Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Sikkerhetsregler under arbeid med elektronisk og elektrisk utstyr

Summary: Denne artikkelen inneholder informasjon om grunnleggende forholdsregler for sikkerhet som brukerne må ta før du får tilgang til det interne utstyret på en datamaskin eller elektrisk utstyr. Finn informasjon om hvordan du beskytter mot elektrostatisk utlading (ESD), forhindre elektrostatisk skade på komponentene og forholdsregler for sikkerhet når du løfter elektronisk utstyr. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Innholdsfortegnelse

Bruk følgende retningslinjer for sikkerhet for å sikre din egen personlige sikkerhet og for å beskytte utstyret og arbeidsmiljøet mot potensiell skade.


Beskyttelse mot elektrostatisk utlading (ESD)

Dell-produkter som har CE-merking, er utformet og testet for innbilding til internasjonale standarder for elektrostatisk utlading (ESD). Selv om disse produktene er utformet og fastslått å være kompatible med standardnivåer for ESD, kan det være situasjoner, for eksempel lavt luftfuktighetsnivå, som kan forverre hendelsesforekomsten av ESD.

Hendelser med elektrostatisk utlading (ESD) kan skade elektroniske komponenter inne i datamaskinen. Under visse forhold kan ESD bygge seg opp på kroppen eller et objekt, for eksempel en ekstern enhet, og deretter lade ut i et annet objekt, for eksempel datamaskinen. For å unngå ESD-skade bør du lade ut statisk elektrisitet fra kroppen før du samhandler med noen av datamaskinens interne elektroniske komponenter, for eksempel en minnemodul.

Du kan beskytte mot ESD og lade ut statisk elektrisitet fra kroppen din ved å berøre en metallmarkert gjenstand (for eksempel en umalt metallflate på datamaskinens I/O-panel) før du samhandler med noe elektronisk. Når du kobler en ekstern enhet (inkludert håndholdte digitale assistenter) til datamaskinen, bør du alltid jorde både deg selv og den eksterne enheten før du kobler den til datamaskinen. I tillegg, når du arbeider inne i datamaskinen, må du med jevne mellomrom berøre en metallmarkert gjenstand for å fjerne eventuell statisk lading som kroppen din kan ha samlet seg.

Du kan også utføre følgende trinn for å hindre skade på grunn av elektrostatisk utlading:

 • Når du pakker ut en komponent som er følsom for statisk elektrisitet, må du ikke fjerne komponenten fra den antistatiske emballasjen før du er klar til å installere komponenten. Rett før du pakker ut den antistatiske pakken, må du passe på å lade ut statisk elektrisitet fra kroppen.
 • Når du transporterer en følsom komponent, må du først plassere den i en antistatisk beholder eller emballasje.
 • Håndter alle elektrostatiske sensitive komponenter i et område som er sikret mot statisk elektrisitet. Bruk om mulig antistatiske gulvmatter og arbeidsbenkputer.

ESD-håndleddsstropp
Figur 1: ESD-håndleddsstropp

Tilbake til toppen


Generelle sikkerhetsretningslinjer

Bruk følgende retningslinjer for sikkerhet for å beskytte datamaskinen mot potensiell skade og for å ivareta din personlige sikkerhet. Med mindre noe annet er angitt, forutsetter hver fremgangsmåte i dette dokumentet at du har lest sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen.

