Dell bilgisayarınızda Ubuntu Linux Uçbirimini kullanma

Summary: Bu makale, Dell bilgisayarınızdaki Linux Ubuntu İşletim Sisteminden en iyi şekilde yararlanmak için bilmeniz gereken Terminal kurallarını adım adım açıklayan bir referans makalesidir.

Article Content


Symptoms


Aşağıdaki makalede, Ubuntu Linux'ta Terminal Kabuğunu kullanma hakkında bilgiler sağlanmaktadır. Burada, Terminal'deki çok sayıda komutu nasıl kullanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.


İçindekiler:

 1. Bir komutun hangi işlevi yerine getirdiğini ve bu işlevi nasıl yerine getirdiğini öğrenmek için Terminal Kabuğunu kullanma
 2. Bu bilgileri hangi Ubuntu Linux terminal komutları sağlayabilir?
 3. Terminal Kabuğu Eğitimi
 4. Bilinmesi Gereken Faydalı Komutlar
 5. Hatırlanması Gereken Faydalı Kurallar

 

Bir komutun hangi işlevi yerine getirdiğini ve bu işlevi nasıl yerine getirdiğini öğrenmek için Terminal Kabuğunu kullanma

 

Bu makalede, bazı komutlar ve bu komutların işlevleri hakkında bilgi sağlamak için yerleşik Terminal komutlarının nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Ayrıca, işlemlerin tanımlanması için bazı örnekler verilmiştir.

Komut satırı güçlü bir öğedir. Grafik kullanıcı arabiriminde (GUI) yapılması zor olan bir işi yalnızca birkaç saniye süren bir göreve dönüştürebilecek araçlara sahiptir. Büyük bir dosyanın her bir satırındaki son dört çizgiyi silmek bir GUI uygulamasında oldukça uzun zaman alırdı. Ancak bu işlem komut satırında otomatikleştirilebilir.

Ubuntu Linux'taki Terminal Kabuğu ile ilişkili çeşitli komut mevcuttur. Aşağıdaki makalede, bu komutların büyük çoğunluğu etkiledikleri gruplara göre listelenmektedir.


Başa Dön


Resolution

 

Bu bilgileri hangi Ubuntu Linux terminal komutları sağlayabilir?

 

Çeşitli terminal komutlarını kullanmak için gereken tüm bilgileri sağlamak amacıyla kullanacağımız üç ana komut vardır.

 

man komutu, Terminalde kullanılan herhangi bir komutun kılavuzunu görüntüler.

Çoğu kabuk komutu çeşitli seçenekleri kabul eder. Bir komut hakkındaki bilgileri ve mevcut seçeneklerin listesini almak için manual (kılavuz) komutunun kısaltılması olan man komutunu kullanın. Bağımsız değişkeni hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz komutun adını sağlayın. Yani, man komutunun hangi komut üzerinde çalışacağını belirtin.

Örnek: man who komutunu girerseniz aşağıdaki çıktı görüntülenir.

 WHO(1)                     User Commands                     WHO(1)

 NAME
    who - show who is logged on

 SYNOPSIS
    who [OPTION}... [ FILE | ARG1 ARG2 ]

 DESCRIPTION
    -a, --all
       same as -b -d --login -p -r -t -T -u

    -b, --boot
       time of last system boot

    -d, --dead
       print dead processes

    -H, --heading
       print line of column headings

    -i, --idle
       add idle time as HOURS:MINUTES, . or old (deprecated, use -u)

    -l, --login
       print system login processes

    --lookup
       attempt to canonicalize hostnames via DNS

    -m, only hostname and user associated with stdin

 Manual page who(1) line 1

Çoğu kılavuz birkaç sayfa uzunluğundadır. Metinde gezinmek için İmleç/ARROW tuşlarını veya Page Up/Page Down tuşlarını kullanın. Boşluk tuşu bir sonraki metin satırını gösterir. Q tuşuna basıldığında kılavuzdan çıkılır ve kabuğa geri dönülür.

