Vägen mot noll nettoutsläpp

Att nå noll nettoutsläpp av koldioxid år 2050 kommer att bli en enorm utmaning, men med mätbara åtgärder och tillsammans med innovation och hängivenhet kommer vi att kunna nå målet.

Enda sättet att kunna hantera en så stor fråga – och en så stor utmaning – som klimatkrisen är att bryta ner den till mindre och mer hanterbara åtgärder.  Det gäller på makronivå och för samhället i stort men även på mer detaljnivå. Oavsett om vi tittar på oss själva som individer – eller för oss på Dell Technologies som företag. Sedan vi för första gången delade med oss av vår utsläppsdata för växthusgaser i vår miljörapport år 2002 har vi fortsatt arbeta aktivt med att minska våra utsläpp – i våra fabriker och anläggningar, i vår leveranskedja och i våra produkter.

Vi är fast beslutna om att göra vår del och uppfylla våra löften om åtgärder mot global uppvärming. Vi har satt aggressiva utsläppsmål för 2030 och nu tar vi nästa viktiga steg och förbiner oss att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser i enlighet med Scope 1, 2 och 3 till år 2050.

Vad noll nettoutsläpp innebär för Dell Technologies:

  • Vidta omfattande åtgärder för att kompensera utsläpp med insatser för att binda eller motverka utsläpp av koldioxid i motsvarande mängd: För att göra hållbara och permanenta förändringar måste företag först åta sig att förändra sig själva, minska utsläppen till minsta möjliga mängd för att sedan kompensera det som återstår.
  • Sätta mål baserade på vetenskap: Våra mål och våra insatser ligger i linje med de senaste rönen inom klimatvetenskapen, vilket är nödvändigt för att kunna följa Parisavtalet. Målen utgör en tydligt definerad väg för företag att minska utsläppen och hjälpa till att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. År 2015 var vi ett av de tolv första företagen som satte mål för utsläppsminskningar som godkänts av SBTi.
  • Att gå ‘all in’: Här behövs insatser över hela brädet i enlighet med Scope 1 (direkta utsläpp, från exempelvis, fabriker), Scope 2 (indirekta köpta utsläpp, från exempelvis, elektricitet) och Scope 3 – utsläpp från företagets distibutionskedja (uppströms) och konsumenternas användning av dessa produkter (nedströms). Det är här, i Scope 3, som majoriteten av ett företags koldioxidavtryck ofta finns.

Detta är vad vi planerar att leverera: Att arbeta med konkreta målsättningar baserade på vetenskap för att i ett första skede minska vårt eget avtryck över Scope 1, 2 och 3 för att sedan arbeta med kompensering av det som återstår när vi närmar oss år 2050.

Hur ska vi nå dit?
En sak är säker – vi har inte direkt väntat till år 2050 med att börja göra framsteg. Med våra nuvarande mål för att minska våra utsläpp i Scope 1 och 2 med 50 procent till år 2030, reducerar vi vårt energibehov genom att uppgradera vår infrastruktur och förbättra energieffektiviteten i vår verksamhet. Vårt löfte att använda 75 procent förnybar el till 2030 och 100 % fram till 2040 kommer att reducera våra resterande Scope 2-utsläpp till närmare noll.

När det gäller Scope 3-utsläppen i anslutning till leverantörskedjan arbetar vi nära våra materialleverantörer för att uppfylla ett SBTi-godkänt mål att minska utsläppen med 60 procent till 2030. Vi samarbetar även med våra leverantörer för hjälpa dem övervaka och hantera sina utsläpp och hjälpa dem att anskaffa förnybar elektricitet, öka energieffektiviteten, förbättra sin egen logistik och samtidigt bli bättre på att såväl mäta som rapportera klimatrelaterade nyckeltal.

Vår största utmaning kommer att bli att reducera Scope 3-utsläppen, de som kommer av att våra kunder använder våra produkter. År 2013 presenterade vi det första målet i sitt slag för att minska energiintensiteten i hela vår produktportfölj med 80 procent under en tioårsperiod. Vår senaste rapport visar att vi hittills uppnått en minskning närmare 70 procent och vi förväntar oss ytterligare steg under den tid som återstår. När vi når denna milstolpe kommer vi att sätta upp nya och tuffare energimål för våra produkter, som kommer tillkännages i slutet av 2021. De kommer att medföra att vi fortsätter driva innovation – såväl internt som tillsammans med våra partners – för att hitta nya vägar att uppnå ökad energieffektivitet utan att kompromissa med prestanda.

Men det viktigaste “hur” vi har är inte ett mål eller en enskild åtgärd, det är våra medarbetare. Allt detta ambitiösa arbete drivs framåt av individer och team inom vår verksamhet som är engagerade i att hjälpa oss att uppnå netto nollutsläpp.

Att påverka varje steg på vägen
Vi vet att detta är en stor uppgift. Vi har investerat tid och resurser för att identifiera områden där vi kan leverera resultat snabbt och var vi behöver samarbeta. Teknikinnovation, ökad användning av förnybar elektricitet och klimatforskning är alla exempel på saker som kan skynda på utvecklingen mot nettonoll utsläpp i världen. Vi kommer fortsätta att utvärdera och vara snabbrörliga för att ständigt förbättra våra egna process och skynda på våra framsteg.  Vi kommer att fortsätta vara transparenta med hur vi mäter våra resultat och dela med oss av det i våra årliga Progress Made Real-rapporter.

Det är ingen tvekan om att arbetet mot att nå nettonoll utsläpp är det tydligaste åtagande länder och företag kan göra för att bromsa den globala uppvärmningen. Vi är engagerade och fast beslutna att leverera på våra mål med hjälp av rätt åtgärder, tydlig mätning, starka partnerskap och inte minst våra engagerade människor.

För mer information, besök vår climate change page.

About the Author: Dell Technologies