88 Wytyczne dotyczące oczyszczania nośników.
  • Dostęp może uzyskać wyłącznie użytkownik obecny fizycznie. Użytkownik musi być fizycznie obecny do momentu rozpoczęcia czyszczenia. (Klienci mogą używać rozszerzeń Dell vPro do zdalnego wymazywania, patrz Zarządzanie biznesowymi systemami klienckimi Dell poza pasmem przy użyciu technologii Intel AMT vPro, aby uzyskać więcej informacji na temat zdalnego wymazywania).
  • Funkcja ta czyści wszystkie wewnętrzne dyski w systemie; nie ma opcji wyczyszczenia tylko wybranych urządzeń pamięci masowej.

Funkcja czyszczenia danych jest wywoływana z poziomu konfiguracji systemu BIOS. Na ekranie powitalnym Dell naciśnij klawisz F2, aby przejść do konfiguracji systemu BIOS.

Dell Latitude 9430
Rysunek 1: Dell Latitude 9430

Po przejściu do konfiguracji systemu BIOS użytkownik może wybrać ustawienie „Wipe on Next Boot” (Wyczyść przy następnym rozruchu) dla opcji Maintenance (Konserwacja) > Data Wipe (Czyszczenie danych), aby wywołać usuwanie danych dla wszystkich dysków wewnętrznych po uruchomieniu.

System BIOS dwukrotnie wyświetli monit o potwierdzenie przed zezwoleniem użytkownikowi na zamknięcie okna konfiguracji z wybraną opcją „Wipe on Next Boot” (Wyczyść przy następnym rozruchu), aby upewnić się, że użytkownik na pewno zamierza wymazać wszystkie urządzenia pamięci masowej.

Operacja czyszczenia danych
Rysunek 2: Operacja czyszczenia danych

Jako dodatkowy środek bezpieczeństwa system BIOS dostosowuje domyślny wybór dla końcowego monitu, aby wymusić bezpośrednie zaakceptowanie tej operacji przez użytkownika.

Wewnętrzne urządzenia pamięci masowej
Rysunek 3: Wewnętrzne urządzenia pamięci masowej

Po pomyślnym wybraniu opcji i potwierdzeniu monitów użytkownik opuszcza konfigurację systemu BIOS, aby wymusić ponowny rozruch systemu, a następnie rozpocząć proces czyszczenia danych.

Po ponownym uruchomieniu system BIOS ponownie wyświetli kilka monitów o potwierdzenie przed wysłaniem instrukcji czyszczenia danych do urządzeń pamięci masowej klienta.

SLN312291_en_US__4i_img4_11943_DS_v1
Rysunek 4: Dell Security Manager

Użytkownik może wybrać anulować procedurę czyszczenia dysku z poziomu dowolnego z tych monitów, co spowoduje zresetowanie wyzwalacza czyszczenia danych. Aby w razie potrzeby można było ponownie uruchomić procedurę czyszczenia, należy ponownie zainicjować proces z poziomu konfiguracji systemu BIOS.

Wewnętrzne urządzenia SATA
Rysunek 5: Wewnętrzne urządzenia SATA

Pomyślne wykonanie procedury czyszczenia zostanie zasygnalizowane zielonym oknem dialogowym i komunikatem „Data Wipe Completed Successfully” (Czyszczenie danych zakończone pomyślnie). Jeśli wystąpią jakieś błędy, zostaną one przedstawione zamiast okna dialogowego powodzenia.
Uruchom ponownie system i zainstaluj ponownie system operacyjny.

Dodatkowe informacje na temat wymazywania danych można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Jak wymazać dane z dysku twardego?

Cause

 

Resolution

 

Article Properties


Last Published Date

13 Dec 2022

Version

4

Article Type

Solution