Etkin kullanıcı oturumları hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için -a seçeneğini kullanabildiğimizi man sayfasından görebiliriz.

      user@3[user]$ who -a
   

        Nov 14 13:47   10 id=si term=0 exit=0
      system boot Nov 14 13:47          
      run-level 5 Nov 14 13:47     Last=S    
        Nov 14 13:47   835 id=15 term=0 exit=0
LOGIN     tty1 Nov 14 13:47   958 id=1    
root   - tty2 Nov 14 19:15 00:19 959      
user   - tty3 Nov 14 19:28 00:06 960      
LOGIN     tty4 Nov 14 13:47   961 id=4    
LOGIN     tty5 Nov 14 13:47   962 id=5    
LOGIN     tty6 Nov 14 13:47   963 id=6    
user   ? :0 Nov 14 13:47 ? 965      
      pts/3 Nov 14 16:29   1746 id=/3 term=0 exit=0
 

    user@3[user]$

Ayrıca, programların yardım dosyalarını okur. man komutu kabuklar, işlevler ve kitaplıklar hakkında bilgi de verebilir.

 

Belirli bir komutun nasıl kullanılacağından emin değilseniz komutu -h veya –help anahtarlarıyla çalıştırın. Kullanım bilgilerini ve komutla birlikte kullanabileceğiniz seçeneklerin bir listesini göreceksiniz.

Örnek: wget komutunun nasıl kullanılacağını öğrenmek isterseniz wget –help veya wget -h girin.

      User@Ubuntu@#$ wget --help
 GNU Wget 1.12, a non-interactive network retriever.
 Usage: wget [OPTION]... [URL]...

 Mandatory arguments to long options are mandatory for short options t
 oo.

 Startup:
  -V, --version display the version of Wget and exit.
  -h, --help print this help.
  -b, --background go to background after startup.
  -e, --execute=COMMAND execute a '.wgetrc' -style command.

 Logging and input file:

Bu genellikle terminale çok miktarda bilgi yazdırır. Bilgileri kaydırarak görmek zor olabilir. Çıktıyı daha kolay okuyabilmek için less komutunu pipe (dikey çizgi) ile ekleyebilirsiniz. Bu, klavyenizdeki imleç/ok tuşlarıyla ekranda kaydırma yapmanızı sağlar.

Örnek: wget -help | less

 GNU Wget 1.12, a non-interactive network retriever.
 Usage: wget [OPTION]... [URL]...

 Mandatory arguments to long options are mandatory for short options t
 oo.

 Startup:
  -V, --version display the version of Wget and exit.
  -h, --help print this help.
  -b, --background go to background after startup.
  -e, --execute=COMMAND execute a '.wgetrc' -style command.

 Logging and input file:
  -o, --output-file=FILE log messages to FILE.
 :

İşiniz bittiğinde less yardımcı programını kapatmak için q tuşuna basın.

Belirli bir seçeneği bulmak için grep komutunu çıktıya pipe (dikey çizgi) ile ekleyebilirsiniz. Örneğin, şu sözcüğü içeren seçenekleri aramak için aşağıdaki komutu kullanın: proxy.

wget -help | grep proxy

  User@ubuntu:~$ wget --help | grep proxy
  --no-proxy explicitly turn off proxy.
  --proxy-user=USER set USER as proxy username.
  --proxy-password=PASS set PASS as proxy password.
  User@Ubuntu:~$

 

Bazı komutlar info sisteminin içinde de belgelenir. Buradaki bilgiler, man komutunun gösterdiklerini tamamlayıcı niteliktedir.

Örnek: info ls, komutunu girerseniz aşağıdaki çıktı görüntülenir.

   [support@support]$" info ls

Artık ls komutu hakkındaki önemli bilgileri içeren kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

   File: coreutils.info, Node: ls invocation, Next: dir invocation, Up: Directory listing

 'ls': List directory contents
  =============================

   The 'ls' program lists information about files (of any type,
  including directories). Options and file arguments can be intermixed
  arbitrarily, as usual.

    For non-option command-line arguments that are directories, by
  default 'ls' lists the contents of directories, not recursively, and
  omitting files with name beginning with '.'. For other non-option
  arguments, be default 'ls' lists just the file name. If no non-option
  argument is specified, 'ls' operates on the current directory, acting
  as if it had been invoked with a single argument of '.'.

