Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Bezpečnostní opatření při práci s elektronickými a elektrickými zařízeními

Summary: Tento článek obsahuje informace o základních bezpečnostních opatřeních, která musí uživatelé přijmout před přístupem k vnitřním součástem počítače nebo elektrického zařízení. Získejte informace o tom, jak se chránit před elektrostatickým výbojem (ESD), předcházet poškození součástí elektrostatickým výbojem a jaká bezpečnostní opatření přijmout při zvedání elektronických zařízení. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Obsah

Dodržováním následujících bezpečnostních zásad zajistíte vlastní bezpečnost a pomůžete chránit zařízení a pracovní prostředí před možným poškozením.


Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD)

Produkty Dell s označením CE jsou navrženy a testovány pro odolnost podle mezinárodních standardů elektrostatického výboje (ESD). Přestože byly tyto produkty navrženy a označeny jako vyhovující standardním úrovním pro elektrostatický výboj, mohou nastat situace, například při nízké vlhkosti, které mohou zvýšit riziko vzniku elektrostatického výboje.

Elektrostatický výboj může poškodit elektronické součásti uvnitř počítače. Za určitých podmínek se statická elektřina může nahromadit ve vašem těle nebo v předmětu, jako je například periferní zařízení, a poté se vybít do jiného předmětu, například do počítače. Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, je nutné před interakcí s vnitřními elektronickými součástmi počítače, například s paměťovým modulem, vybít statickou elektřinu z vašeho těla.

Před manipulací s elektronikou se můžete dotknout kovového uzemněného předmětu (například nenalakovaného kovového povrchu na panelu rozhraní počítače), čímž vybijete statickou elektřinu z těla a ochráníte počítač před elektrostatickým výbojem. Před připojením periferních zařízení (včetně ručních digitálních asistentů) k počítači byste vždy měli uzemnit sebe i periferní zařízení. Kromě toho se při práci uvnitř počítače opakovaně dotýkejte uzemněného kovového předmětu, abyste odstranili veškerý statický náboj, který se mohl nahromadit.

Můžete také provést následující kroky, které zabrání poškození elektrostatickým výbojem:

 • Při vybalování součástí citlivých na statickou elektřinu z přepravního obalu nevyjímejte součást z antistatického obalového materiálu až do okamžiku, kdy ji budete připraveni nainstalovat. Před sejmutím antistatického obalu vybijte z těla statickou elektřinu.
 • Před přepravou citlivé součásti ji umístěte do antistatické nádoby nebo obalu.
 • Se všemi součástmi citlivými na elektrostatický výboj manipulujte na místě zabezpečeném před statickými výboji. Pokud je to možné, používejte antistatické podlahové rohože a pracovní stůl.

Antistatický náramek
Obrázek 1: Antistatický náramek

Zpět na začátek


Obecné bezpečnostní pokyny

Dodržováním následujících bezpečnostních zásad zabráníte možnému poškození počítače a zajistíte vlastní bezpečnost. Není-li uvedeno jinak, všechny postupy uvedené v tomto dokumentu předpokládají, že jste si přečetli bezpečnostní informace dodané s počítačem.

