Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med elektronisk og elektrisk udstyr

Summary: Denne artikel indeholder oplysninger om grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, som brugerne skal tage, før du får adgang til en computers eller elektrisk udstyrs indvendige dele. Find oplysninger om, hvordan du beskytter mod elektrostatisk afladning (ESD), forhindrer elektrostatiske skader på komponenterne og sikkerhedsforanstaltninger ved løft af elektronisk udstyr. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Indholdsfortegnelse

Følg sikkerhedsretningslinjer for at sikre din egen personlige sikkerhed og for at beskytte dit udstyr og arbejdsmiljøet mod potentielle skader.


Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD)

Dell-produkter, der har CE-mærkning, er designet og testet med henblik på international elektrostatisk afladningsstandarder (ESD). Selvom disse produkter er designet og fastslået til at være i overensstemmelse med standardniveauerne for ESD, kan der være situationer som f.eks. lav luftfugtighed, som kan forværre ESD-hændelseshændelser.

Hændelser med elektrostatisk afladning (ESD) kan skade elektroniske komponenter inde i din computer. Under visse betingelser kan ESD bygge op på din krop eller en genstand, f.eks. en ekstern enhed, og derefter aflades i en anden genstand, som f.eks. din computer. For at undgå skader fra elektrostatisk afladning bør du aflade statisk elektricitet fra din krop, før du interagerer med nogen af computerens interne elektroniske komponenter, f.eks. et hukommelsesmodul.

Du kan beskytte mod ESD og aflade statisk elektricitet fra din krop ved at røre ved en jordet metalgenstand (f.eks. en umalet metaloverflade på computerens I/O-panel), før du interagerer med noget elektronisk. Når du tilslutter en ekstern enhed (herunder håndholdte digitale assistenter) til din computer, bør du altid jorde både dig selv og den eksterne enhed, før du tilslutter den til computeren. Mens du arbejder inde i computeren, skal du desuden jævnligt røre ved en metaljordet genstand for at fjerne statisk opladning, som din krop har samlet sig.

Du kan også udføre følgende trin for at undgå beskadigelse som følge af elektrostatisk afladning:

 • Når du pakker en statisk følsom komponent ud af emballagen, må du ikke fjerne komponenten fra den antistatiske emballage, før du er klar til at installere komponenten. Lige inden udpakning af antistatisk emballage skal du sørge for at aflade statisk elektricitet fra din krop.
 • Når du transporterer en følsom komponent, skal den først placeres i en antistatisk kasse eller emballage.
 • Håndter alle elektrostatiske følsomme komponenter i et statisk sikkert område. Brug antistatiske gulvpuder og arbejdsbordspuder, hvis det er muligt.

ESD-håndledsrem
Figur 1: ESD-håndledsrem

Tilbage til toppen


Generelle sikkerhedsretningslinjer

Følg sikkerhedsvejledningen for at beskytte din computer mod mulige skader og for at beskytte din personlige sikkerhed. Medmindre andet er beskrevet, antages det, at du har læst sikkerhedsvejledningen, der fulgte med din computer.