   By default, the output is sorted alphabetically, according to the
  locale settings in effect. (1) If standard output is a terminal, the
  output is in columns (sorted vertically) and control characters are
  output as question marks; otherwise, the output is listed one per line
  and control characters are output as-is.
  --zz-Info: (coreutils.info.gz)ls invocation, 48 lines --Top------------------
  Welcome to info version 4.3 Type C-h for help, m for menu item.

Boşluk tuşuna basarak veya imleç/ARROW tuşlarını kullanarak sayfaları aşağı kaydırabilirsiniz.

 1. Yardım (help) için H tuşuna basın.

 2. Çıkmak için (quit) Q tuşuna basın.

 3. Bir menü öğesini aramak için M tuşuna basın.


Terminal Kabuğu Eğitimi

 

Terminalde, GUI'da da yapabileceğiniz neredeyse her şeyi yapabilirsiniz.

Daha önce de belirtildiği gibi, çoğu komut öncelikle terminalde çalışmak üzere tasarlanmış ve ardından bir GUI yerleştirilmişti. Bu nedenle bazı GUI'lar hantal gelebilir. Başlangıçta çoğu Linux Sunucusu derlemesinde kullanılmadığı için bu GUI'lar sonradan eklenmiştir.

Terminaliniz menüden açılacak varsayılan konumu ana klasörünüzün içindedir. Bu ana klasör şöyledir: ~

Geçerli dizininizi . operatörüyle bulabilirsiniz. Geçerli klasör seçiminde çalıştırılan çoğu komut, komutlar, konumlar ve dosyalar üzerinde işlem yapar ve büyük-küçük harfe duyarlıdır. /home /HOME veya /Home ile aynı değildir.

Dosya adlarını tamamlamak için TAB tuşunu kullanın. Örneğin, driver-128947232jaseu.sh gibi bir uzun sürücü adına sahipseniz  dri yazmanız yeterlidir, kalan kısmı otomatik olarak doldurulur. Ancak bunun koşulu dri ile başlayan 2 dosya adına sahip olmamanızdır. Böyle bir durumda bir karakter daha ekleyerek driv yazın ve yeniden deneyin. Otomatik tamamlamanın görmek istediğinizle eşleştiğinden emin olun.

Neredeyse her komut, man sayfası kullanılarak veya başlangıç komutu yazıldıktan sonra -h veya --help yazarak tamamen okunabilir. Bu söz dizimi ya man command_name, command_name -h şeklinde ya da command_name --help şeklindedir.

Daha fazla bilgi edinmek için info'yu kullanabilirsiniz. Komutlar, info command_name kullanılarak aranabilir. Coreutils paketinin bir parçası olan bu komutların çoğu için info coreutils command_name çağrısını da kullanarak info (bilgi) elde edebilirsiniz. Burada command_name öğesi, aranan komutla değiştirilir.

Neredeyse her komut tam olarak hangi işlemin gerçekleştiğini adım adım gösterebilir. Bu genellikle -v veya --verbose komutuyla yapılır.

Daha fazla bilgi almak için bir komutta aynı anda birden fazla komut bayrağı belirtebilirsiniz. Aşağıdaki ls -al örneğine bakın.

Komut adları her zaman açık ve anlaşılır değildir. Unix'in ilk zamanlarındaki alan sınırlamaları komut adlarının kısaltılmasına neden olmuş ve bu gelenek süregelmiştir.


Bilinmesi Gereken Faydalı Komutlar

 

 

 1. cd - Ana klasörünüze geri götürür. Şununla aynıdır: cd ~

 2. cd.. - Bir dizin geriye götürür. /home/user/Desktop, cd.. dizininde başlandığında /home/user dizinine götürür. Bu, cd ../../ şeklinde genişletilebilir. Bu durumda 2 dizin geriye, yani /home öğesine götürür.

 3. cd foldername/ - Geçerli klasörünüzdeki belirli bir klasöre ilerletir.

SLN265948_tr__1icon Not: / ön ekinin atlanması önemlidir. /home/user dizininde olup Desktop konumuna gitmek istendiğinde Desktop öğesinden önce, başına / eklemeden cd Desktop/ yazılması gerekir. Başına / yazılması bizi dosya sisteminin köküne götürür; bu da işimize yaramaz.
 1. cd /some/other/path - Belirtilen klasör yoluna götürür. Klasör yolunu doğru girmeniz gereklidir. Otomatik tamamlamak için TAB tuşunu kullanabileceğinizi unutmayın.