 1. Položte zařízení na tvrdý a rovný povrch. Nechte na všech odvětrávaných stranách počítače alespoň 10 cm volného prostoru, aby mohl proudit vzduch pro řádnou ventilaci. Omezení proudění vzduchu může poškodit počítač nebo způsobit požár.
 2. Nepokládejte zařízení na sebe ani je neumisťujte tak blízko sebe, aby byla vystavena recirkulaci nebo předehřátému vzduchu.
 3. Zkontrolujte, že na kabelech zařízení nic neleží a že jsou kabely umístěny tak, že o ně nelze zakopnout či na ně šlápnout.
 4. Ujistěte se, že jsou všechny kabely připojeny k patřičným konektorům. Některé konektory vypadají podobně a můžete si je snadno splést (například nezapojujte telefonní kabel do síťového konektoru).
 5. Zařízení neumisťujte do uzavřené nástěnné jednotky ani na měkký látkový povrch, jako je postel, pohovka nebo koberec.
 6. Uchovávejte zařízení mimo dosah zdrojů tepla.
 7. Uchovávejte zařízení mimo mimořádně vysoké či nízké teploty, aby mohlo fungovat v rámci daného provozního rozsahu.
 8. Do průduchů ani do otvorů zařízení nevsouvejte žádné předměty. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem kvůli zkratu vnitřních součástí.
 9. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí, například v blízkosti horké vany, u dřezu, bazénu nebo ve vlhkém sklepě.
 10. Během bouře nepoužívejte zařízení napájené ze sítě. Lze použít zařízení napájená z baterie, pokud jsou všechny kabely odpojeny.
 11. Zabraňte kontaktu tekutin a potravin se zařízením.
 12. Před čištěním zařízení jej vypojte z elektrické zásuvky. Očistěte zařízení měkkým hadříkem navlhčeným vodou. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové přípravky, které mohou obsahovat hořlavé látky.
 13. Obrazovku nebo monitor LCD notebooku očistěte měkkým čistým hadříkem a vodou. Navlhčete hadřík vodou a pak displej jemně přetřete hadříkem v jednom směru shora dolů. Rychle odstraňte z displeje vlhkost a osušte jej. Dlouhodobé působení vlhkosti může displej poškodit. K čištění displeje nepoužívejte komerční čistič na okna.

Před prací uvnitř počítače

 1. Aby nedošlo k možnému nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nepřipojujte ani neodpojujte žádné kabely ani neprovádějte údržbu nebo změnu konfigurace zařízení během bouře.
 2. Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné aplikace.
 3. Vypněte počítač. Klikněte na tlačítko Start > Napájení > Vypnout.
  POZNÁMKA: Pokud používáte jiný operační systém, vyhledejte pokyny k jeho vypnutí v dokumentaci k operačnímu systému.
 4. Odpojte počítač a všechna připojená zařízení z elektrických zásuvek.
 5. Odpojte od počítače všechna síťová a jiná periferní zařízení, například klávesnici, myš a monitor.
 6. Vyjměte z počítače všechny paměťové karty a optické disky (pokud jsou přítomny).
POZNÁMKA: Před prací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další vzorové postupy v oblasti bezpečnosti naleznete na domovské stránce souladu s předpisy na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
 
POZNÁMKA: Než otevřete kryt nebo panely počítače, odpojte veškeré zdroje napájení. Po dokončení práce uvnitř počítače namontujte všechny kryty, panely a šrouby a teprve poté jej připojte k elektrické zásuvce.
 
VAROVÁNÍ: Než se dotknete součástek v počítači, uzemněte se pomocí uzemňovacího náramku nebo se pravidelně dotýkejte nelakovaného kovového povrchu, například kovové části na zadní straně počítače. Během práce se pravidelně dotýkejte nelakovaného kovového povrchu, abyste se zbavili veškeré statické elektřiny, která by mohla poškodit vnitřní komponenty.
VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k poškození počítače, ujistěte se, že je pracovní plocha rovná a čistá.
 
VAROVÁNÍ: Se součástmi a kartami zacházejte opatrně. Nedotýkejte se součástí ani kontaktů na kartě. Uchopte kartu za okraje nebo za kovový montážní držák. Uchopte součást, například procesor, za okraje, nikoli za piny.
 
VAROVÁNÍ: Při odpojování kabelu tahejte za konektor nebo za úchytku, nikoli za samotný kabel. Některé kabely mají konektory se západkami nebo šrouby, které je nutné před odpojením kabelu uvolnit. Při odpojování kabelů je držte rovně, aby nedošlo k ohnutí pinů. Při připojování kabelů se ujistěte, že jsou porty a konektory správně otočeny a zarovnány.

Po práci uvnitř počítače

VAROVÁNÍ: Pokud uvnitř počítače zůstanou uvolněné šrouby nebo je neutáhnete, může dojít k závažnému poškození počítače.
 1. Zašroubujte všechny šrouby a ujistěte se, že žádné nezůstaly uvnitř počítače.
 2. Připojte všechna externí zařízení, periferní zařízení nebo kabely, které jste odpojili před prací v počítači.
 3. Vložte zpět všechny paměťové karty, disky nebo jakékoli další díly vyjmuté před prací uvnitř počítače.
 4. Zapojte počítač a všechna připojená zařízení do elektrických zásuvek.
 5. Zapněte počítač.

