Vostro 5501 Servisni priručnik

Brisanje ili promena postojeće lozinke za podešavanje sistema

Preduslovi

Proverite da li je opcija Password Status (Status lozinke) podešena na Unlocked (Otključano) (u programu za podešavanje sistema System Setup) pre nego što pokušate da izbrišete ili izmenite postojeću lozinku sistema i lozinku za podešavanje. Ako je opcija Password Status (Status lozinke) podešena na Locked (Zaključano), ne možete da izbrišete niti izmenite postojeću lozinku sistema ili lozinku za podešavanje.

Više o ovom zadatku

Da biste pristupili programu za podešavanje sistema (System Setup), pritisnite taster F2 odmah nakon uključivanja ili ponovnog uključivanja.

Koraci

 1. U BIOS-u sistema ili na ekranu System Setup (Podešavanje sistema) izaberite System Security (Bezbednost sistema) i pritisnite Enter.
  Prikazuje se ekran System Security (Bezbednost sistema).
 2. Na ekranu System Security (Bezbednost sistema), proverite da li je Password Status (Status lozinke) podešen na Unlocked (Otključano).
 3. Izaberite System Password (Lozinka sistema), izmenite ili izbrišite postojeću lozinku sistema i pritisnite Enter ili Tab.
 4. IzaberiteSetup Password (Lozinka za podešavanje), izmenite ili izbrišite postojeću lozinku za podešavanje i pritisnite Enter ili Tab.
  NAPOMENA: Ako promenite lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje, ponovo unesite novu lozinku kada se to od vas zatraži. Ako izbrišete lozinku sistema i lozinku za podešavanje, potvrdite brisanje kada se to od vas zatraži.
 5. Pritisnite taster Esc i pojaviće se poruka za čuvanje promena.
 6. Pritisnite taster Y da biste sačuvali promene i izašli iz programa za podešavanje sistema (System Setup).
  Računar se restartuje.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\