 

 

 1. ls - Geçerli klasördeki tüm dosyalarınızı listeler.

 2. ls -l - Sahipler, izinler, boyut ve değiştirme tarihi dahil olmak üzere daha uzun bir liste sağlar.

 3. ls -a - Gizli dosya ve klasörleri ve normal listeyi görüntüler.

 4. ls -al - Gizli dosya ve klasörleri uzun biçimde görüntülemek için iki seçeneği birleştirir.

 5. ls -h - Dosya boyutlarını bayt yerine insanlar tarafından okunabilir olan KB, MB, GB, biçimlerinde gösterir. Çoğunlukla -l bayrağıyla birlikte kullanılır.

 6. İçinde bulunmadığınız dizinleri bile görüntüleyebilirsiniz. /home/user/Desktop dizininde olup /home/user klasöründeki bir dosyayı görüntülemek isterseniz ls ../ komutunu girerek bir önceki dizindeki dosyaları listeleyebilirsiniz.

 

 1. cp file /path/to/folder - Belirtilen dosyayı verilen yola kopyalar.

 2. cp -r folder /path/to/folder - Klasör içeriğini sürekli olarak başka bir klasöre kopyalar.

 3. cp *.extension /path/to/folder - Verilen uzantıyla eşleşen dosyaları yeni klasöre kopyalar. Tüm .doc dosyalarını kopyalamak için komutun cp *.doc /path/to/folder şeklinde yazılması ve klasörün mevcut olması gerekir.

 4. cp name* /path/to/folder - name ile başlayan tüm dosyaları verilen klasöre kopyalar. example ile başlayan tüm dosyaları kopyalamak için komutun cp example* /path/to/folder şeklinde yazılması ve klasörün mevcut olması gerekir.

 

 1. mv'nin söz dizimi, 2 numaralı örneği hariç olmak üzere yukarıdaki cp örneğe benzerdir. mv -r bayrağını almaz çünkü bir klasör taşındığında içeriği de taşınır. İlgili söz dizimi tüm örneklerde aynı değildir ancak yukarıdaki örneklerde işe yarar. Daha ayrıntılı bilgi için man sayfalarınıza başvurun.

 

SLN265948_tr__1icon Not: Önemli bir dosya silindiğinde sizi bunun için uyarmaz. Bu komutu kullanmanız gerekiyorsa bu komutun kullanılmasına neden olan bir hata gerçekleşmiş demektir. Alternatif bir açıklama olarak, makinede bir sorun vardır. Bu komut yalnızca son çare olarak kullanılmalıdır ve önerilmez.
 1. rm yoluyla dosyaların kaldırılması işlemi kalıcıdır. Çöp sepeti kullanılmaz. Bu komutu dikkatli bir şekilde kullanın ve Enter tuşuna basmadan önce tam olarak istediğiniz şeyi sildiğinizden emin olun. Silme komutlarınızı gereğinden fazla karmaşık hale getirirseniz bir sorun oluşabilir.

 2. rm file - Belirlenen dosyayı sistemden kaldırır.

 3. rm -r folder - Belirlenen klasörü sistemden kaldırır.

 4. rm -rf folder - Belirlenen klasörü sistemden zorla kaldırır. Bu komut yanlış kullanıldığında yapılandırmanızı bozabilir.

 
 1. Dosyalarda hızlı değişiklikler yapma işleminden tam yapılandırmaya kadar çeşitli işlemler gerçekleştirmek için terminalde nano komutunu kullanarak dosyaları düzenleyebilirsiniz. Bu işlem yararlı olabilir ancak yalnızca düz metin ve programlama dosyaları üzerinde kullanılabilir. Dolayısıyla Microsoft Word belgesi gibi öğeler düzgün açılmaz.

 2. Bir dosyanın sahibi kök kullanıcı ise normal bir kullanıcı bu dosyayı düzenleyemez. nano komutunun önüne sudo getirilmelidir, böylece değişiklikler kaydedilebilir. Aksi takdirde salt okunur modda açılacaktır.

