Starkare tillsammans – så bryter vi barriären till ledningsgruppen med hjälp av digital transformation

En ny definition av affärer, en ny användning av teknologi

Teknikens roll i det moderna företaget har förändrats mycket den senaste tiden, och förändringen har gått fort. I flera decennier såg företag världen över sin IT-avdelning som en kostnad, som ett nödvändigt ont med uppdrag att förse verksamheten med fungerande infrastruktur, tillräckligt med lagringsutrymme, snabbt nätverk och sådant som e-post, ordbehandling och fungerande säkerhetskopior.

Men tack vare en snabb teknikutveckling och samhällets snabba omfamnande av nya teknologier har IT-avdelningens roll utvecklats och idag ses den ofta som en central del av affären, som en partner som tillhandahåller och tar fram lösningar som gör organisationen mer snabbfotad och minskar de löpande kostnaderna.

Resultatet är att IT-avdelningen allt oftare ses som en katalysator för förändring, en pådrivare som möjliggör nya strategiska affärsmodeller som gör det möjligt för olika avdelningar inom en organisation att samarbeta och gemensamt driva såväl försäljning som tillväxt. Kort sagt: IT är inte längre något som stöttar affären. IT är affären.

Det i sin tur medför att så gott som alla företag idag innerst inne är IT-företag och att alla positioner i ledningsgruppen i allt väsentligt är en IT-roll. Från hälsovård till tillverkning, från fordonsbranschen till bankvärlden – våra produkter består till stor del av IT.

Banker är ett utmärkt exempel. Allt görs på nätet, alla transaktioner är digitala och det bankkunderna köper är i allt väsentligt en tekniktjänst. Gränserna suddas ut, och ingen bransch står oberörd kvar.

Det kan vara skrämmande nog, men om du sitter på en organisation som saknar visioner och inte har en plan för en smart digital transformation är läget inget annat än allvarligt. Dell Technologies avslutade nyligen en undersökning tillsammans med Vanson Bourne som visar att så många som 48 procent av företagen inte vet hur deras egen bransch kommer att se ut om bara tre år.

Nya mål. Nya roller.

För att tackla de utmaningar som den typen av kaos för med sig har framsynta företagsledare börjat samarbeta för att tillsammans få maximal utväxling på den potential och kraft som finns inom IT. Framöver kommer de företag som är framgångsrika att fokusera på att expandera och implementera nya innovativa affärsstrategier med hjälp av ny teknik. Den typen av visioner börjar ofta högst upp i en organisation, och behöver alltid vara fast och tydligt förankrad där.

Den nya uppkopplade ledningsgruppen har förutsättningar att utnyttja den digitala transformationen till att förena vd, marknadschefer och CIO:er i en gemensam målsättning. I takt med att avgränsningarna mellan olika delar av företaget raseras ner kommer deras ansvarsområden att gå in i varandra och deras enskilda målsättningar alltmer att konvergera. Ett gott samarbete i ledningsgruppen kommer att vara ännu viktigare för att nå framgång än det är idag.

Parntnerskapet mellan CIO och CMO – Två sidor av samma mynt

Med detta i åtanke så är det två roller i ledningsgruppen som sticker ut, som kommer att vara särskilt viktiga i arbetet med att vända den osäkerhet som digital disruption för med sig till de enorma fördelar som digital transformation har att erbjuda.

För att lyckas i den digitala eran behöver ledningsgruppen ha ett starkt och sunt partnerskap mellan CIO och CMO att luta sig emot.

I de flesta organisationer och de flesta branscher har marknadsavdelningen tagit enorma kliv framåt, tack vare modern teknologi har de gått från att försöka förutse framtiden på en kombination av erfarenhet och magkänsla till att bli tillförlitliga analytiker av stora mängder data. De förlitar sig på IT för att ge dem de förutsättningar de behöver för att nå sina mål, men faktum är att IT behöver marknadsavdelningen också – det är där de kan hämta fokus till sina visioner kring vilken teknologi som är mest relevant för det aktuella företaget och deras bransch. Ett typiskt exempel: största posten i många marknadsbudgetar är prediktiv analys för hypertargeting. Det är tydligt att vi behöver varandra.

CIO:er och CMO:er är i grund och botten ute efter samma sak, de ser bara på IT från olika perspektiv. Att de samarbetar och arbetar mot ett gemensamt mål är centralt för att företaget ska lyckas i den digitala transformationen.