 1. Sett utstyret på et hardt, jevnt underlag. La det være et minimum på 10,2 cm (4 tommer) på alle ventilerte sider av datamaskinen for å tillate luftstrømmen som kreves for riktig ventilasjon. Begrensning av luftstrømmen kan skade datamaskinen eller forårsake brann.
 2. Du må ikke stable utstyr eller plassere utstyret så nært sammen at det er underlagt resamsursert eller forvarmet luft.
 3. Kontroller at ingenting hviler på utstyrets kabler, og at kablene ikke er plassert der de kan slås på eller koblet ut.
 4. Kontroller at alle kablene er koblet til de riktige kontaktene. Noen kontakter har et lignende utseende og kan enkelt forveksles (for eksempel må du ikke koble en telefonkabel til nettverkskontakten).
 5. Ikke plasser enheten i en innsendt veggenhet, eller på en myk infrastrukturflate som for eksempel en bed, ratium, ensbelyst eller et teppe.
 6. Hold enheten unna radiatorer og varmekilder.
 7. Hold utstyret unna ekstremt varme eller kalde temperaturer for å sikre at det brukes innenfor det angitte driftsområdet.
 8. Ikke skyv gjenstander inn i lufteventilene eller åpningene på utstyret. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt ved å kortskorte ut innvendige komponenter.
 9. Du må ikke bruke utstyret i et vått miljø, for eksempel i nærheten av en sutringsgaranti, kjøleribbe eller et svøpt utvalg eller i et vått utsendt område.
 10. Ikke bruk vekselstrømdrevet utstyr under elektrisk storm. Batteridrevne enheter kan brukes hvis alle kablene er frakoblet.
 11. Ikke søl mat eller væske på utstyret.
 12. Før du rengjør utstyret, må du koble det fra stikkontakten. Rengjør enheten med en myk klut fuktet med vann. Ikke bruk væske eller rengjøringsmidler som kan inneholde brannfarlige stoffer.
 13. Rengjør LCD-skjermen eller skjermen på den bærbare PC-en med en myk, ren klut og vann. Påfør vann på kluten, og trykk deretter kluten over skjermen i én retning, og flytt fra toppen av skjermen til bunnen. Fjern fuktigheten raskt fra skjermen, og hold skjermen tørr. Langvarig eksponering av fuktighet kan skade skjermen. Ikke bruk et kommersielt vindusrens til å rengjøre skjermen.

Før du arbeider inne i datamaskinen

 1. For å unngå fare for elektrisk støt må du ikke koble til eller koble fra kabler eller utføre vedlikehold eller rekonfigurering av utstyret under elektrisk storm.
 2. Lagre og lukk alle åpne filer, og avslutt alle åpne applikasjoner.
 3. Slå av datamaskinen. Klikk på Start Power Shut down (Start>av/på-avslutt).>
  MERK: Hvis du bruker et annet operativsystem, kan du se dokumentasjonen for operativsystemet for å få instruksjoner om avslutning.
 4. Koble datamaskinen og alle tilkoblede enheter fra stikkontaktene.
 5. Koble alle tilkoblede nettverksenheter og eksterne enheter, for eksempel tastatur, mus og skjerm fra datamaskinen.
 6. Ta ut eventuelle mediekort og optiske plater fra datamaskinen, hvis det er aktuelt.
MERK: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som leveres med datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om beste praksis for sikkerhet, kan du gå til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory_compliance.
 
MERK: Koble fra alle strømkilder før du åpner datamaskindekselet eller -panelene. Når du er ferdig med arbeidet inne i datamaskinen, setter du på plass alle deksler, paneler og skruer før du kobler til stikkontakten.
 
FORSIKTIG: Før du berører noe inne i datamaskinen, må du jorde deg selv ved hjelp av en jordingsstropp rundt håndleddet eller ved å berøre en umalt metallflate med jevne mellomrom, for eksempel metallet på baksiden av datamaskinen. Mens du arbeider, må du med jevne mellomrom berøre en umalt metalloverflate for å fjerne statisk elektrisitet, noe som kan skade interne komponenter.
FORSIKTIG: Kontroller at arbeidsunderlaget er jevnt og rent for å unngå skade på datamaskinen.
 
FORSIKTIG: Håndter komponenter og kort forsiktig. Ikke berør komponentene eller kontaktene på et kort. Hold kortet i kantene eller monteringsbraketten i metall. Hold en komponent, for eksempel en prosessor i kantene, ikke ved pinnene.
 
FORSIKTIG: Når du kobler fra en kabel, må du trekke i kontakten eller uttrekkstappen, ikke på selve kabelen. Noen kabler har kontakter med låsetappene eller tommelskruene som du må løsne før du kobler fra kabelen. Når du kobler fra kablene, må du holde dem jevnt justert for å unngå å bøye kontaktpinnene. Når du kobler til kablene, må du kontrollere at portene og kontaktene er riktig orientert og justert.

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen

FORSIKTIG: Hvis du lar løse skruer ligge igjen inne i datamaskinen, kan det føre til alvorlig skade på datamaskinen.
 1. Fest alle skruene, og kontroller at det ikke er noen løse skruer inne i datamaskinen.
 2. Koble til alle eksterne enheter, eksterne enheter eller kabler du fjernet før du arbeidet på datamaskinen.
 3. Skift ut eventuelle mediekort, plater eller andre deler du fjernet før du arbeidet på datamaskinen.
 4. Koble datamaskinen og alle tilkoblede enheter til strømuttakene.
 5. Slå på datamaskinen.

Tilbake til toppen


Generelle retningslinjer for strømsikkerhet

 • Kontroller spenningsklassifiseringen før du kobler utstyret til en stikkontakt for å sikre at den nødvendige spenningen og frekvensen samsvarer med den tilgjengelige strømkilden.
 • Enheten er utstyrt med enten en intern strømkilde eller en ekstern adapter. For interne strømkilder er enheten utstyrt med ett av følgende:
  • En spenningskrets med automatisk sensor – Enheter med automatisk spenningskrets har ikke spenningsvalgbryter på bakpanelet og registrerer automatisk riktig driftsspenning.
  • Eller en bryter for manuelt spenningsvalg – Enheter med spenningsvalgbryter på bakpanelet må angis manuelt for å fungere ved riktig driftsspenning. Sett svitsjen til posisjonen som passer best til spenningen som brukes der du befinner deg.
  FORSIKTIG: For å unngå skade på en datamaskin med en bryter for manuelt spenningsvalg må du angi svitsjen for spenningen som passer best til vekselstrøm som er tilgjengelig på ditt sted.
 • Kontroller at datamaskinen, skjermen og tilkoblede enheter er elektrisk vurdert til å fungere med vekselstrøm tilgjengelig der du befinner deg.
 • Ikke koble strømkablene for utstyret til en stikkontakt hvis strømkabelen er skadet.
 • Koble strømkablene for utstyret til jordede stikkontakter for å unngå elektrisk støt. Hvis utstyret leveres med en 3-pinners strømkabel, må du ikke bruke adapterplugger som omgår jordingsfunksjonen, eller fjerne jordingsfunksjonen fra pluggen eller adapteren.
 • Hvis du bruker en skjøtestrømkabel, må du kontrollere at den totale forsterkningsgraden til produktene som er koblet til skjøtestrømkabelen, ikke overstiger forlengelseskabelens forlengelseskabel.
 • Hvis du må bruke en skjøteledning eller et grenuttak, må du kontrollere at forlengelseskabelen eller grenuttaket er koblet til en stikkontakt og ikke til en annen skjøteledning eller grenuttak. Forlengelseskabelen eller grenuttaket må være utformet for jordede plugger og koblet til et jordet vegguttak.
 • Hvis du bruker en stikkontakt med flere stikkontakter, må du være forsiktig når du kobler strømkabelen til grenuttaket. Enkelte grenuttak kan føre til at du kan sette inn en plugg på feil måte. Feil innsetting av strømpluggen kan føre til permanent skade på utstyret, samt fare for elektrisk støt og/eller brann. Kontroller at jordingen av strømpluggen er satt inn i kontakten på paringsbakken på grenstripen.
 • Sørg for å ta tak i pluggen, ikke kabelen, når du kobler utstyret fra en stikkontakt.
 • Bruk bare strømadapteren fra Dell som er godkjent for bruk med denne enheten. Bruk av en annen strømadapter kan forårsake brann eller eksplosjon.
 • Sett strømadapteren i et ventilert område, for eksempel på skrivebordet eller på gulvet, når du bruker den til å kjøre datamaskinen eller lade batteriet. Ikke dekk strømadapteren med dokumenter eller andre elementer som reduserer kjølingen. Du må heller ikke bruke strømadapteren i et bæreveske.
 • Strømadapteren kan bli varm under normal drift av datamaskinen. Vær forsiktig når du håndterer adapteren under eller rett etter bruk.
 • Det anbefales at du legger adapteren på gulvet eller skrivebordet, slik at grønt lys er synlig. Dette vil varsle deg hvis adapteren ved et uhell skulle forsvinne på grunn av eksterne effekter. Hvis grønt lys av en eller annen grunn slukkes, må du koble strømledningen fra veggen i en periode på ti sekunder, og deretter koble til strømledningen på nytt.
 • Bruk aldri en strømadapter som viser tegn på skade eller overdreven slitasje.

Tilbake til toppen


Sikkerhetsretningslinjer for stasjonære Dell-PC-er

Bruk følgende retningslinjer for sikkerhet for å sikre din egen personlige sikkerhet og for å beskytte enheten (datamaskin, portreplikator, mediebase, dokkingstasjon og lignende enheter) og arbeidsmiljøet mot potensiell skade.

 • Kontroller spenningsklassifiseringen før du kobler den stasjonære PC-en til en stikkontakt for å sikre at den nødvendige spenningen og frekvensen samsvarer med den tilgjengelige strømkilden.
 • Den stasjonære PC-en er utstyrt med enten en intern strømkilde eller en ekstern adapter. For interne strømkilder er datamaskinen utstyrt med en automatisk spenningskrets eller en manuell bryter for spenningsvalg.
 • Følg de generelle sikkerhetsretningslinjene i denne artikkelen.
 • Følg de generelle retningslinjene for strømsikkerhet i denne artikkelen.
 • Slå av og koble fra den stasjonære datamaskinen når den skal stå ubrukt i en lengre periode.

Tilbake til toppen


Sikkerhetsretningslinjer for bærbare Dell-PC-er

Bruk følgende sikkerhetsretningslinjer for bærbare PC-er for å sikre din egen personlige sikkerhet og for å beskytte enheten (datamaskin, portreplikator, mediebase, dokkingstasjon og lignende enheter) og arbeidsmiljøet mot potensiell skade.

 • Ikke oppbevar den bærbare PC-en i et miljø med lav luftsirkulasjon, for eksempel et bæreveske eller en lukket bæreveske mens datamaskinen er slått på. Begrensning av luftstrømmen kan skade datamaskinen eller forårsake brann.
 • Ikke la den bærbare PC-en eller adapteren fungere med basen som hviler direkte på eksponert hud i lengre perioder. Overflatetemperaturen på sokkelen vil stige under normal drift, særlig når vekselstrøm er til stede. Hvis du tillater vedvarende kontakt med bar hud, kan det føre til ubehag eller brannsår.
 • Bruk bare strømadapteren fra Dell som er godkjent for bruk med denne enheten. Bruk av en annen strømadapter kan forårsake en sikkerhetsrisiko. Se brukerveiledningen eller brukerhåndboken for strømadapterens elektriske vurderinger.
 • Hvis du vil fjerne alle strømkilder fra den bærbare PC-en, slår du av datamaskinen, kobler strømadapteren fra stikkontakten og fjerner eventuelle batterier som er installert i batteribrønnen eller modulbrønnen. MERK: Enkelte bærbare Dell-PC-er har et batteri som ikke kan tas ut.
 • Med dell-autoadapteren kan du slå på og lade den bærbare PC-en i en bil, en båt eller et fly. Adapteren kobler datamaskinen til en strømkilde via en DC-strømkabel. Dc-strømkabelen kobles til enten via en adapter for bilsymenner eller en kontakt med empower-type. Se gjennom driftsinstruksjonene i brukerveiledningen før du kobler til og bruker den automatiske adapteren.
 • Ikke bruk enheten i kjøretøyer med høyspenning (24 VDC), for eksempel kommersielle transportkjøretøyer.
 • Koble den automatiske adapteren til datamaskinen. Når bilmotoren eller en annen dc-strømkilde er slått av, kobler du adapteren til lighteren eller dc-strømkilden.
 • Et skadet batteri kan utgjøre en risiko for personskade. Skade kan omfatte støt som bulker eller punkterer batteriet, eksponering for en flamme eller annen deformering. Ikke demonter batteriet. Håndter en skadet eller lekkende batteripakke med stor forsiktighet. Hvis batteriet er skadet, kan det lekke elektrolytter fra cellene, eller føre til brann som kan forårsake personskade.
 • Hold batteriet borte fra barn.
 • Du må ikke eksponere (lagre eller plassere) datamaskinen eller batteripakken for en varmekilde, for eksempel radiator, peis, varmeovn, elektrisk varmeapparat eller annet varmegenererende apparat, eller på annen måte utsette den for temperaturer over 65 ºC (149ºF). Battericellene kan lufte eller eksplodere når de varmes opp til for høye temperaturer, noe som utgjør brannfare.
 • Du må ikke bære en batteripakke i lommen, herdingsbeholderen eller en annen beholder der metallobjekter (for eksempel taster) kan kortslutte batteriterminalene. Den resulterende høye strømstrømmen kan føre til ekstremt høye temperaturer og kan forårsake skade på batteripakken eller materialer rundt eller personskade, for eksempel brannsår.
 • Følg de generelle sikkerhetsretningslinjene i denne artikkelen.
 • Følg de generelle retningslinjene for strømsikkerhet i denne artikkelen.
 • Slå av og koble fra den bærbare PC-en når den skal stå ubrukt i en lengre periode.