 1. Placer udstyret på en hård, jævn overflade. Efterlad et minimum af plads på 10,2 cm (4") på alle ventilerede sider af computeren for at tillade den nødvendige luftgennemstrømning og således tilstrækkelig ventilation. Begrænsning af luftgennemstrømningen kan beskadige computeren eller forårsage brand.
 2. Stabling af udstyr og anbring ikke udstyr så tæt sammen, at det er udsat for gen-ventileret eller forophedet luft.
 3. Sørg for, at der ikke er noget, der hviler på udstyrets kabler, og at kablerne ikke er placeret, hvor de kan slås til eller falde på plads.
 4. Sørg for, at alle kabler er tilsluttet de relevante stik. Nogle stik har et lignende udseende og kan være let forvirret (tilslut f.eks. ikke et telefonkabel i netværksstikket).
 5. Anbring ikke enheden i en lukket vægenhed eller på en blød strukturoverflade som f.eks. en sengen, en genstart eller et rug.
 6. Hold din enhed væk fra kølere og varmekilder.
 7. Hold udstyret væk fra ekstremt høje eller lave temperaturer for at sikre, at det anvendes inden for det specificerede driftsområde.
 8. Skub ikke genstande ind i ventilationshullerne eller udstyrets åbninger. Hvis du gør det, kan det forårsage brand eller elektrisk stød ved at kortslutte indvendige komponenter.
 9. Brug ikke dit udstyr i et vådt miljø, f.eks. i nærheden af en genstart, sink eller pool eller i en våd afstand.
 10. Brug ikke vekselstrømsdrevet udstyr under en elektrisk storm. Der kan anvendes batteridrevne enheder, hvis alle kabler er blevet frakoblet.
 11. Spild ikke mad eller væske på udstyret.
 12. Inden du rengør udstyret, skal du koble det fra stikkontakten. Rengør enheden med en blød klud fugtet med vand. Brug ikke væsker eller rengøringsmidler, der kan indeholde brandbare stoffer.
 13. Rengør den bærbare pc's LCD-skærm eller skærm med en blød, ren klud og vand. Påfør vand på kluden, og træk derefter kluden hen over skærmen i én retning, bevæge sig fra toppen af skærmen til bunden. Fjern fugten fra skærmen hurtigt, og hold skærmen tør. Langtidseksponering for fugt kan beskadige skærmen. Brug ikke et kommercielt vinduesrens til at rengøre skærmen.

Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele

 1. For at undgå den potentielle fare for elektrisk stød må du ikke tilslutte eller frakoble nogen kabler eller udføre vedligeholdelse eller omkonfiguration af udstyret under en elektrisk storm.
 2. Gem og luk alle åbne filer, og afslut alle åbne programmer.
 3. Sluk computeren. Klik på Start>nedlukning af tænd>/sluk-knappen.
  BEMÆRK: Hvis du bruger et andet operativsystem, skal du se dokumentationen til operativsystemet for at få vejledning i nedlukning.
 4. Frakobl computeren og alle tilsluttede enheder fra deres stikkontakter.
 5. Frakobl alle tilsluttede netværksenheder og perifere enheder såsom tastatur, mus og skærm fra computeren.
 6. Fjern eventuelle mediekort og optiske diske fra computeren, hvis det er relevant.
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsoplysninger, der fulgte med computeren. Du finder flere oplysninger om bedste praksis vedr. sikkerhed på hjemmesiden Om overensstemmelse med bestemmelser og regulativer på www.dell.com/regulatory_compliance.
 
BEMÆRK: Alle strømkilder frakobles, inden computerens dæksel eller paneler åbnes. Når du er færdig med at arbejde med computerens indre dele, skal du genmontere alle dæksler, paneler og skruer, inden der tilsluttes til en stikkontakt.
 
FORSIGTIG: Før du rører ved noget inde i computeren, skal du jorde dig selv ved hjælp af en jordingsrem eller ved jævnligt at røre ved en umalet metaloverflade, såsom metalet på bagsiden af computeren. Mens du arbejder, skal du med jævne mellemrum røre ved en umalet metaloverflade for at fjerne statisk elektricitet, som kan skade de interne komponenter.
FORSIGTIG: For at undgå skader på computeren skal du sørge for, at arbejdsoverfladen er flad og ren.
 
FORSIGTIG: Håndter komponenter og kort forsigtigt. Rør ikke ved komponenterne eller kontakterne på et kort. Hold et kort i dets kanter eller i dets metalmonteringsbeslag. Hold en komponent som f.eks. en processor ved dens kanter og ikke ved dens ben.
 
FORSIGTIG: Når du frakobler et kabel, skal du trække i dets stik eller dets træktap og ikke i selve kablet. Nogle kabler har stik med låsetapper eller tommelskruer, som du skal frigøre, før du tager kablet ud. Når kabler frakobles, skal du sørge for, at de flugter, så benene på stikkene ikke bøjes. Når kabler tilsluttes, skal du sikre dig, at portene og stikkene sidder rigtigt og flugter.

