Broadcom 5720 双端口 1 GbE 网 LOM Mezzanine 卡, Customer Kit

Dell™ Broadcom 5720 双端口 1 GbE Network LOM Mezzanine 卡片 是将您的服务器连接到网络的理想选择。 Broadcom 5720 双端口 1 GbE Network LOM Mezzanine 卡片 经过验证,是可靠且基于标准的解决方案。 本产品已在戴尔系统上经过测试和验证。 如与戴尔系统搭配使用,您还可享受戴尔技术支持服务。
¥ 785.64
制造商部件 9DPV6 | 戴尔部件 540-BCBN | E-Value代码 540-bcbn | Dell
比较