Ga naar hoofdinhoud
  • Snel en eenvoudig bestellen
  • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
  • Een lijst met producten maken en openen
  • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Artikelnummer: 000195918


DSA-2022-030: Dell Wyse Management Suite Security Update for Multiple Vulnerabilities

Samenvatting: Dell Wyse Management Suite (WMS) contains remediation for multiple security vulnerabilities that may be exploited by malicious users to compromise the affected system.

Article content


Impact

High

Gegevens

Proprietary Code CVEs Description CVSS Base Score CVSS Vector String
CVE-2022-23155 Dell Wyse Management Suite versions 2.0 through 3.5.2 contain an unrestricted file upload vulnerability. A malicious user with admin privileges may potentially exploit this vulnerability in order to execute arbitrary code on the system. 7.2 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
 
Third-party Component CVEs More information
Apache Log4j CVE-2021-44832 See NVD (http://nvd.nist.gov/) for individual scores for each CVE
Proprietary Code CVEs Description CVSS Base Score CVSS Vector String
CVE-2022-23155 Dell Wyse Management Suite versions 2.0 through 3.5.2 contain an unrestricted file upload vulnerability. A malicious user with admin privileges may potentially exploit this vulnerability in order to execute arbitrary code on the system. 7.2 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
 
Third-party Component CVEs More information
Apache Log4j CVE-2021-44832 See NVD (http://nvd.nist.gov/) for individual scores for each CVE

Dell Technologies raadt aan dat alle klanten rekening houden met zowel de basisscore van CVSS als alle relevante tijdelijke en omgevingsscores die gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke ernst van de specifieke beveiligingsproblemen.

Getroffen producten en herstel

Product Affected Versions Updated Versions Link to Update
Dell Wyse Management Suite 2.0 to 3.5.2 3.6 Dell Wyse Management Suite
Product Affected Versions Updated Versions Link to Update
Dell Wyse Management Suite 2.0 to 3.5.2 3.6 Dell Wyse Management Suite
Bevestigingen

CVE-2022-23155: Dell Technologies would like to thank bugbounty2k20 for reporting this issue.
 

Revisiegeschiedenis

RevisionDateDescription
1.02022-02-17Initial Release

Verwante informatie

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide


Artikeleigenschappen


Getroffen product

Product Security Information, Wyse Management Suite

Datum laatst gepubliceerd

17 feb 2022

Versie

1

Artikeltype

Dell Security Advisory