Vostro 5501 Servisni priručnik

Dodeljivanje lozinke za podešavanje sistema

Preduslovi

Novu lozinku sistema ili lozinku administratora možete da dodelite samo kada je status Not Set (Nije postavljena).

Više o ovom zadatku

Da biste pristupili programu za podešavanje sistema (System Setup), pritisnite F2 odmah nakon uključivanja ili ponovnog uključivanja.

Koraci

 1. U BIOS-u sistema ili na ekranu System Setup (Podešavanje sistema), izaberite Security (Bezbednost) i pritisnite Enter.
  Prikazuje se ekran Security (Bezbednost).
 2. Izaberite System Password (Lozinka sistema) i kreirajte lozinku u polju Enter the new password (Unos nove lozinke).
  Koristite sledeće smernice da biste dodelili lozinku sistema:
  • Lozinka može imati do 32 znaka.
  • Lozinka može sadržati brojeve od 0 do 9.
  • Dozvoljena su samo mala slova, dok mala slova nisu dozvoljena.
  • Dozvoljeni su samo sledeći specijalni znaci: razmak, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
 3. Unesite lozinku sistema koju ste prethodno uneli u polje Confirm new password (Potvrda nove lozinke) i kliknite na OK (U redu).
 4. Pritisnite taster Esc i pojaviće se poruka za čuvanje promena.
 5. Pritisnite taster Y da biste sačuvali promene.
  Računar se ponovo pokreće.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\