Många svenska företag saknar digitaliseringsstrategi

Under Dell Technologies Forum på Annexet i Stockholm lanserade vi Dell Technologies Digital Transformation Index, en undersökning som kartlagt digital transformation på medelstora till stora företag i 42 länder, däribland Sverige. Det finns en hel del intressant att titta närmare på i de svenska siffrorna från undersökningen. Bland annat visar den att fyra av tio (39 %) tillfrågade svenska företagsledare uppger att deras företag saknar en konkret digitaliseringsplan. Samtidigt som tre av fyra (76 %) oroliga över att deras företag kommer ha utmaningar med att möta sin kunders förändrade behov under den kommande femårsperioden.

Flera av siffrorna i undersökningen visar att svenska företag generellt inte kommit så långt  på digitaliseringsresan som vi lätt leds att tro. Endast sex procent av svenska företag kategoriseras som ”Digitala Ledare” (olika aspekter av digital transformation genomsyrar hela organisationen). Det är många företag som fortfarande kämpar med hur de ska förhålla sig till den digitala transformationen. På Dell är vi övertygade om att det är av yttersta vikt att man flyttar fokus från att skydda sin befintliga verksamhet och istället öppnar upp för att våga förändras. En osäker och tvekande inställning till den digitala transformationen riskerar att på sikt döda hela verksamheten. Det är viktigt att komma ihåg att en digital omställning inte kan eller bör ske över en natt, men det är hög tid att börja planera förändringsresan.

Hela nio av tio (89 %) av de svenska företagsledarna svarar att de upplever betydande hinder eller utmaningar i sin digitala transformation. Och en fjärdedel (25 %) är oroliga över att de inte kommer klara av sin digitala transformation och att verksamheten därför ska bli bortglömd/irrelevant.

Brist på digital kompetens tvingar företagen att själva lösa kompetensgapet

Undersökningen visar också att brist på IT-kompetens utgör ett stort hinder för många företags digitala transformation. Nästan fyra av tio (38 %) av företagsledarna i Sverige svarar att de försöker lösa avsaknaden av digital kompetens att rekrytera genom att istället introducera interna kompetensprogram, som till exempel att lära anställda att koda. Fyra av tio (42 %) har idag strategier för att dela information internt i syfte att kompetenshöja verksamheten – IT-chefer får ta del av affärsstrategisk kunskap och affärschefer får ta del av IT-kunskap.

Svenska företag är helt enkelt på väg in i ett moment 22. Avsaknaden av digitaliseringsplaner eller långsam digital transformation innebär att det är svårare att locka ung kompetent arbetskraft. Men utan ung arbetskraft med digital spetskompetens blir det svårt att genomföra den nödvändiga digitala transformationen. Kompetensbristen riskerar att på allvar hota svenska företags konkurrenskraft.

Fyra största hindren för svenska företags digitala transformation

  1. Oro över IT-säkerhet och dataskydd         36 %
  2. Avsaknad av budget och resurser             36 %
  3. Förändrad lagstiftning                                 28 %
  4. Kompetensbrist                                            24 %

Om du är nyfiken på att ta del av alla siffror från Dell Technologies Transformation Index hittar du undersökningen i sin helhet här.

About the Author: Dell Technologies