Zpět na začátek


Obecné bezpečnostní pokyny ohledně napájení

 • Před připojením zařízení do elektrické zásuvky zkontrolujte jmenovité napětí a ujistěte se, že požadované napětí a frekvence odpovídají dostupnému zdroji napájení.
 • Vaše zařízení je vybaveno interním napájecím zdrojem nebo externím adaptérem. V případě interních napájecích zdrojů je zařízení vybaveno jednou z následujících možností:
  • Obvod s automatickou detekcí napětí – Zařízení s obvodem s automatickou detekcí napětí nemají na zadním panelu přepínač pro výběr napětí – správné provozní napětí detekují automaticky.
  • Nebo ruční přepínač pro výběr napětí – Zařízení s přepínačem pro výběr napětí na zadním panelu musí být ručně nastavena tak, aby fungovala při správném provozním napětí. Nastavte přepínač do polohy, která nejlépe odpovídá napětí ve vaší oblasti.
  VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k poškození počítače pomocí ručního přepínače pro výběr napětí, nastavte jej na napětí, které nejlépe odpovídá napětí elektrické sítě ve vaší oblasti.
 • Ujistěte se, že počítač, monitor a připojená zařízení mají patřičný jmenovitý elektrický výkon pro provoz s připojeným napájecím adaptérem ve vaší oblasti.
 • Pokud je napájecí kabel poškozený, nezapojujte jej do elektrické zásuvky.
 • Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zapojte napájecí kabely zařízení do správně uzemněných elektrických zásuvek. Pokud je zařízení vybaveno tříhrotovým napájecím kabelem, nepoužívejte adaptérové zástrčky, které obcházejí funkci uzemnění, ani neodstraňujte zemnicí prvek ze zástrčky nebo adaptéru.
 • Používáte-li prodlužovací napájecí kabel, ujistěte se, že celkový jmenovitý výkon produktů, které jsou k němu připojeny, nepřekračuje jmenovitý proud prodlužovacího kabelu.
 • Pokud musíte použít prodlužovací kabel nebo rozdvojku, ujistěte se, že jsou prodlužovací kabel nebo rozdvojka připojeny do zásuvky, a ne k jinému prodlužovacímu kabelu nebo rozdvojce. Prodlužovací kabel nebo rozdvojka musí být určeny pro uzemněné zástrčky a zapojené do uzemněné zásuvky.
 • Používáte-li rozdvojky s více zásuvkami, buďte při zapojování napájecího kabelu do rozdvojky opatrní. Některé rozdvojky mohou umožnit nesprávné připojení zástrčky. Nesprávné zapojení napájecí zástrčky může způsobit trvalé poškození zařízení a také riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Ujistěte se, že je uzemňovací hrot napájecí zástrčky zasunut do uzemňovacího kontaktu rozdvojky.
 • Při odpojování zařízení z elektrické zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
 • Používejte pouze napájecí adaptér dodaný společností Dell schválený pro použití s tímto zařízením. Použití jiného napájecího adaptéru může způsobit požár nebo výbuch.
 • Pokud napájecí adaptér používáte k napájení počítače nebo k nabíjení baterie, umístěte jej na odvětrávané místo, například na horní část stolu nebo na podlahu. Nezakrývejte napájecí adaptér papírem ani jinými předměty, které mohou omezit chlazení. Nepoužívejte napájecí adaptér v přepravním pouzdře.
 • Napájecí adaptér se může během běžného provozu počítače zahřívat. Při manipulaci s adaptérem během provozu nebo bezprostředně po provozu buďte opatrní.
 • Adaptér doporučujeme položit na podlahu nebo stůl tak, aby byla vidět zelená kontrolka. Tak budete hned vědět, když se adaptér vypne z důvodu externích vlivů. Pokud z nějakého důvodu zhasne zelená kontrolka, odpojte napájecí kabel ze zásuvky na 10 sekund a poté jej znovu zapojte.
 • Nikdy nepoužívejte napájecí adaptér, který vykazuje známky poškození nebo nadměrného opotřebení.

