Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Sette inn PCIe-utvidelseskort

  1. Trekk utløserlåsen bakover for å åpne.
  2. Sett PCIe-utvidelseskortet inn i kontakten på hovedkortet.Sett inn utvidelseskortet
  3. Fest PCIe-utvidelseskortet ved å trykke på kortholderlåsen slik at det klikker på plass.
  4. Lukke PCIe-braketten.
  5. Fest (6-32x6.35)-skruen for å feste PCIe-brakettenFest skruen
  6. Sett på plass:
    1. Deksel

  7. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\