 3. nano newfile.whatever belirtilen adda bir dosya oluşturup bu dosyayı düzenleme için açar.

 4. nano existing_file mevcut dosyayı düzenleme için açar.

 5. Şunun içinden: nano

 6. CTRL+O tuşlarına aynı anda basarak dosyayı kaydedin. Dosya adını değiştirin ya da aynı dosya adını korumak için Enter tuşuna basın. Bu işlem dosyayı kaydedecektir.

 7. CTRL+X tuşlarına birlikte basarak nano komutundan çıkın. Kaydedilmeyen değişiklikleriniz varsa bunları kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır.

 

 1. mkdir folder_name - Belirtilen ada sahip bir klasör oluşturur

 2. mkdir -p /path/to/folder/name - Her bir klasörü gerektiği şekilde oluşturur. Yalnızca /home/user klasörünün mevcut olduğu bir durumda /home/user/1stfolder/2ndfolder klasörü oluşturulacaksa mkdir -p komutu 1stfolder ve 2ndfolder adlı iki dizini de oluşturacaktır.

 

 1. ps aux - Sistemde çalışan tüm işlemleri ayrıntılı bir şekilde listeler. Buna kullanıcı, İşlem Kimliği PID öğesi ve işlem adı dahildir. Bu komutu kullanarak işlem listesini görüntüleyebilir ve gereksiz veya durdurulmuş işlemleri sonlandırabilirsiniz.

 

 1. kill PID - PID, sorunlu işlemi ifade eden bir numaradır. PID'yi ps aux gibi bir komuttan edinmeniz gerekir. Bir işlem sonlandırılamıyorsa kill -9 PID komutunu belirterek bu işlemi kesin olarak sonlandırabilirsiniz.

SLN265948_tr__1icon Not: Bu komutun işlemi, sisteme zarar verecek veya sistemi bozacak şekilde de olsa kapatacağını unutmayın.
 1. killall program - Killall listelenen programın (listed program tüm oturumlarını ada göre (by name) sonlandırır. Örneğin, 3 farklı Firefox internet tarayıcısı oturumu açıksa killall Firefox komutu tüm Firefox oturumlarını sonlandıracaktır. kill sonlandırmak istediğiniz sorunlu Firefox işleminin belirtilen PID'sini alır ve yalnızca bunu sonlandırır.

 2. xkill pencereleri tıklayıp sonlandırmanın GUI'daki yoludur. xkill yazıldığında kafatası ve çapraz kemiklerden oluşan bir simge ortaya çıkar ve bu noktada tıklanan ilk pencere sonlandırılır.

 

 1. Pipes | olarak bilinen straight bar (düz çubuk) ile ifade edilir.

 2. Bu, Windows'da nadiren kullanılan bir tuştur ancak sıklıkla ters eğik çizgi tuşunun üzerinde bulunur.

 3. Kanallar (Pipes), komutları birbirine bağlamak için kullanılır. Pipes bir komutun çıktısını alır ve zincirleme şekilde eklenen ikinci bir komutun girdisi olarak kullanılmak üzere yönlendirir.

 4. Hakkında internet üzerinde bolca yazı bulunabileceğinden pipes ve kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için çevrimiçi kaynaklara başvurabilirsiniz.

 

 1. > mevcut dosyaların içeriğini yeni komuttan gelen çıktıyla değiştirerek bu içeriğin üzerine yazmak (overwrite) için kullanılır.

 2. >> mevcut dosyalara bilgi eklemek (append) için kullanılır. Bu, günlüğe kaydetme işlemleri için kullanışlıdır.

 3. Example: ps aux > processes.log komut çıktısını bir metin düzenleyicide görüntülemek için ps aux'un çıktısını processes.log dosyasına gönderir ve dosyanın mevcut içeriğinin üzerine yazdırır.

 

 1. tee komut çıktısını almak ve başka bir yere göndermek amacıyla |ile birlikte kullanılır. Bu komut, gözünüzden kaçan hatalar olduğunda kullanışlıdır. Bu şekilde, ekranda görünen her şey bir dosyaya da eklenir.

