Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Przeprowadzanie testu diagnostycznego ePSA

Informacje o tym zadaniu

Uruchamianie w celach diagnostycznych można wywołać za pomocą następujących metod:

Kroki

 1. Włącz komputer.
 2. Kiedy komputer zacznie się uruchamiać i zostanie wyświetlone logo Dell, naciśnij klawisz F12.
 3. Na ekranie menu rozruchowego użyj przycisków strzałek w górę i w dół, aby wybrać opcję Diagnostics (Diagnostyka), a następnie naciśnij klawisz Enter.

  UWAGA: Zostanie wyświetlone okno Enhanced Pre-boot System Assessment (Zaawansowana diagnostyka przedrozruchowa) z listą wszystkich urządzeń wykrytych w komputerze. Rozpocznie się test diagnostyczny wszystkich wykrytych urządzeń.

 4. Naciśnij strzałkę w prawym dolnym rogu, aby przejść na stronę zawierającą listę.
  Znajdują się na niej elementy wykryte i przetestowane.
 5. Jeśli chcesz wykonać test określonego urządzenia, naciśnij klawisz Esc, a następnie kliknij przycisk Yes (Tak), aby zatrzymać wykonywany test diagnostyczny.
 6. Wybierz urządzenie w okienku po lewej stronie i kliknij przycisk Run Tests (Uruchom testy).
 7. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów zostaną wyświetlone kody błędów.
  Zanotuj wyświetlone kody błędów i skontaktuj się z firmą Dell.

  lub

 8. Wyłącz komputer.
 9. Naciskając przycisk zasilania, naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie je zwolnij.
 10. Powtórz powyższe kroki od 3 do 7.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\