Zpět na začátek


Bezpečnostní pokyny pro stolní počítače Dell

Následující bezpečnostní pokyny vám pomohou zajistit vlastní bezpečnost a chránit zařízení (počítač, replikátor portů, multimediální zařízení, dokovací stanici a podobná zařízení) a pracovní prostředí před možným poškozením.

 • Před připojením počítače do elektrické zásuvky zkontrolujte jmenovité napětí a ujistěte se, že požadované napětí a frekvence odpovídají dostupnému zdroji napájení.
 • Stolní počítač je vybaven interním napájecím zdrojem nebo externím adaptérem. Interní napájecí zdroje počítače jsou vybaveny obvodem s automatickou detekcí napětí nebo ručním přepínačem pro výběr napětí.
 • Řiďte se obecnými bezpečnostními pokyny v tomto článku.
 • Řiďte se obecnými bezpečnostními pokyny pro napájení v tomto článku.
 • Pokud stolní počítač nebudete delší dobu používat, vypněte jej a odpojte.

Zpět na začátek


Bezpečnostní pokyny pro notebooky Dell

Následující bezpečnostní pokyny pro notebooky vám pomohou zajistit vlastní bezpečnost a chránit zařízení (počítač, replikátor portů, multimediální zařízení, dokovací stanici a podobná zařízení) a pracovní prostředí před možným poškozením.

 • Když je notebook zapnutý, neuchovávejte jej v prostředí s nízkým prouděním vzduchu, jako je přepravní brašna nebo zavřený kufřík. Omezení proudění vzduchu může poškodit počítač nebo způsobit požár.
 • Nenechávejte notebook ani adaptér delší dobu běžet se základnou položenou přímo na nechráněné pokožce. Povrchová teplota základny během běžného provozu vzroste, zejména pokud je připojen napájecí adaptér. Neustálý kontakt s nechráněnou pokožkou může způsobit popáleniny nebo podráždění.
 • Používejte pouze napájecí adaptér dodaný společností Dell schválený pro použití s tímto zařízením. Použití jiného napájecího adaptéru může způsobit bezpečnostní riziko. Informace o jmenovitých hodnotách napájecích adaptérů naleznete v uživatelské příručce.
 • Chcete-li z notebooku odebrat veškeré napájecí zdroje, vypněte počítač, odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky a vyjměte všechny baterie nainstalované v přihrádce pro baterii nebo pro modul. POZNÁMKA: Některé notebooky Dell jsou vybaveny nevyjímatelnou baterií.
 • Auto adaptér Dell umožňuje napájet a nabíjet notebook ve vozidle, na lodi nebo v letadle. Adaptér připojí počítač ke zdroji napájení prostřednictvím napájecího kabelu pro stejnosměrný proud. Napájecí kabel stejnosměrného proudu se připojuje pomocí adaptéru automobilového zapalovače nebo konektoru typu Empower. Před připojením a používáním auto adaptéru si přečtěte provozní pokyny v uživatelské příručce.
 • Nepoužívejte zařízení ve vozidlech s vysokým napětím (24 V ss.), například v komerčních přepravních vozidlech.
 • Připojte auto adaptér k počítači. Poté s vypnutým motorem nebo jiným napájecím zdrojem stejnosměrného proudu zapojte adaptér do automobilového zapalovače nebo stejnosměrného napájecího zdroje.
 • Poškozená baterie může představovat riziko úrazu. Poškození může zahrnovat náraz nebo otřes, který baterii promáčkne nebo prorazí, vystavení plameni nebo jinou deformaci. Nerozebírejte baterii. S poškozenou či vytékající baterií zacházejte mimořádně opatrně. Pokud je baterie poškozená, může dojít k úniku elektrolytu ze článků nebo k požáru, což může vést k poranění.
 • Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
 • Počítač ani baterii nevystavujte (neskladujte ani neumisťujte) do blízkosti zdroje tepla, jako je topné těleso, krb, trouba, elektrický přímotop nebo jiný spotřebič, který vydává teplo, ani je nevystavujte teplotám přesahujícím 65 °C. Při nadměrném zahřátí by mohlo dojít k úniku nebo výbuchu článků baterie a následnému požáru.
 • Nepřenášejte baterii v kapse, kabelce ani v jiném obalu, kde by kovové předměty (například klíče) mohly zkratovat svorky baterie. Výsledný nadměrný průtok proudu může vést k extrémně vysokým teplotám a může způsobit poškození baterie nebo okolních materiálů nebo zranění osob, například popáleniny.
 • Řiďte se obecnými bezpečnostními pokyny v tomto článku.
 • Řiďte se obecnými bezpečnostními pokyny pro napájení v tomto článku.
 • Pokud notebook nebudete delší dobu používat, vypněte jej a odpojte.

