Generation Z är digitalt mogna – men långt ifrån robotar

Generation Z, födda någon gång under andra halvan av 90-talet eller början av 2000-talet, är den första generationen som har växt upp med internet, och därmed också med obegränsad tillgång till information och kommunikation. Det är uppenbart att teknikutvecklingen för med sig djupgående samhällsförändringar och för att få en ökad förståelse för generation z, som är på väg in på arbetsmarknaden, har en stor internationell undersökning gjorts på uppdrag av Dell Technologies. Undersökningen ämnar ge svar på frågor om generation z:s relation till teknik, och inkluderar över 12,000 respondenter i 17 länder, i åldrarna 16 till 23.

Höga krav på teknisk kompetens och teknikutbud

Generation Z är digitalt mogna och teknik har varit en självklar del av deras utbildning och vardag. Detta gör att de också ställer höga krav på digital kompetens i sin omgivning.

  • 98 procent har haft teknik som en del av sin formella utbildning, 97 procent svarar att teknisk kompetens har betydelse
  • 91 procent svarar att en arbetsgivares teknikutbud är en viktig faktor i valet mellan liknande arbetsplatser
  • 80 procent vill arbeta inom ett högteknologiskt område och av dessa är 38 procent intresserade av en karriär inom IT, 39 procent vill jobba inom cybersäkerhet och 46 procent vill jobba med teknikforskning och utveckling

Detta visar ännu en gång att vi alltid måste ha teknik i åtanke, i såväl anställningsprocesser och dagligt arbete, som utbildning. Samhällets ökade digitala fokus gör teknik till en central del av den bredare samhällsutvecklingen, vilket gör det nödvändigt att i ännu högre utsträckning fokusera på att minska jämställdhetsgapet i STEM-sektorn. Undersökningen visar också tecken på en hett omdebatterad fråga – att skillnaden mellan män och kvinnor är större i mer ekonomiskt utvecklade länder. Till exempel är skillnaden mellan hur många män och kvinnor som vill jobba i högteknologiska branscher 23 procentenheter i Japan, medan samma siffra är 2 procentenheter i Vietnam.

Digitalt kompetenta – men oroliga

Generation Z har gott självförtroende vad gäller den egna kompetensen. 73 procent anser att deras tekniska kompetens är god eller utmärkt och 68 procent anser att deras programmeringskunskaper är bättre än genomsnittet. Trots att de anser att teknisk kompetens är viktigt (97 procent), och att de faktiskt besitter denna kompetens, är självförtroendet när det kommer till att ta klivet in på arbetsmarknaden relativt lågt. Bara strax över hälften (57 procent) tycker att deras utbildning förbereder dem inför deras kommande karriärer på ett bra eller utmärkt sätt, och hela 97 procent svarar att de känner en viss oro inför att börja arbeta.

Saknar andra kompetenser

52 procent har svarat att de är mer säkra på att de har de tekniska förmågor som arbetsgivare efterfrågar, än andra viktiga, icke-tekniska förmågor som efterfrågas. Enligt Deloittes Insight Report 2017 gäller dessa brister kognitiva färdigheter som problemlösning, kritiskt tänkande och kommunikation, som har nedprioriterats till förmån för teknisk kompetens. I vår undersökning ser vi att en majoritet från Gen Z erkänner betydelsen av dessa typer av förmågor, och att de är medvetna om sina brister.

Vill ha mer mänsklig interaktion

Trots att Gen Z saknar vissa kommunikativa förmågor, vill de omge sig med andra människor. 43 procent svarar att de föredrar att prata med kollegor ansikte till ansikte, att jämföra med 23 procent som föredrar telefon och 10 procent sms. Denna generation är uppvuxna med samarbete och förväntar sig att samarbete ska vara fortsatt viktigt även i arbetslivet. 75 procent förväntar sig att lära sig från kollegor eller andra människor snarare än från internet, mer än hälften (53 procent) föredrar att gå till en fast arbetsplats över att jobba hemifrån, och 58 procent tycker bättre om att jobba i ett team, än på egen hand.

För att ta del av hela undersökningen, besök www.delltechnologies.com/genz

About the Author: Dell Technologies