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele

FORSIGTIG: Det kan beskadige computeren alvorligt at efterlade borte eller løse skruer inde i computeren.
 1. Genmonter alle skruer, og sørg for, at der ikke er nogen borte skruer inde i din computer.
 2. Tilslut alle eksterne enheder, perifere enheder eller kabler, som du fjernede, før du begyndte at udføre arbejde på computeren.
 3. Udskift alle mediekort, diske eller andre dele, som du fjernede, før du begyndte at udføre arbejde på computeren.
 4. Tilslut computeren og alle tilsluttede enheder til deres stikkontakter.
 5. Tænd computeren.

Tilbage til toppen


Generelle retningslinjer for strømsikkerhed

 • Kontroller spændingsklassificeringen, inden du tilslutter udstyret til en stikkontakt, for at sikre, at den påkrævede spænding og frekvens svarer til den tilgængelige strømkilde.
 • Enheden er udstyret med enten en intern strømkilde eller en ekstern adapter. Til interne strømkilder er enheden udstyret med en af følgende:
  • Et auto-sensing spændingskredsløb – Enheder med auto-sensing spændingskredsløb har ikke en kontakt til valg af spænding på bagpanelet og registrerer automatisk den korrekte driftsspænding.
  • Eller en manuel kontakt til spændingsvalg – Enheder med en kontakt til spændingsvalg på bagpanelet skal indstilles manuelt for at fungere ved den korrekte driftsspænding. Indstil kontakten til den position, der mest svarer til den spænding, der bruges i dit område.
  FORSIGTIG: For at undgå skader på en computer med en manuel kontakt til spændingsvalg skal du indstille kontakten for den spænding, der mest svarer til den ac-strøm, der er tilgængelig på dit sted.
 • Sørg for, at computeren, skærmen og de tilsluttede enheder er elektrisk klassificeret til at fungere med den ac-strøm, der er tilgængelig på det sted, hvor du befinder dig.
 • Slut ikke udstyrets strømkabler til en stikkontakt, hvis strømkablet er beskadiget.
 • Slut udstyrets strømkabler til stikkontakter med jordforbindelse for at undgå elektrisk stød. Hvis udstyret har et trestiksstrømkabel, må du ikke bruge adapterstik, der omgår jordingsfunktionen, eller fjerne jordingsfunktionen fra stikket eller adapteren.
 • Hvis du bruger et forlængerstrømkabel, skal du sørge for, at den samlede ampere-vurdering af de produkter, der er tilsluttet forlængerstrømkablet, ikke overstiger forlængerkablets ampere-klassificering.
 • Hvis du skal bruge et forlængerkabel eller strømskinne, skal du sørge for, at forlængerkablet eller strømskinnen er tilsluttet en stikkontakt og ikke til et andet forlængerkabel eller strømskinne. Forlængerkablet eller strømskinne skal være designet til jordforbundne stik og tilsluttet en jordforbundet stikkontakt.
 • Hvis du bruger en strømskinne med flere stikkontakter, skal du være forsigtig, når du slutter strømkablet til strømskinnen. Nogle stikdåser giver dig muligvis mulighed for at indsætte et stik forkert. Forkert isætning af strømstikket kan medføre permanent skade på udstyret samt risiko for elektrisk stød og/eller brand. Sørg for, at jordstikket på strømstikket er sat ind i stikkontakten på strømskinnestikket.
 • Sørg for at tage fat i stikket , ikke kablet, når du kobler udstyret fra en stikkontakt.
 • Brug kun den AC-adapter fra Dell, der er godkendt til brug med enheden. Brug af en anden vekselstrømsadapter kan forårsage brand eller eksplosion.
 • Anbring vekselstrømsadapteren i et ventileret område, f.eks. et skrivebord øverst eller på gulvet, når du bruger den til at køre computeren eller til at oplade batteriet. Du må ikke tildække vekselstrømsadapteren med papir eller andre genstande, der reducerer afkølingen; brug heller ikke AC-adapteren inde i et bæretaske.
 • AC-adapteren kan blive varm under computerens normale drift. Vær forsigtig, når du håndterer adapteren under eller umiddelbart efter brug.
 • Det anbefales, at du lægger adapteren på gulvet eller skrivebordet, så det grønne lys er synligt. Dette advarer dig, hvis adapteren utilsigtet skulle gå ud på grund af eksterne virkninger. Hvis det grønne lys af en eller anden grund slukker, skal du frakoble netledningen fra væggen i ti sekunder og derefter tilslutte strømledningen igen.
 • Brug aldrig en AC-adapter, der viser tegn på skader eller overdreven slitage.