Zpět na začátek


Bezpečnostní pokyny pro monitory Dell

Při připojování a používání monitoru počítače postupujte podle těchto pokynů:

 • Řiďte se obecnými bezpečnostními pokyny v tomto článku.
 • Řiďte se obecnými bezpečnostními pokyny pro napájení v tomto článku.
 • Vždy se ujistěte, že je elektrický výkon monitoru dimenzován pro provoz s napájením střídavým proudem dostupným ve vaší lokalitě.
 • Položte monitor na stabilní povrch a zacházejte s ním opatrně. Obrazovka je vyrobena ze skla a při pádu nebo ostrém nárazu se může poškodit.
 • Uchovávejte plochý monitor při pokojové teplotě. Mimořádně nízké či vysoké teploty mohou mít nepříznivý vliv na tekuté krystaly displeje.
 • Nevystavujte monitor výrazným vibracím nebo nárazům. Například neumisťujte monitor do kufru automobilu.
 • Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se sejmout kryty ani se nedotýkejte vnitřní části monitoru.
 • Pokud monitor nebudete delší dobu používat, vypněte jej a odpojte.

Zpět na začátek


Vybavení pro zdvihání

VAROVÁNÍ: Sami nikdy nezdvihejte více než 23 kilogramů. Vždy požádejte o pomoc druhou osobu nebo použijte mechanické zdvihací zařízení.
 1. Věnujte dostatečný čas přemýšlení o situaci a plánování a při zdvihání dodržujte zásady bezpečnosti.
 2. Stůjte pevně a v rovnováze. Dostatečně se rozkročte, abyste tak vytvořili stabilní základnu, a prsty u nohou směřujte ven.
 3. Ohněte kolena. Neohýbejte se v pase.
 4. Zatněte břišní svaly. Břišní svaly poskytují při zdvihání oporu páteři a kompenzují sílu vytvářenou břemenem.
 5. Zdvihejte nohama, nikoli zády.
 6. Břemeno držte blízko u těla. Čím blíže držíte břemeno u páteře, tím méně zatěžuje záda.
 7. Při zdvihání nebo pokládání břemene mějte vždy vzpřímená záda. Na břemeno nepřenášejte váhu svého těla. Vyhněte se kroucení tělem a zády.
 8. Při pokládání břemene postupujte stejným způsobem v opačném pořadí.
 9. Při přenášení vybavení mějte zdviženou hlavu.
 10. Vždy se dívejte před sebe.
 11. Snažte se pohybovat plynule.
 12. Nemanipulujte s těžšími břemeny, než která můžete pohodlně zvládnout (pokud si nejste jisti, požádejte o pomoc druhou osobu).

SLN288575_en_US__51390916018329.lift
Obrázek 2: Nespěchejte, vše si promyslete a naplánujte.

SLN288575_en_US__41390923812101.feet
Obrázek 3: Dostatečně se rozkročte a prsty u nohou směřujte ven.

SLN288575_en_US__61390916116830.lift1
Obrázek 4: Ohněte kolena. Neohýbejte se v pase.

SLN288575_en_US__71390916255629.lift2
Obrázek 5: Držte záda rovně.

SLN288575_en_US__81390916328302.lift3
Obrázek 6: Při přenášení vybavení mějte hlavu vztyčenou.

Zpět na začátek

Article Properties


Affected Product
Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Monitors & Accessories, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Datacenter Scalable Solutions, PowerEdge , Legacy Server Models, S5000 Series Servers, Mobile Devices, Latitude Tablets, Mobile Streak, Surface, Venue, XPS Tablets, Fixed Workstations, Mobile Workstations ...
Last Published Date

18 Dec 2023

Version

6

Article Type

How To