Dell PSU 至 IO 氣流捆綁, DC, Z9100-ON, S4248-ON 系列, 2x DC PSU, 5x 風扇

戴爾電源供應器可為關鍵任務應用程式提供穩定電源, 可提供高達1100瓦的電源。

NTD 62,012
製造商部份 YTVJV | Dell 部份 450-AEWL | 訂單代碼 450-aewl | Dell
比較