Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Enne arvuti sees toimetamist

Ülesandest

Arvuti kahjustamise vältimiseks tehke enne arvuti sees toimetama asumist järgmised toimingud.

Sammud

  1. Veenduge, et järgiksite jaotist Ohutusjuhis.
  2. Veenduge, et tööpind oleks tasane ja puhas, et arvuti kaant mitte kriimustada.
  3. Lülitage arvuti sisse.
  4. Võtke kõik võrgukaablid arvuti küljest ära.
    • ETTEVAATUST: Võrgukaabli lahti ühendamiseks ühendage kaabel esmalt arvuti küljest ja seejärel võrguseadme küljest lahti.
  5. Ühendage arvuti ja kõik selle küljes olevad seadmed elektrivõrgust lahti.
  6. Vajutage emaplaadi maandamiseks pikalt toitenuppu, kuni arvuti on lahti ühendatud.
    • MÄRKUS: Elektrostaatilise lahenduse vältimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba või puudutades regulaarselt värvimata metallpinda samal ajal, kui puudutada arvuti taga olevat liidest.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\