Tilbage til toppen


Dells retningslinjer for sikkerhed til stationære pc'er

Følg sikkerhedsretningslinjer for at sikre din egen personlige sikkerhed og for at beskytte din enhed (computer, portreplikator, mediebase, dockingstation og lignende enheder) og arbejdsmiljøet mod potentielle skader.

 • Kontroller spændingsklassificeringen, inden du slutter den stationære pc til en stikkontakt, for at sikre, at den påkrævede spænding og frekvens svarer til den tilgængelige strømkilde.
 • Din stationære pc er udstyret med enten en intern strømkilde eller en ekstern adapter. For interne strømkilder er din computer udstyret med et auto-sensing spændingskredsløb eller en manuel kontakt til valg af spænding.
 • Følg de generelle sikkerhedsretningslinjer i denne artikel.
 • Følg de generelle retningslinjer for strømsikkerhed i denne artikel.
 • Sluk og frakobl den stationære pc, når den ikke anvendes i en længere periode.

Tilbage til toppen


Dells retningslinjer for sikkerhed i forbindelse med bærbar pc fra Dell

Følg sikkerhedsvejledningen til den bærbare computer for at sikre din egen personlige sikkerhed og for at beskytte din enhed (computer, portreplikator, mediebase, dockingstation og lignende enheder) og arbejdsmiljøet mod potentielle skader.

 • Opbevar ikke din bærbare pc i et miljø med lav luftgennemstrømning, f.eks. et bæretaske eller en lukket mappe, mens computeren er tændt. Begrænsning af luftgennemstrømningen kan beskadige computeren eller forårsage brand.
 • Lad ikke din bærbare pc eller adapter arbejde med bunden hvilende direkte på udsat hud i længere perioder. Bundens overfladetemperatur vil stige under normal drift, især når der er ac-strøm til stede. Hvis du tillader vedvarende kontakt med udsat hud, kan det forårsage ubehag eller forbrænding.
 • Brug kun den AC-adapter fra Dell, der er godkendt til brug med enheden. Brug af en anden vekselstrømsadapter kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Se brugervejledningen eller brugervejledningen for klassificering af strømadapterens elektriske komponenter.
 • Hvis du vil fjerne alle strømkilder fra din bærbare pc, skal du slukke computeren, frakoble vekselstrømsadapteren fra stikkontakten og fjerne alle batterier, der er installeret i batterirummet eller modulrummet. BEMÆRK: Visse bærbare pc'er fra Dell har et ikke-flytbart batteri.
 • Dells automatiske adapter giver dig mulighed for at oplade din bærbare pc i din bil, i bil eller i et fly. Adapteren forbinder computeren med en strømkilde via et DC-strømkabel. DC-strømkablet tilsluttes enten via en bilfinerlighteradapter eller et Empower-stik. Gennemse driftsvejledningen i brugervejledningen, før du tilslutter og anvender den automatiske adapter.
 • Brug ikke enheden i køretøjer med højspænding (24 VDC), f.eks. erhvervstransportkøretøj.
 • Tilslut den automatiske adapter til computeren. Og når bilmotoren eller en anden DC-strømkilde er slukket, skal du slutte adapteren til den tændte lighter eller DC-strømkilden.
 • Et beskadiget batteri kan udgøre en risiko for personskade. Skaden kan omfatte stød eller stød, buler eller punkteret batteri, udsættelse for ild eller anden deformering. Demontering af batteriet må ikke foretages. Håndter et beskadiget eller lækkende batteri med yderste forsigtighed. Hvis batteriet er beskadiget, kan elektrolyt lække fra cellerne eller brand kan opstå, som kan forårsage personskade.
 • Hold batteriet væk fra børn.
 • Udsæt ikke (opbevar eller placer) din computer eller batteripakke for en varmekilde som f.eks. en køler, et ildsted, komponen, elektrisk varmelegeme eller andet varmeudviklingsanordning, eller på anden måde udsættes for temperaturer, der overstiger 65 ºC (149 ºF). Når de opvarmes til for høje temperaturer, kan battericeller ventilere eller eksplodere eller udgøre risiko for brand.
 • Læg ikke en batteripakke i din lomme, på forhånd eller en anden container, hvor metalgenstande (f.eks. nøgler) kan kortslutte batteriterminalerne. Det resulterende for høje strømforbrug kan føre til ekstremt høje temperaturer og kan forårsage skade på batteripakken eller omgivende materialer eller personskade, såsom forbrændinger.
 • Følg de generelle sikkerhedsretningslinjer i denne artikel.
 • Følg de generelle retningslinjer for strømsikkerhed i denne artikel.
 • Sluk og frakobl den bærbare pc, når den ikke anvendes i en længere periode.

