戴爾 網絡 S5448F-ON Airflow 換 kit, AC, IO/PS, 2x1600W PSU, 6x風扇 Modules

戴爾電源供應器可為關鍵任務應用程式提供穩定電源, 可提供高達1600瓦的電源。

NTD 47,903
製造商部份 C27VC | Dell 部份 750-ADPE | 訂單代碼 750-adpe | Dell
比較