 2. Örnek: dmesg| tee boot.txt, ilk önyükleme bilgilerini gösteren dmesg komutunu çalıştırır. |, dmesg komutunun çıktısını tee komutuna gönderir. Ardından bu komut, çıktıyı terminale ve boot.txt günlük dosyasına göndererek işini tamamlar.

 

 1. Geçerli dizindeki bir dosyayı, bu dosya yürütülebilir olarak işaretlendikten sonra yürütmeniz mi gerekiyor? ./ operatörü, kök haklarına ihtiyacınız olmaması koşuluyla dosyayı normal kullanıcı olarak yürütebilir. ./ kelimenin tam anlamıyla, geçerli dizinde (in the current directory) demektir. Dolayısıyla mevcut dizin haricindeki dosyalarda çalışmaz.

 2. Geçerli dizinde olmayan bir dosyayı yürütmeniz gerekiyorsa dosya yolunu doğru yürütülebilir programa iletmelisiniz. Örneğin, söz konusu program bir python programıysa komut python /path/to/file şeklinde, kabuk dosyasıysa sh /path/to/file şeklindedir. Başka programlar da mevcuttur, ancak bunlar en sık kullanılanlardır.

 3. operation not permitted? (İşleme izin verilmedi) uyarısı aldığınız için bir dosyayı kök haklarıyla mı yürütmeniz gerekiyor? Bunun için komuta sudo ön ekini eklemeniz gerekir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi sudo python /path/to/file, komut dosyasını kök haklarıyla yürütecektir.

 4. Terminalden bir GUI programı yürütmeniz gerekiyorsa program adını yazmanız yeterlidir. Program başlatılacaktır. Büyük küçük harfe duyarlı (case sensitive!) olduğunu unutmayın! Bu, geçerli terminali kullanılamaz hale getirir. Program açıkken terminali kapatmak programı da sonlandırır. Daha iyi bir yöntem ise program_name'i kullanarak programı arka plana almak ve ardından terminalde exit kelimesini yazmaktır. Böylece program kapatılır ve işlem çalışmaya devam eder.

 5. Terminalden bir GUI programını kök haklarıyla çalıştırmanız gerekiyorsa gksudo veya gksu ön ekini ekleyin; sudo'yu eklemeyin. GUI uygulamalarını başlatmak için sudo'yu kullanmak iyi bir yöntem değildir ve bunu yapmaktan kaçınılmalıdır.

 6. Sırf Operation not permitted. uyarısı verildiği için sudo'yu kullanmayın. Komutları kök haklarıyla yanlış bir konumda çalıştırdığınızda sistemlerin bozulabileceğini unutmayın. Dosyalarınızın güvenilir kaynaklardan geldiğinden emin olun.


Hatırlanması Gereken Faydalı Kurallar

 

Bir dizinde mi kayboldunuz? pwd ifadesini yazarak çalışma dizinini yazdırın.

Disk alanınızı hesaplamak mı istiyorsunuz? df -h size hızlıca bir değer sunabilir.

Bir klasörün veya dosyanın boyutunu hesaplamak mı istiyorsunuz? du -cksh target_name işte tam da bunu yapar. Geçerli klasörün boyutunu mu hesaplamak istiyorsunuz? du -cksh.

Bir dosyayı yürütülebilir olarak işaretlemek mi istiyorsunuz? chmod +x filename bunu yapacaktır.

Bir iso'yu bağlamanız mı gerekiyor? Linux'ta bu işlev yerleşik olarak bulunur. Örneğin /home/user/isomount şeklinde bir dizin oluşturun ve mount -o loop /path/to/myisofile.iso /home/user/isomount komutunu verin. İlgili içerik söz konusu klasörün içine bağlanacaktır.

Daha önce çalıştırdığınız bir komutu tekrar çalıştırmanız gerekiyor ancak komutun tam olarak nasıl olduğunu hatırlamıyor musunuz? Terminale history yazın, böylece komut geçmişiniz yazdırılır. Geçmişinizi temizlemek mi istiyorsunuz? history -c bilgileri temizleyecektir.


Başa Dön


 

Ek Bilgiler:

 

SLN265948_tr__1icon Not:
Yazılım desteği, Canonical tarafından aşağıdaki yöntemlerle sağlanmaktadır:
Teknik Destek Dell tarafından sağlanır:


Başa Dön


Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters