Vostro 5501 Servisná príručka

Pred servisným úkonom v počítači

O tejto úlohe

V záujme vyhnutia sa poškodeniu počítača vykonajte predtým, než začnete so servisným úkonom v počítači, nasledujúce kroky.

Kroky

  1. Dbajte na to, aby ste dodržali postup Bezpečnostné pokyny.
  2. Pracovný povrch musí byť rovný a čistý, aby sa nepoškriabal kryt počítača.
  3. Vypnite počítač.
  4. Odpojte od počítača všetky sieťové káble.
    UPOZORNENIE: Ak chcete odpojiť sieťový kábel, najskôr odpojte kábel z počítača a potom ho odpojte zo sieťového zariadenia.
  5. Odpojte počítač a všetky pripojené zariadenia z elektrických zásuviek.
  6. Stlačením a podržaním hlavného spínača odpojeného počítača uzemnite systémovú dosku.
    POZNÁMKA: Pri práci vnútri počítača sa uzemnite pomocou uzemňovacieho remienka na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu vždy vtedy, keď sa dotýkate konektorov na zadnej strane počítača, aby ste predišli elektrostatickému výboju.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\