CIO:er har en tendens att se potentialen i kommande teknologier från insidan – deras vision baseras i hur IT kan hjälpa organisationen och de frågar sig vilka lösningar som kommer att göra mest nytta för de anställda.

Marknadschefer ser helt enkelt saker och ting från den andra sidan, med det motsatta utgångsläget. Vår roll har förändrats dramatiskt, digitaliseringen har gett oss enorma berg av data som vi kan stå på och få överblick över marknaden. Samtidigt har big data, data analytics, AI och olika molntjänster gett oss möjligheten att ännu tydligare fokusera på våra kunders behov – och vi får samtidigt tillgång till greppbar data för att visa sådant som ROI för en lösning vi behöver för att kapitalisera på den information vi har. Men för att uppnå våra mål så behöver vi helt enkelt IT.

Men som alltid i ett sunt partnerskap så behöver CIO:n oss på marknadssidan också. Där en CIO ser den potential IT kan ha för att koppla affären till marknaden så ser marknadschefen marknaden och hur man kan applicera den på den egna affären. Tillsammans kan vi ge företaget en helhetsbild av potentialen i en ny teknologi.

Samarbete för att skapa en gemensam vision

För marknadsförare ligger fokus på att skapa en relation med konsumenten, till exempel genom att expandera kundresan till nya dimensioner. Dagens kunder är alltid uppkopplade, läser på och är välinformerade – och alltid på jakt efter nya upplevelser. Att skapa och upprätthålla varumärkeslojalitet är en utmaning, och kräver att marknadsförare uppfinner nya vägar att kommunicera med konsumenterna, nya metoder för att sätta sig in i kundernas behov och nya sätt att anpassa sitt budskap och lyfta kundupplevelsen till nya nivåer.

För IT-avdelningen handlar det om att fokusera på att knyta samman och koppla upp organisationen, helt enkelt att se till att arbetsplatsen svarar upp mot de behov och krav som den digitala tidsåldern för med sig. Samma teknologier som en marknadsförare använder för att förstärka kundupplevelsen, utvinna persondata och koppla samman sig mot kunder i fler kanaler, har användningsområden i andra delar av en verksamhet.

Molnet möjliggör och förenklar samarbete mellan olika avdelningar och över landsgränser

Lagrad data möjliggör att koppla samman kunskaper för att ge underlag till att skrida till handling

AI länkar samman produktions- och utvecklingsavdelningar vilket förkortar time-to-market

IoT kopplar samman alla delar av produktionskedjan och förser både verksamhetsledning och försäljningsledet med realtidsdata, vilket gör att man kan skrida till handling snabbt och därmed öka produktivitet och effektivitet.

Genom att samarbeta med sin CIO kan marknadsförare också få tillgång till de verktyg de behöver för att förstärka sin roll som dataanalytiker och ta fram korrekta och validerade data för ROI på marknadsinvesteringar, och därigenom uppnå en mer framträdande, affärsstrategisk roll inom verksamheten. Det förstärker marknadsavdelningens position inom organisationen, och gör marknadsföring till en kraft för att förutse, övervaka och påverka affärstrender. Precis som potentialen i IT nu finns tillgänglig för alla i en ledningsgrupp, kan även de kunskaper som ägs av marknadsavdelningen göra det. Perspektiv som flyter ihop.

Genom att lita på marknadschefens analysfärdigheter och möjlighet att generera ökade intäkter för företaget får CIO:n ett bättre grepp om vilka teknologier och lösningar som kan göra mest nytta för organisationen. De använder marknadschefens analytiska fokus och medvetenhet om marknadsläget för att skapa de tekniska förutsättningarna för att sjösätta nya visioner på marknaden, snarare än att driftsätta i ett vakuum. Det leder till att de kan implementera digital transformation från utsidan och in vilket säkerställer att deras satsningar och projekt inte bara adresserar det som företaget vill ha, utan även det som marknadsläget kräver.

Genom att linjera strategier och visioner kan båda sidorna öka sin budget och på så sätt få tillgång till en större portfölj av nya IT-lösningar. För de som verkligen förstår den sanna potentialen av ny teknologi på dagens marknad är det en smart väg att gå, och ett bra sätt att bygga upp en grund att bygga morgondagens flexibla IT-struktur på. När digital transformation är framgångsrik och de båda visionerna blir en så kopplas alla samman – och alla står som vinnare.

//Margaret Franco, Senior Vice President, Marketing Europe Middle East & Africa på Dell

About the Author: Dell Technologies