Jak zainstalować aplikację SupportAssist Enterprise w systemie Windows i gromadzić za jej pomocą dzienniki systemowe

摘要: Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje dotyczące procesu instalacji SupportAssist Enterprise dla serwerów opartych na systemie Windows. Pokazano w nim również, jak należy zbierać查看更多内容

文章内容


说明
W tym artykule wyjaśniono szczegółowo, jak zainstalować SupportAssist Enterprise (wcześniej znany jako SupportAssist) i korzystać z oprogramowania do zbierania dzienników z serwera.

 

HOW11858_pl__1icon Uwaga: W przypadku starszej generacji serwera PowerEdge (9G i 10G) nie można zainstalować SupportAssist. Alternatywa DSET 2.2 jest dostępna dla systemów Windows i Linux.

 


Spis treści:

Obsługiwane komputery:

 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019 

 

 1. https://www.dell.com/support/ i wybierz model serwera lub wprowadź kod Service Tag.
 2. Wybierz Sterowniki i pliki do pobrania 
 3. Słowo kluczowe: SupportAssist Enterprise 
 4. Pobierz najnowszą wersję: Dell EMC SupportAssist Enterprise Windows Management Server.


 


Wymagania wstępne

1. Serwer, na którym zostanie zainstalowany SupportAssist, musi być w stanie komunikować się z poniższymi adresami: 2. Następujące porty muszą pozostać otwarte:
 • 22 – wychodzący – do połączeń dzienników w systemie Linux.

 • 25 – wychodzący – do komunikacji SMTP (w celu wysłania wiadomości e-mail)

 • 80 – wychodzący – do komunikacji HTTP

 • 135 – wychodzący – obsługa usługi WMI (Windows Management Instrumentation)

 • 162 – wychodzący – do otrzymywania alertów (komunikaty SNMP) dla zdalnych urządzeń

 • 443 – wychodzący – komunikacja SSL (Secure Socket Layer) i WS-Man, w tym sprawdzenia aktualizacji SupportAssist

 • 1311 – wychodzący – do komunikacji OMSA

 • 5700 – przychodzący – do otwierania SupportAssist (HTTPS) z urządzenia zdalnego.

 • 5701 5702, 5703, 5704 – przychodzące – do gromadzenie informacji o monitorowanych systemach.

 • 9099 – do otwierania SupportAssist z lokalnego serwera.
   

3. Te porty muszą pozostać otwarte w przypadku urządzeń zdalnych:
 • 22 – do połączeń dzienników w systemie Linux.

 • 135 – obsługa usługi WMI (Windows Management Instrumentation)

 • 161 – do otrzymywania alertów (pułapki SNMP) dla lokalnego serwera SupportAssist.

 • 443 – do usług sieciowych Secure Socket Layer (SSL), WS-Man i VMWare

 • 1311 – do komunikacji OMSA.

 

4. Wymagania dotyczące przeglądarki internetowej

Do wyświetlenia interfejsu użytkownika SupportAssist Enterprise wymagana jest jedna z następujących przeglądarek sieci Web:
 • Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej
 • Mozilla Firefox w wersji 31 lub nowszej
 • Google Chrome w wersji 59 lub nowszej
 • Microsoft Edge w wersji 38 lub nowszej

 

HOW11858_pl__1icon Uwaga: w przeglądarce internetowej musi być włączona funkcja Transport Layer Security (TLS) w wersji 1.1 lub nowszej. 

 

HOW11858_pl__1icon Uwaga: aby otworzyć SupportAssist Enterprise za pomocą przeglądarki Internet Explorer: na karcie Zabezpieczenia włącz Aktywne skrypty. Na karcie Zaawansowane włącz opcję Odtwarzaj animacje na stronach sieci Web.

 

 
Wybierz serwer (fizyczny lub wirtualny) z dostępem do Internetu, aby kontynuować instalację:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik programu instalacyjnego i wybierz opcję „Uruchom jako administrator”. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Next (Dalej), aby rozpocząć proces instalacji.

  HOW11858_pl__4image(10204)
  Rysunek 1: Rozpoczęcie instalacji SupportAssist Enterprise.

  Zostaną wyświetlone warunki umowy licencyjnej. Jeżeli akceptujesz warunkami, wybierz opcję „Accept” i kliknij przycisk Next.

  HOW11858_pl__5image(10205)
  Rysunek 2: T & C  Zwróć uwagę na adresy URL/numery portów pozwalające uzyskać dostęp do SupportAssist Enterprise lokalnie i zdalnie.
  HOW11858_pl__6image(10206)
  Rysunek 3: Ukończenie instalacji

  Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby dokończyć instalację.
Otwórz SupportAssist przy użyciu jednej z poniższych metod w obsługiwanej przeglądarce
 • Odszukaj ikonę SupportAssist Enterprise na pulpicie lub w menu Start systemu, na którym został zainstalowany.
  • HOW11858_pl__7image(10207)

    
 • Otwieranie SupportAssist Enterprise z systemu lokalnego
  • http://localhost:9099/SupportAssist

    
 • Otwieranie SupportAssist Enterprise z systemu zdalnego: 
  • http://:5700/SupportAssist
Zostanie otwarty ekran logowania SupportAssist Enterprise
Zaloguj się, używając danych użytkownika mającego uprawnienia administratora serwera, na którym zainstalowano SupportAssist.

HOW11858_pl__8image(10209)

 

Rejestracja SupportAssist

Kliknij przycisk Next (Dalej) na ekranie powitalnym. Nastąpi przekierowanie do ekranu rejestracji.

HOW11858_pl__9image(10213)
Kreator rejestracji 

HOW11858_pl__10image(10212)
Rysunek: Ekran rejestracji
Po wprowadzeniu żądanych informacji kliknij przycisk Next (Dalej).  


Wypełnij informacje dotyczące wysyłki
HOW11858_pl__11image(10214)

HOW11858_pl__12image(10216)
Rysunek: Wypełnienie żądanych informacji dotyczących wysyłkiKliknij przycisk Next, aby przejść do ekranu TechDirect Integration. (Opcjonalnie) Więcej informacji na temat TechDirect można znaleźć w podręczniku użytkowania Dell TechDirect


HOW11858_pl__13image(10217)

Kliknij Sign in i wprowadź dane użytkownika TechDirect (opcjonalnie)

HOW11858_pl__14image(10218)

Po zalogowaniu się w TechDirect otrzymasz jednorazowe hasło  

HOW11858_pl__15image(10219)

Jeśli proces rejestracji zakończy się pomyślnie, zostanie wyświetlone podsumowanie informacji w celu potwierdzenia.

Ekran podsumowania końcowego

HOW11858_pl__16image(10220)
Rysunek: Podsumowanie końcowe

Jeśli rejestracja nie powiodła się, zostanie wyświetlona opcja umożliwiająca skonfigurowanie ustawień serwera proxy.

UWAGA: jeśli aplikacja jest zainstalowana na serwerze fizycznym, serwer będzie wyświetlany automatycznie w karcie Devices (Urządzenia).

Przeprowadź szybki test sieci z rozwijanego menu użytkownika
HOW11858_pl__17image(10237)
Rysunek: Test sieci.

HOW11858_pl__18image(10234)
Rysunek: Wybierz testy


HOW11858_pl__19image(10235) 
HOW11858_pl__1icon Serwer SMTP zostanie wyświetlony jako nieskonfigurowany. Jeśli chcesz dodać swój własny serwer poczty e-mail, kliknij opcję konfigurowania, ale jeśli nie zostanie on skonfigurowany, do alertów zostanie użyty serwer poczty e-mail Dell. 


5. Konfigurowanie SupportAssist do monitorowania zdalnych serwerów
 
Najpierw zalecamy dostarczenie aplikacji SupportAssist Enterprise poświadczeń logowania dla urządzeń iDrac/Windows/VMware itd., aby można ich było ponownie użyć do skonfigurowania logowania i otrzymywania alertów.

Na karcie „Devices” kliknij „Manage Credentials”, a następnie „Account Credentials”
HOW11858_pl__21image(10241)

W polu „Manage Account Credentials” kliknij „Add Credentials”
HOW11858_pl__22image(10245)


Na ekranie „Account account Credentials”
Podaj dane logowania do serwera/funkcji hypervisor/iDRAC/urządzenia sieciowego itd.
Powtórz proces dla każdego typu urządzenia w sieci, aby wszystkie były dostępne dla SupportAssist Enterprise.

HOW11858_pl__23image(10253)

Po dodaniu poświadczeń konta dla wszystkich typów urządzeń w sieci, które chcesz monitorować.

 Dodawanie poświadczeń do profilu poświadczeń.
Na karcie „Devices” kliknij „Manage Credentials”, a następnie „Credential Profile”
HOW11858_pl__24image(10247)
 

W karcie Devices (Urządzenia) kliknij przycisk Add Device (Dodaj urządzenie):
HOW11858_pl__25image(10221)Wybierz Device Type (Typ urządzenia) z listy, dodaj adres IP i nazwij urządzenie.

HOW11858_pl__26image(10222)
Po wybraniu typu urządzenia i wypełnieniu żądanych informacji musisz wybrać profil poświadczeń konta z listy rozwijanej.


Gdy SupportAssist będzie w stanie nawiązać komunikację z urządzeniem,
pojawi się ekran Add single device, na którym będzie można przypisać urządzenie do grupy. 

HOW11858_pl__27image(10248)
 

Tworzenie reguły wykrywania


Jeśli chcesz wyszukać wszystkie urządzenia iDrac/serwery w zasięgu, możesz utworzyć regułę wykrywania.
Na karcie „Devices” kliknij opcję „Manage Rules for Device Discovery”

 
HOW11858_pl__28image(10249)

 
Przesyłanie dzienników do firmy Dell

Aby wysłać dzienniki zebrane na serwerze, wybierz serwer i kliknij przycisk Start Collection (Rozpocznij zbieranie):
HOW11858_pl__29image(10257)
Rozpoczęcie zbierania


Rozpocznie się proces zbierania dzienników i automatycznie zostaną one przesłane na serwery pomocy technicznej firmy Dell.
HOW11858_pl__30image(10258)


Po zakończeniu procesu należy skontaktować się z przedstawicielem pomocy technicznej odpowiedzialnym za dane zgłoszenie serwisowe. Wysyłane dzienniki można również sprawdzić w karcie Collections (Zbiory danych).


HOW11858_pl__31image(10260)

Możesz wyświetlić lub pobrać kolekcję


 Need more help?  
HOW11858_pl__32cloud Find additional PowerEdge and PowerVault articles
Watch Part Replacement Videos for Enterprise products
   
HOW11858_pl__33chat

Visit and ask for support in our Communities

   
HOW11858_pl__34key

Create an online support Request

文章属性


上次发布日期

21 2月 2021

版本

5

文章类型

How To

评价此文章


准确性
有用性
易于理解
这篇文章对您有帮助吗?

0/3000 个字符