Vostro 5501 מדריך שירות

נוריות אבחון המערכת

נורית מצב סוללה

מציינת את מצב ההפעלה ואת מצב טעינת הסוללה.

לבן קבוע - מתאם המתח מחובר ורמת הטעינה של הסוללה גבוהה מ-5 אחוזים.

כתום - המחשב פועל באמצעות הסוללה ורמת הטעינה של הסוללה פחות מ-5 אחוזים.

כבויה
  • ספק הכח מחובר והסוללה טעונה במלואה.
  • המחשב פועל באמצעות סוללה ורמת הטעינה של הסוללה גבוהה מ-5%.
  • המחשב נמצא במצב שינה, מצב תרדמה או שהוא כבוי.

נורית ההפעלה ומצב הסוללה מהבהבת בכתום ומשמיעה קודי צפצוף המציינים כשלים.

לדוגמה, נורית ההפעלה ומצב הסוללה מהבהבת בכתום פעמיים, משתהה, ולאחר מכן מהבהבת בלבן שלוש פעמים ומשתהה. דפוס 2,3 זה ממשיך עד לכיבוי המחשב ומציין שלא זוהה זיכרון או RAM.

הטבלה הבאה מציגה את תבניות החשמל ונורית מצב הסוללה, יחד עם הבעיות המשויכות.

טבלה 1. קודי נוריותקודי נורית לבעיות ברכיבים/כשל במוצר
קודי נוריות האבחון תיאור הבעיה
1,1 כשל בזיהוי TPM
1.2 כשל הבזק SPI בלתי הפיך
1,3 כבל ציר קצר בכבל OCP1
1.4 כבל ציר קצר בכבל OCP2
‎1, 5 EC לא יכול לתכנת i-Fuse
‎1, 6 לוכד כללי גנרי עבור שגיאות זרימת קוד EC במצב ungraceful
‎1, 7 -
‎1, 8 -
‎1, 9 -
2.1 כשל CPU
2,2 לוח אם מכסה תקלת BIOS‏ או שגיאת ROM
2,3 לא זוהה זיכרון/RAM
2.4 כשל זיכרון/RAM
2,5 הותקן זיכרון לא תקין
2.6 שגיאה בלוח האם/בערכת השבבים
2.7 כשל LCD - הודעת SBIOS
2,8 כשל LCD - זיהוי EC של כשל במסילת אספקת החשמל
2.9 -
3.1 כשל בסוללת CMOS
3,2 כשל ב-PCI או בכרטיס מסך/שבב
3,4 תמונת שחזור נמצאה, אך היא לא חוקית
3,5 EC נתקל בכשל ברצף אספקת החשמל
3.6 פגם ב-Flash אותר על-ידי SBIOS
3,7 תום הזמן הקצוב להמתנה לתשובה של ME להודעת HECI
3.8 -
3.9 -

נורית מצב מצלמה: מציינת אם המצלמה נמצאת בשימוש.

  • לבן קבוע - המצלמה בשימוש.
  • כבוי - המצלמה אינה בשימוש.

נורית מצב Caps Lock: מציינת אם מקש Caps Lock פועל או מושבת.

  • לבן קבוע - Caps Lock מופעל.
  • כבוי - Caps Lock מושבת.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\