Dell PowerEdge: Tilordne en harddisk i globale varme reservedisker

Summary: Ulike metoder for ny konfigurasjon av den tilkoblede virtuelle disken for å utvide kapasiteten og/eller endre RAID-nivået

Article Content


Symptoms

 

SLN305775_no__1icon Merk: Denne artikkelen er en del av serverveiledningen: Raid and Disks (RAID og disker, på engelsk), som du finner her.
 

En global varm reservedisk er en ubrukt reservedisk som er en del av diskgruppen. Varme reservedisker forblir i ventemodus. Når en fysisk disk som brukes for en virtuell disk, svikter, aktiveres den tilordnede varme reservedisken for å erstatte den fysiske disken som sviktet, uten at det forstyrrer systemet eller krever inngripen fra deg. Når en varm reservedisk aktiveres, bygger den dataene på nytt for alle redundante virtuelle disker som brukte den fysiske disken som sviktet.

Du kan endre tilordningen av varm reservedisk ved å oppheve tilordningen av en disk og velge en annen disk etter behov. Du kan også tilordne flere fysiske disker som globale reservedisker.
Gjør følgende for å tilordne eller oppheve tilordningen av en global varm reservedisk for en fysisk diskstasjon:

Støtter kontrolleren min denne funksjonen? Se Funksjoner som støttes
 

Bruke iDRAC

 1. I webgrensesnittet for iDRAC går du til menyen Overview (Oversikt) > Storage (Lagring) > Physical Disks (Fysiske disker) > Setup (Oppsett). Siden Setup Physical Disk (Konfigurasjon for fysisk disk) vises.
 2. Velg kontrolleren fra rullegardinmenyen Controller (Kontroller) for å vise de tilknyttede fysiske diskene.
 3. Hvis du vil tilordne en global varm reservedisk, bruker du rullegardinmenyene i kolonnen Action-Assign to All (Handling – tilordne til alle) og velger Global Hotspare (Global varm reservedisk) for én eller flere fysiske disker.
 4. Hvis du vil oppheve tilordningen av en global varm reservedisk, bruker du rullegardinmenyene i kolonnen Action-Assign to All (Handling – tilordne til alle) og velger Unassign Hotspare (Opphev tilordning av global varm reservedisk) for én eller flere fysiske disker.
 5. Velg når du vil bruke innstillingene, fra rullegardinmenyen Apply Operation Mode (Bruk driftsmodus).
 6. Klikk på Apply (Bruk).

Bruke PERC BIOS-kontrolleren

 1. Utfør følgende trinn for å opprette globale varme reservedisker:
 2. Trykk på pil ned for å merke en fysisk disk som skal endres til en global varm reservedisk.
 3. Trykk på for å vise menyen med tilgjengelige handlinger.
 4. Trykk på pil ned for å merke Make Global HS (Lag global varm reservedisk), og trykk på
Den fysiske disken endres til en global varm reservedisk. Statusen for den fysiske disken, som en global varm reservedisk, vises under overskriften State (Tilstand).
 

Bruke OpenManage Server Administrator

 1. Velg disken du vil bruke som dedikert varm reservedisk, i tabellen Connector (Kobling). I enkelte kontrollere kan flere disker velges. Diskene du har valgt som dedikerte varme reservedisker, vises i tabellen Disks currently configured as dedicated hot spare (Disker som for øyeblikket er konfigurert som en dedikert varm reservedisk).
 2. Klikk på Apply Changes (Bruk endringer) når du er klar.
 
SLN305775_no__1icon Merk: Hvis du skal erstatte en fysisk disk som har sviktet, må de globale varme reservediskene bruke samme diskteknologi og må være like store eller større.

Resolution

Need more help?  
SLN305775_no__3cloud Find additional PowerEdge and PowerVault articles
Watch Part Replacement Videos for Enterprise products
   
SLN305775_no__4chat

Visit and ask for support in our Communities

   
SLN305775_no__5key

Create an online support Request

Article Properties


Affected Product

PowerEdge

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters