Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Zasady bezpieczeństwa w pracy ze sprzętem elektronicznym i elektrycznym

Summary: Ten artykuł zawiera informacje na temat podstawowych środków bezpieczeństwa, które użytkownicy muszą podjąć przed uzyskaniem dostępu do wewnętrznych elementów komputera lub sprzętu elektrycznego. Znajdziesz tu informacje na temat ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi, zapobiegania uszkodzeniom elektrostatycznym elementów oraz środków bezpieczeństwa podczas podnoszenia sprzętu elektronicznego. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Spis treści

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz chronić sprzęt i środowisko pracy przed uszkodzeniem, należy przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.


Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Produkty firmy Dell z oznaczeniami CE zostały zaprojektowane i przetestowane pod kątem odporności według międzynarodowych norm dotyczących wyładowań elektrostatycznych. Mimo że produkty te zostały zaprojektowane i uznane za zgodne ze normatywnymi poziomami w zakresie wyładowań elektrostatycznych, mogą wystąpić sytuacje, takie jak niski poziom wilgotności powietrza, które mogą powodować nasilenie występowania wyładowań elektrostatycznych.

Zdarzenia wyładowań elektrostatycznych mogą uszkodzić podzespoły elektroniczne wewnątrz komputera. W pewnych warunkach ładunki elektrostatyczne mogą się gromadzić na ciele lub przedmiotach, takich jak urządzenia peryferyjne, a następnie wyładowywać się na innym przedmiocie, takim jak komputer. Aby zapobiec uszkodzeniu na skutek wyładowania elektrostatycznego, przed przystąpieniem do pracy na dowolnym z wewnętrznych podzespołów elektronicznych komputera, takich jak moduły pamięci najpierw rozładuj ładunki statyczne z ciała.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań z urządzeniami elektronicznymi można się ochronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi i rozładować ładunki statyczne z ciała, dotykając metalowego uziemionego przedmiotu (np. niemalowanej metalowej powierzchni na panelu we/wy komputera). Podczas podłączania urządzeń peryferyjnych (w tym ręcznych asystentów cyfrowych) do komputera należy zawsze uziemić urządzenia peryferyjne i siebie przed podłączeniem ich do komputera. Ponadto podczas prac wewnątrz komputera co jakiś czas dotknij metalowego uziemionego przedmiotu, aby usunąć ładunki statyczne, które mogły się nagromadzić na Twoim ciele.

Aby zapobiec uszkodzeniu na skutek wyładowania elektrostatycznego, można też wykonać następujące czynności:

 • Podczas wyciągania z kartonu komponentów wrażliwych na ładunki statyczne nie wyciągaj ich z opakowania antystatycznego do momentu przygotowania się do ich montażu. Przed wyciągnięciem komponentu z antystatycznego opakowania rozładuj najpierw ładunki statyczne ze swojego ciała.
 • W celu przetransportowania wrażliwego komponentu umieść go w antystatycznym pojemniku lub opakowaniu.
 • Wszelkie czynności związane z komponentami wrażliwymi na ładunki elektrostatyczne wykonuj w obszarze zabezpieczonym przed ładunkiem. Jeśli to możliwe, stosuj antystatyczne podkładki na podłogi i biurka.

Opaska uziemiająca na nadgarstek
Rysunek 1. Opaska uziemiająca na nadgarstek

Powrót do góry


Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Aby uchronić komputer przed uszkodzeniem i zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. O ile nie wskazano inaczej, każda procedura opisana w tym dokumencie zakłada, że użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, dostarczonymi z komputerem.

 1. Połóż urządzenie na twardej, równej powierzchni. Pozostaw co najmniej 10,2 cm odstępu od wszystkich wentylowanych boków komputera, aby zapewnić przepływ powietrza wymagany do prawidłowej wentylacji. Ograniczenie przepływu powietrza może spowodować uszkodzenie komputera lub pożar.
 2. Nie układaj sprzętu w stos ani nie umieszczaj urządzeń blisko siebie, aby nie były wystawione na działanie powietrza obiegowego lub podgrzanego.
 3. Upewnij się, że nic nie spoczywa na kablach urządzenia, a kable nie znajdują się w miejscu, w którym można je nadepnąć lub się o nie potknąć.
 4. Upewnij się, że wszystkie przewody są podłączone do odpowiednich złączy. Niektóre złącza mają podobny wygląd i można je łatwo pomylić (na przykład nie należy podłączać kabla telefonicznego do złącza sieciowego).
 5. Nie należy umieszczać urządzenia w zamkniętej meblościance ani na miękkiej powierzchni z tkaniny, np. na łóżku, kanapie czy dywanie.
 6. Trzymaj urządzenie z dala od grzejników i źródeł ciepła.
 7. Należy trzymać sprzęt z dala od bardzo wysokich lub niskich temperatur, aby nie pracował poza określonym zakresem działania.
 8. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani otworów w sprzęcie. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym przez zwarcie elementów wewnętrznych.
 9. Nie należy korzystać ze sprzętu w wilgotnym środowisku, np. w pobliżu wanny, zlewu czy basenu, ani w wilgotnej piwnicy.
 10. Nie należy korzystać ze sprzętu zasilanego prądem zmiennym podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Po odłączeniu wszystkich kabli można używać urządzeń zasilanych bateriami.
 11. Unikaj zabrudzenia sprzętu jedzeniem czy jakimikolwiek cieczami.
 12. Przed przystąpieniem do czyszczenia sprzętu odłącz go od gniazdka elektrycznego. Wyczyść urządzenie miękką ściereczką zwilżoną wodą. Nie należy używać płynów ani środków do czyszczenia w aerozolu, które mogą zawierać substancje łatwopalne.
 13. Czyść ekran LCD lub wyświetlacz notebooka miękką, czystą ściereczką i wodą. Przeciągnij ściereczkę po wyświetlaczu w jednym kierunku, przesuwając od góry wyświetlacza do dołu. Należy dbać, aby monitor był suchy, a wszelką wilgoć szybko z niego usuwać. Długotrwałe narażenie na działanie wilgoci może uszkodzić wyświetlacz. Do czyszczenia wyświetlacza nie należy używać środka do czyszczenia okien dostępnego w sklepach.

Przed przystąpieniem do pracy wewnątrz komputera

 1. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, nie należy podłączać ani odłączać żadnych kabli ani przeprowadzać konserwacji lub ponownej konfiguracji sprzętu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi.
 2. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki i aplikacje.
 3. Wyłącz komputer. Kliknij przycisk Start > Zasilanie > Zamknij.
  UWAGA: jeśli używasz innego systemu operacyjnego, instrukcje wyłączania znajdują się w dokumentacji systemu operacyjnego.
 4. Odłącz komputer i wszystkie podłączone urządzenia od gniazd elektrycznych.
 5. Odłącz od komputera wszystkie podłączone urządzenia sieciowe i peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz i monitor.
 6. Wyjmij z komputera wszystkie karty pamięci i dyski optyczne.
UWAGA: przed przystąpieniem do pracy wewnątrz komputera należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie dotyczącej przestrzegania przepisów pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
 
UWAGA: przed otwarciem pokrywy lub paneli komputera należy odłączyć wszystkie źródła zasilania. Po zakończeniu prac wewnątrz komputera należy przymocować wszystkie pokrywy, panele i śruby przed podłączeniem do gniazdka elektrycznego.
 
PRZESTROGA: przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu wewnątrz komputera należy się uziemić, zakładając opaskę uziemiającą na nadgarstek lub co jakiś czas dotykając niemalowanego metalu, np. metalu z tyłu komputera. W trakcie pracy należy od czasu do czasu dotykać niemalowanej metalowej powierzchni, aby rozproszyć ładunki elektrostatyczne, które mogłyby uszkodzić wewnętrzne podzespoły.
PRZESTROGA: aby uniknąć uszkodzenia komputera, dopilnuj, aby powierzchnia robocza była płaska i czysta.
 
PRZESTROGA: z podzespołami i kartami należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy dotykać podzespołów ani styków na kartach. Kartę należy trzymać za krawędzie lub za metalowy uchwyt montażowy. Elementy takie jak procesor należy trzymać za krawędzie, a nie za styki.
 
PRZESTROGA: podczas odłączania przewodu należy ciągnąć za złącze lub za uchwyt, a nie za sam kabel. Niektóre przewody mają złącza z zatrzaskami lub śruby skrzydełkowe, które przed odłączeniem kabla należy odkręcić. Podczas odłączania przewodów należy je trzymać prosto, aby uniknąć wygięcia styków złączy. Podczas podłączania kabli upewnij się, że porty i złącza są prawidłowo zorientowane i wyrównane.

Po zakończeniu pracy wewnątrz komputera

PRZESTROGA: pozostawienie nieużywanych lub luźnych śrub wewnątrz komputera może spowodować jego poważne uszkodzenie.
 1. Wkręć wszystkie śruby i upewnij się, że żadne nie pozostały wewnątrz komputera.
 2. Podłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, urządzenia peryferyjne lub przewody odłączone przed rozpoczęciem pracy z komputerem.
 3. Włóż ponownie wszelkie karty pamięci, dyski lub inne części wymontowane przed rozpoczęciem pracy z komputerem.
 4. Podłącz komputer i wszystkie podłączone urządzenia do gniazd elektrycznych.
 5. Włącz komputer.

Powrót do góry


Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zasilania

 • Sprawdź napięcie znamionowe przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego, aby upewnić się, że wymagane napięcie i częstotliwość są zgodne z dostępnym źródłem zasilania.
 • Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzne źródło zasilania lub zewnętrzny zasilacz. W przypadku wewnętrznych źródeł zasilania urządzenie jest wyposażone w jedną z następujących opcji:
  • Automatyczny czujnik napięcia — komputery wyposażone w automatyczny czujnik napięcia nie mają ręcznego przełącznika wyboru napięcia na panelu tylnym i automatycznie wykrywają wartość napięcia w gniazdku.
  • Ręczny przełącznik napięcia — urządzenia z przełącznikiem napięcia na panelu tylnym należy ręcznie ustawić, aby działały z prawidłowym napięciem roboczym. Ustaw przełącznik w pozycji najbardziej zbliżonej do napięcia używanego w danej lokalizacji.
  PRZESTROGA: aby uniknąć uszkodzenia komputera przy użyciu ręcznego przełącznika napięcia, należy ustawić przełącznikiem napięcie, które najbardziej odpowiada prądowi zmiennemu dostępnemu w danej lokalizacji.
 • Upewnij się, że komputer, monitor i podłączone urządzenia są elektrycznie zgodne z prądem zmiennym dostępnym w danej lokalizacji.
 • Nie należy podłączać kabli zasilania urządzenia do gniazdka elektrycznego, jeśli kabel zasilania jest uszkodzony.
 • Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, podłącz kable zasilania urządzenia do prawidłowo uziemionych gniazdek elektrycznych. Jeśli urządzenie jest wyposażone w kabel zasilający z 3 bolcami, nie należy używać wtyczek, które omijają części uziemiające ani wymontowywać części uziemiających z wtyczki lub rozgałęziacza.
 • Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, że łączna moc znamionowa urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza znamionowego natężenia kabla przedłużacza.
 • Jeśli musisz użyć przedłużacza lub rozgałęziacza, pamiętaj, aby podłączyć przedłużacz lub rozgałęziacz do gniazdka elektrycznego, a nie do innego przedłużacza lub rozgałęziacza. Przedłużacz lub rozgałęziacz muszą pasować do uziemionych wtyków i być podłączone do uziemionego gniazdka ściennego.
 • W przypadku korzystania z rozgałęziacza z wieloma gniazdkami należy zachować ostrożność podczas podłączania do niego kabla zasilania. W przypadku niektórych rozgałęziaczy może istnieć ryzyko nieprawidłowego włożenia wtyku. Nieprawidłowe podłączenie wtyczki zasilania może spowodować trwałe uszkodzenie sprzętu, a także ryzyko porażenia prądem i/lub pożaru. Upewnij się, że uziemienie wtyczki zasilania jest włożone do pasującego styku uziemienia rozgałęziacza.
 • Podczas odłączania sprzętu od gniazda należy chwycić wtyczkę, a nie kabel.
 • Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego przez firmę Dell, zatwierdzonego do użytku z danym urządzeniem. Użycie innego zasilacza sieciowego może spowodować pożar lub eksplozję.
 • Umieść zasilacz sieciowy w wentylowanym miejscu, np. na blacie biurka lub na podłodze, gdy korzystasz z niego w celu zasilania komputera lub naładowania baterii. Nie należy przykrywać zasilacza sieciowego papierami ani innymi elementami, które ograniczają chłodzenie; ponadto nie należy używać zasilacza sieciowego w torbie.
 • Zasilacz sieciowy może się nagrzewać podczas normalnej pracy komputera. Z zasilaczem należy obchodzić się ostrożnie w trakcie pracy oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.
 • Zaleca się położyć zasilacz na podłodze lub biurku, aby zielone światło było widoczne. W ten sposób będziesz otrzymywać ostrzeżenie o przypadkowym wyłączeniu zasilacza z powodu działania czynników zewnętrznych. Jeśli z jakiegoś powodu zielone światło zgaśnie, odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego na dziesięć sekund, a następnie ponownie podłącz przewód zasilający.
 • Nigdy nie należy używać zasilacza sieciowego, który wykazuje oznaki uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.

