DSA-2019-077: Dell EMC Data Protection Central Security Update for Multiple Component Vulnerabilities


alert-notice

Critical

Dátum prvého zverejnenia: 08 MÁJ 2019
Dátum poslednej aktualizácie:   08 MÁJ 2019

Prehľad

Hodnotenie závažnosti (základné skóre CVSS)

See NVD (http://nvd.nist.gov/) for individual scores for each CVE

Affected products: 
Dell EMC Data Protection Central (DPC) versions 1.0.0, 1.0.1, 18.1, 18.2, and 19.1
Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA) System Manager versions 18.1, 18.2, and 19.1


Summary: 
Multiple components within Dell EMC Data Protection Central require a security update to address various vulnerabilities.

Podrobnosti

Dell EMC creates and distributes the Data Protection Central OS Update. These DPC OS Updates contain security patches from third party components for the Data Protection Central system. See Data Protection Central OS Update Release Notes for more information.

For more information about any of the Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) mentioned here, consult the National Vulnerability Database (NVD) at http://nvd.nist.gov/home.cfm.

To search for a particular CVE, use the database s search utility at http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/search.

Filled_Alert_Notice_Symbol   Vyhlásenie týkajúce sa závažnosti chyby

Vysvetlenie Hodnotenia závažnosti nájdete v článku databázy poznatkov firmy Dell EMC s číslom 468307. Dell EMC odporúča všetkým svojim zákazníkom, aby sa riadili nielen základným skóre, ale aj prechodným skóre a skóre závažnosti v konkrétnych prostrediach, na základe ktorého môžu vyhodnotiť celkové riziko vo vlastnom prostredí.

Odporúčania

Apply the Data Protection Central OS Update to all Data Protection Central systems installed using DPC OVA deployment; DPC systems installed without use of the DPC OVA are not updated by the DPC OS Update procedure.

Odkaz na opravy

To upgrade your Dell EMC Data Protection Central system, see KB article 522157 for installation instructions: Data Protection Central: How to Install the Data Protection Central OS Update

Prečítajte si toto bezpečnostné odporúčanie firmy Dell EMC a použite informácie, ktoré sa v ňom uvádzajú, aby ste sa vyhli akýmkoľvek situáciám, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku problémov opísaných v tomto odporúčaní. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa tohto upozornenia na produkt, obráťte sa na technickú podporu firmy Dell EMC pre softvér na čísle 1-877-534-2867. Dell EMC zverejňuje tieto bezpečnostné odporúčania Dell EMC s cieľom upozorniť používateľov dotknutých produktov značky Dell EMC na problémy s ich zabezpečením a poskytnúť im dôležité bezpečnostné informácie. Dell EMC odporúča všetkým používateľom, aby sami zhodnotili relevantnosť týchto informácií vzhľadom na individuálne využívanie dotknutých produktov a podnikli vhodné kroky. Informácie uvedené v tomto odporúčaní sa poskytujú „tak, ako sú“, teda bez záruky akéhokoľvek druhu. Firma Dell EMC neposkytuje žiadne výslovné ani predpokladané záruky vrátane záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, právneho titulu a neporušovania práv. Firma Dell EMC ani jej dodávatelia nie sú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne škody vrátane priamych, nepriamych, náhodných či následných škôd, ako aj straty obchodného zisku či špeciálnych škôd, a to ani vtedy, ak boli firma Dell EMC alebo jej dodávatelia o možnostiach vzniku takýchto škôd poučení. Niektoré krajiny neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, preto sa na ne toto obmedzenie zodpovednosti nemusí vzťahovať.