Tilbage til toppen


Retningslinjer for sikkerhed på Dell-computerskærm

Læs og følg disse instruktioner, når du tilslutter og bruger computerskærmen:

 • Følg de generelle sikkerhedsretningslinjer i denne artikel.
 • Følg de generelle retningslinjer for strømsikkerhed i denne artikel.
 • Sørg altid for, at skærmen er elektrisk klassificeret til at fungere med den tilgængelige AC-strøm i det sted, hvor du befinder dig.
 • Placer skærmen på en konstant overflade, og behandle den omhyggeligt. Skærmen er lavet af glas og kan blive beskadiget, hvis den tabes eller rammer din harddisk.
 • Hold fladskærmen under rumtemperatur. Overdreven kold eller varm tilstand kan have en negativ effekt på skærmens flydende krystaller.
 • Skærmen må ikke udsættes for alvorlig vibration eller høj påvirkning. Anbring f.eks. ikke skærmen inde i en car trunk.
 • For at undgå elektrisk stød må du ikke fjerne dækslet eller røre skærmens inderside.
 • Sluk og frakobl skærmen, når den bliver ubrugt i en længere periode.

Tilbage til toppen


Løfteudstyr

FORSIGTIG: Løft ikke mere end 22,6 kilogram uafhængigt af hinanden. Få altid hjælp af en anden person, eller anvend mekanisk løfteudstyr.
 1. Brug tid på at tænke over situationen, planlæg, og følg sikkerhedstippene ved løft.
 2. Få et fast, afbalanceret fodfæste. Hold fødderne adskilt for at skabe en stabil stilling, og drej fødderne udad.
 3. Bøj i knæene. Undgå at bukke hoften.
 4. Spænd mavemusklerne. Bugmuskulaturen støtter rygsøjlen, når du løfter, og udligner kraften af byrden.
 5. Løft med benene, ikke med ryggen.
 6. Hold byrden tæt ind til kroppen. Jo tættere byrden er på rygsøjlen, jo mindre kraft udsætter den ryggen for.
 7. Hold ryggen ret, både når du løfter byrden op og sætter den ned. Overfør ikke kroppens vægt til byrden. Undgå at vride i krop og ryg.
 8. Følg de samme teknikker i omvendt rækkefølge for at sætte byrden ned.
 9. Hold hovedet oppe, når du bærer udstyr.
 10. Kig altid fremad.
 11. Prøv at bevæge dig problemfrit.
 12. Håndter ikke mere, end hvad der kan administreres komfortabelt (hvis du er i tvivl, skal du søge hjælp).

SLN288575_en_US__51390916018329.løft
Figur 2: Tag dig tid, tænke og planlægge.

SLN288575_en_US__41390923812101 fod
Figur 3: Hold fødderne adskilt, og peg tæerne udad.

SLN288575_en_US__61390916116830.løft1
Figur 4: Bøj i knæene. Bøj ikke taljen.

SLN288575_en_US__71390916255629.løft2
Figur 5: Hold ryggen i opretstående stilling.

SLN288575_en_US__81390916328302 3
Figur 6: Hold hovedet, når du bærer udstyr.

Tilbage til toppen

Article Properties


Affected Product
Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Monitors & Accessories, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Datacenter Scalable Solutions, PowerEdge , Legacy Server Models, S5000 Series Servers, Mobile Devices, Latitude Tablets, Mobile Streak, Surface, Venue, XPS Tablets, Fixed Workstations, Mobile Workstations ...
Last Published Date

18 Dec 2023

Version

6

Article Type

How To