Powrót do góry


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa komputerów stacjonarnych firmy Dell

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz ochronę urządzenia (komputera, replikatora portów, bazy nośników, stacji dokującej i podobnych urządzeń), a także chronić środowisko pracy przed uszkodzeniem, należy przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

 • Sprawdź napięcie znamionowe przed podłączeniem komputera stacjonarnego do gniazdka elektrycznego, aby upewnić się, że wymagane napięcie i częstotliwość są zgodne z dostępnym źródłem zasilania.
 • Komputer stacjonarny jest wyposażony w wewnętrzne źródło zasilania lub zewnętrzny zasilacz. W przypadku wewnętrznych źródeł zasilania komputer jest wyposażony w automatyczny czujnik napięcia lub ręczny przełącznik napięcia.
 • Postępuj zgodnie z ogólnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa podanymi w tym artykule.
 • Postępuj zgodnie z ogólnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa zasilania podanymi w tym artykule.
 • Wyłącz i odłącz komputer stacjonarny, gdy nie będzie używany przez dłuższy czas.

Powrót do góry


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa notebooków firmy Dell

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz ochronę urządzenia (komputera, replikatora portów, bazy nośników, stacji dokującej i podobnych urządzeń), a także chronić środowisko pracy przed uszkodzeniem, należy przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania notebooka.

 • Nie należy przechowywać notebooka w środowisku o słabym przepływie powietrza, takim jak torba lub zamknięta teczka, gdy komputer jest włączony. Ograniczenie przepływu powietrza może spowodować uszkodzenie komputera lub pożar.
 • Nie używaj notebooka lub zasilacza, gdy podstawa spoczywa bezpośrednio na odsłoniętej skórze przez dłuższy czas. Temperatura powierzchni podstawy będzie wzrastać podczas normalnej pracy, szczególnie w przypadku zasilania prądem zmiennym. Długotrwały kontakt z odsłoniętą skórą może spowodować dyskomfort, a nawet oparzenie.
 • Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego przez firmę Dell, zatwierdzonego do użytku z danym urządzeniem. Użycie innego zasilacza sieciowego może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa. Parametry znamionowe zasilacza sieciowego można znaleźć w Podręczniku użytkownika lub Instrukcji użytkownika.
 • Aby wyjąć wszystkie źródła zasilania z notebooka, wyłącz komputer, odłącz zasilacz sieciowy od gniazdka elektrycznego i wyjmij baterię zainstalowaną we wnęce baterii lub kieszeni modułu. UWAGA: niektóre notebooki firmy Dell mają niewymienną baterię.
 • Adapter samochodowy firmy Dell umożliwia zasilanie i ładowanie notebooka w samochodzie, na łodzi lub w samolocie. Adapter łączy komputer ze źródłem zasilania za pomocą kabla zasilania prądem stałym. Kabel zasilania prądem stałym podłącza się za pośrednictwem gniazda zapalniczki samochodowej lub innego złącza zasilającego. Przed podłączeniem i uruchomieniem adaptera samochodowego należy zapoznać się z instrukcjami obsługi zawartymi w Podręczniku użytkownika.
 • Nie należy używać urządzenia w pojazdach z wysokim napięciem (24 VDC), takich jak pojazdy transportu komercyjnego.
 • Podłącz adapter samochodowy do komputera; następnie przy wyłączonym silniku samochodu lub innym źródle zasilania prądem stałym podłącz adapter do gniazda zapalniczki lub źródła zasilania prądem stałym.
 • Uszkodzona bateria może grozić obrażeniami ciała. Uszkodzenia mogą oznaczać uderzenia lub wstrząsy, które powodują wgniecenie albo przebicie baterii, narażenie na działanie ognia lub inne zniekształcenia. Nie należy demontować baterii. Z uszkodzoną lub wyciekającą baterią należy obchodzić się z wyjątkową ostrożnością. Jeśli bateria jest uszkodzona, może dojść do wycieku elektrolitu z ogniw lub do pożaru, co może spowodować obrażenia ciała.
 • Trzymaj baterię z dala od dzieci.
 • Nie należy przechowywać ani umieszczać komputera ani baterii przy źródle ciepła, takim jak kaloryfer, kominek, piec, grzejnik elektryczny lub inne urządzenie generujące ciepło, ani też narażać go na działanie temperatury powyżej 65ºC. W przypadku ogrzania do nadmiernej temperatury ogniwa baterii mogą się wyładować lub eksplodować, co grozi pożarem.
 • Nie należy przenosić baterii w kieszeni, torebce ani w innym pojemniku, gdzie metalowe przedmioty (takie jak klucze) mogą spowodować zwarcie biegunów baterii. Powstały w ten sposób nadmierny przepływ prądu może prowadzić do powstania bardzo wysokich temperatur i spowodować uszkodzenie baterii czy otaczających ją materiałów lub obrażenia ciała, takie jak poparzenia.
 • Postępuj zgodnie z ogólnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa podanymi w tym artykule.
 • Postępuj zgodnie z ogólnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa zasilania podanymi w tym artykule.
 • Wyłącz i odłącz notebook, gdy nie będzie używany przez dłuższy czas.

Powrót do góry


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa monitorów firmy Dell

Zanim podłączysz monitor komputera i zaczniesz go używać, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami:

 • Postępuj zgodnie z ogólnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa podanymi w tym artykule.
 • Postępuj zgodnie z ogólnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa zasilania podanymi w tym artykule.
 • Zawsze należy się upewnić, że monitor jest elektrycznie zgodny z prądem zmiennym dostępnym w danym miejscu.
 • Postaw monitor na litej powierzchni i postępuj z nim ostrożnie. Ekran jest wykonany ze szkła i może ulec uszkodzeniu po upuszczeniu lub mocnym uderzeniu.
 • Monitor płasko ekranowy należy przechowywać w pokojowej temperaturze otoczenia. Zbyt zimne lub gorące warunki mogą mieć niepożądany wpływ na wyświetlacz ciekłokrystaliczny.
 • Nie należy narażać monitora na silne drgania lub uderzenia. Na przykład nie należy umieszczać monitora wewnątrz bagażnika samochodowego.
 • Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować pokrywy ani dotykać wnętrza monitora.
 • Wyłącz i odłącz monitor, gdy nie będzie używany przez dłuższy czas.

Powrót do góry


Podnoszenie sprzętu

PRZESTROGA: nie podnoś w pojedynkę ciężaru o wadze większej niż ok. 22,6 kg. Zapewnij sobie zawsze wsparcie drugiej osoby lub skorzystaj z mechanicznego urządzenia do podnoszenia.
 1. Zastanów się na spokojnie nad sytuacją, zaplanuj działania, a podczas podnoszenia przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
 2. Rozstaw stopy tak, aby zachować równowagę. Ustaw je szeroko i stabilnie, a palce skieruj na zewnątrz.
 3. Ugnij kolana. Nie zginaj się w talii.
 4. Napnij mięśnie brzucha. Mięśnie brzucha wspierają kręgosłup podczas unoszenia, przenosząc ciężar ładunku.
 5. Ciężary podnoś nogami, a nie plecami.
 6. Trzymaj ładunek blisko siebie. Im bliżej znajduje się on kręgosłupa, tym mniejszy wywiera nacisk na plecy.
 7. Podczas podnoszenia i kładzenia ładunku miej wyprostowane plecy. Nie zwiększaj ciężaru ładunku ciężarem swojego ciała. Unikaj skręcania ciała i kręgosłupa.
 8. Stosuj się do tych samych zaleceń w odwrotnej kolejności podczas odkładania ładunku.
 9. Niosąc sprzęt, trzymaj podniesioną głowę.
 10. Zawsze patrz przed siebie.
 11. Poruszaj się płynnie.
 12. Nie podnoś więcej, niż jesteś w stanie wygodnie nieść (jeżeli masz wątpliwości, poproś kogoś o pomoc).

SLN288575_en_US__51390916018329.lift
Rysunek 2. Nie spiesz się, pomyśl, zaplanuj.

SLN288575_en_US__41390923812101.feet
Rysunek 3. Ustaw stopy szeroko i stabilnie, a palce skieruj na zewnątrz.

SLN288575_en_US__61390916116830.lift1
Rysunek 4. Ugnij kolana. Nie zginaj się w talii.

SLN288575_en_US__71390916255629.lift2
Rysunek 5. Utrzymuj plecy w pionie.

SLN288575_en_US__81390916328302.lift3
Rysunek 6. Niosąc sprzęt, trzymaj podniesioną głowę.

Powrót do góry

Article Properties


Affected Product
Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Monitors & Accessories, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Datacenter Scalable Solutions, PowerEdge , Legacy Server Models, S5000 Series Servers, Mobile Devices, Latitude Tablets, Mobile Streak, Surface, Venue, XPS Tablets, Fixed Workstations, Mobile Workstations ...
Last Published Date

18 Dec 2023

Version

6

Article Type

How To