Dell PowerEdge: Hur tilldelar jag en hårddisk i globala reservhårddiskar?

Summary: Olika sätt att konfigurera om en virtuell disk online för att utöka kapaciteten och/eller ändra RAID-nivå

Article Content


Symptoms

 

SLN305775_sv__1icon Obs! Den här artikeln är en del av självstudiekurser för servern: "Raid och diskar", som du kan hitta här.
 

En global reservhårddisk är en oanvänd säkerhetskopia som ingår i diskgruppen. Reservhårddiskar ligger i vänteläge. När det blir fel på en fysisk disk som används i en virtuell disk aktiveras reservhårddisken, som ersätter den felaktiga fysiska disken utan avbrott i systemet eller något ingripande. När en reservhårddisk aktiveras återskapar den data för alla virtuella diskar som använde den felaktiga fysiska disken.

Du kan ändra vilken reservhårddisk som ska användas genom att ta bort tilldelningen för disken och välja en annan. Du kan också tilldela fler än en fysisk disk som en global reservhårddisk.
Utför följande steg om du vill lägga till eller ta bort en tilldelning för en global reservhårddisk till en fysisk disk:

Stöder min styrenhet den här funktionen? Se funktioner som stöds
 

Med iDRAC

 1. Öppna menyn Overview > Storage > Physical Disks > Setup (Översikt > Lagring > Fysiska diskar > Konfiguration) i iDRAC-webbgränssnittet. Sidan Setup Physical Disk (Konfigurera fysisk disk) visas.
 2. Välj styrenheten för att visa associerade fysiska diskar i listrutan Controller (Styrenhet).
 3. Tilldela som global reservhårddisk genom att välja Global Hotspare (Global reservhårddisk) för en eller flera fysiska diskar i listrutan i kolumnen Action-Assign to All (Åtgärd, tilldela alla).
 4. Om du vill ta bort en tilldelad reservhårddisk väljer du Unassign Hotspare (Ta bort tilldelning för reservhårddisk) för en eller flera fysiska diskar i listrutan i kolumnen Action-Assign to All (Åtgärd, tilldela alla).
 5. Välj när du vill att inställningarna ska börja gälla i listrutan Apply Operation Mode (Använd arbetsläge).
 6. Klicka på Apply (Verkställ).

Med PERC BIOS Controller

 1. Utför följande steg för att skapa globala reservenheter:
 2. Tryck på nedåtpilen för att markera en fysisk disk som ska ändras till en global reservenhet.
 3. Tryck på för att visa menyn över tillgängliga åtgärder.
 4. Tryck på nedåtpilen för att markera Make Global HS och tryck på
Den fysiska disken har ändrats till en globala reservenhet. Status för den fysiska disken som en global reservenhet visas under rubriken State.
 

Med OpenManage Server Administrator

 1. Välj den disk du vill använda som reservdisk i tabellen Connector (kanal eller port). På vissa styrenheter går det att välja fler än en disk. De diskar du har valt som reservhårddiskar visas i tabellen ”Disks currently configured as a dedicated hot spare”.
 2. Klicka på Apply Changes (Verkställ ändringar) när du är klar.
 
SLN305775_sv__1icon Obs! För att byta ut en felaktig fysisk disk måste globala reservenheter använda samma diskteknik och vara lika med eller större i storlek.

Resolution

Need more help?  
SLN305775_sv__3cloud Find additional PowerEdge and PowerVault articles
Watch Part Replacement Videos for Enterprise products
   
SLN305775_sv__4chat

Visit and ask for support in our Communities

   
SLN305775_sv__5key

Create an online support Request

Article Properties


Affected Product

PowerEdge

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters