Vostro 5501 מדריך שירות

התנהגות לפני אתחול

טבלה 1. התנהגות לפני אתחולהטבלה הבאה מתארת את אפשרויות טרום האתחול.
אפשרות תיאור
Adapter Warnings

אפשרות זו מציגה את הודעות האזהרה במהלך האתחול כאשר מאותרת קיבולת חשמל נמוכה.

 • הפעל מתאם אזהרות—מופעלת כברירת מחדל
Warnings and Errors

אפשרות זו גורמת להשהיה של תהליך האתחול רק כאשר מזוהות אזהרות ושגיאות, במקום לעצור, להציג הנחיה ולהמתין לקלט של המשתמש. תכונה זו שימושית במיוחד כאשר המערכת מנוהלת מרחוק.

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • הצגת הודעות על אזהרות ושגיאות—מופעלת כברירת מחדל
 • המשך בתהליך עם אזהרות
 • המשך עם אזהרות ושגיאות
הערה: שגיאות שנחשבות לקריטיות לפעולת חומרת המערכת יעצרו תמיד את פעולת המערכת.
אזהרות USB-C

אפשרות זו מפעילה או משביתה הודעות אזהרה של תחנת עגינה.

Enable Dock Warning Messages - כברירת מחדל אפשרות זו מופעלת.

Fastboot

אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את המהירות של תהליך אתחול UEFI.

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • Minimal (מינימלית)
 • Thorough (יסודית)—מופעלת כברירת מחדל
 • Auto (אוטומטית)
Extend BIOS POST Time

אפשרות זו מאפשרת לך לקבוע את תצורת זמן הטעינה של ה-BIOS POST.

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • 0‎ seconds‏ (אפס שניות)—מופעלת כברירת מחדל.
 • ‎5 seconds (‏5 שניות)
 • ‎10 seconds ‏(10 שניות)
Mouse/Touchpad

אפשרות זו מגדירה כיצד המערכת מטפלת בקלט עכבר ומשטח מגע.

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • Serial Mouse (עכבר טורי)
 • יציאת עכבר PS/2
 • משטח מגע ו-PS/2 עכבר-מופעל כברירת מחדל.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\