Tilbake til toppen


Sikkerhetsretningslinjer for Dell-skjermer

Les og følg disse instruksjonene når du kobler til og bruker datamaskinskjermen:

 • Følg de generelle sikkerhetsretningslinjene i denne artikkelen.
 • Følg de generelle retningslinjene for strømsikkerhet i denne artikkelen.
 • Sørg alltid for at skjermen er elektrisk klassifisert til å fungere med vekselstrøm tilgjengelig der du befinner deg.
 • Sett skjermen på et jevnt underlag, og behandle den forsiktig. Skjermen er laget av glass og kan bli skadet hvis den slippes ned eller treffer kraftig.
 • Hold flatskjermen i romtemperatur. For kalde eller varme forhold kan ha en uheldig effekt på skjermens væskekrystall.
 • Du må ikke utsette skjermen for kraftig vibrasjon eller store påvirkningsforhold. Du må for eksempel ikke plassere skjermen inne i en bilkoffert.
 • For å unngå elektrisk støt må du ikke prøve å ta av noe deksel eller berøre innsiden av skjermen.
 • Slå av og koble fra skjermen når den skal stå ubrukt i en lengre periode.

Tilbake til toppen


Løfte utstyr

FORSIKTIG: Ikke løft mer enn 22,6 kilo (50 pund) uavhengig av dem. Få alltid hjelp av en annen person, eller benytt deg av mekanisk løfteutstyr.
 1. Ta deg tid til å tenke gjennom situasjonen, planlegg, og følg sikkerhetstips når du løfter.
 2. Få et stødig og balansert fotfeste. Stå stabilt med føttene fra hverandre og tærne ut.
 3. Bøy knærne. Bøy ikke midjen.
 4. Stram magemusklene. Magemusklene støtter ryggraden når du løfter, og utligner tyngden av lasten.
 5. Løft med bena og ikke ryggen.
 6. Hold lasten inntil kroppen. Jo nærmere lasten er ryggraden, desto mindre belastes ryggen.
 7. Hold ryggen rett når du løfter eller setter ned lasten. Ikke legg kroppsvekten din til i lasten. Unngå å vri kroppen/ryggen.
 8. Følg de samme teknikkene i motsatt rekkefølge for å angi belastningen ned.
 9. Hold hodet oppe når du bærer på utstyret.
 10. Se alltid fremover.
 11. Prøv å bevege deg jevnt.
 12. Ikke håndter mer enn det som kan håndteres komfortabelt (hvis du er i tvil etter hjelp).

SLN288575_en_US__51390916018329.lift
Figur 2: Ta deg tid, tenk og planlegg.

SLN288575_en_US__41390923812101.feet
Figur 3: Hold føttene fra hverandre, og pek teten ut.

SLN288575_en_US__61390916116830.lift1
Figur 4: Bøy knærne. Ikke bøy midjen.

SLN288575_en_US__71390916255629.lift2
Figur 5: Hold ryggen i stående posisjon.

SLN288575_en_US__81390916328302.lift3
Figur 6: Behold hodet når du bærer på utstyr.

Tilbake til toppen

Article Properties


Affected Product
Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Monitors & Accessories, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Datacenter Scalable Solutions, PowerEdge , Legacy Server Models, S5000 Series Servers, Mobile Devices, Latitude Tablets, Mobile Streak, Surface, Venue, XPS Tablets, Fixed Workstations, Mobile Workstations ...
Last Published Date

18 Dec 2023

Version

6

Article Type

How To