Alienware m15 R3 Servisná príručka

Demontáž batérie

Prípravné úkony

  1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
  2. Demontujte spodný kryt.

O tejto úlohe

UPOZORNENIE: Tento počítač má RTC bez napájania gombíkovou batériou. RTC sa pri servisnom zásahu resetuje pri odpojení batérie počítača, úplnom vybití batérie alebo rozobratí, zmontovaní a zapnutí počítača. Pri resetovaní RTC sa počítač zapne a vypne trikrát za sebou. Na obrazovke sa zobrazí hlásenie „Neplatná konfigurácia“ a systém bude vyžadovať, aby ste otvorili ponuku nastavenia systému BIOS a nakonfigurovali v nej dátum a čas. Po nastavení dátumu a času začne počítač znova normálne fungovať.
UPOZORNENIE: Vybratím gombíkovej batérie sa obnovia predvolené nastavenia systému BIOS. Preto odporúčame, aby ste si pred vybratím gombíkovej batérie poznačili aktuálne nastavenia systému BIOS.

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie batérie v počítači, ako aj vizuálny návod na jeho demontáž.

Demontáž batérie

Kroky

  1. Kábel batérie musí byť odpojený od systémovej dosky.
  2. Odskrutkujte štyri skrutky (M2 x 4), ktoré pripevňujú batériu k zostave opierky dlaní.
  3. Odskrutkujte štyri skrutky (M2 x 3), ktoré pripevňujú batériu k zostave opierky dlaní.
  4. Odstráňte batériu zo zostavy opierky dlaní.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\