Baza wiedzy

Alienware Command Center – skrócona instrukcja obsługi


Alienware Arena Opis   Ten artykuł wyjaśnia, czym jest Alienware Command Center, i przedstawia sposób rozwiązywania podstawowych problemów

Obsługiwane komputery:

 
  Wszystkie systemy Alienware
 

Spis treści

 1. Co to jest Alienware Command Center?
 2. Tabela funkcji Command Center
 3. rozwiązywanie problemów

1. Co to jest Alienware Command Center?

Alienware Command Center to program, który posiada prosty interfejs oferujący dostęp do aplikacji sterujących funkcjami Twojego komputera Alienware. Jest on wstępnie zainstalowany w systemie.

Dla każdego komputera Alienware istnieje odpowiednia wersja Command Center. Aby pobrać wersję przeznaczoną dla posiadanego komputera, odwiedź stronę ze sterownikami.

Klikaj poszczególne aplikacje poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

System AlienFX pozwala wybierać różne kolory i tryby efektów świetlnych w różnych odrębnych strefach komputera.

Film: Alien FX Editor How To guide for your Alienware system (Przewodnik po systemie Alienware – tylko w j. angielskim)

AlienFusion umożliwia dostęp do różnych opcji zasilania Alienware, abyś mógł zmieniać wydajność w zależności od potrzeb, zwiększając efektywność energetyczną i wydłużając czas pracy na baterii laptopów.

Dzięki AlienAdrenaline można uzyskać dostęp do:
 • Trybu gry: utwórz profil dla każdej ze swoich gier, aby automatycznie dostosować działanie oświetlenia systemu, uruchamiać oprogramowanie VoIP, programy monitorujące i wiele innych funkcji, gdy uruchomisz grę.

 • Monitorowanie wydajności: wyświetlaj w czasie rzeczywistym statystyki procesora, pamięci, karty graficznej oraz łączności z siecią WLAN i rejestruj je w tle w celu oceny wydajności komputera.

 • Alienware Graphics Amplifier (tylko wybrane komputery): w przypadku komputerów obsługujących Alienware Graphics Amplifier zyskasz możliwość wyświetlenia stanu połączeń, a także konfiguracji działania komputera po odłączeniu urządzenia Alienware Graphics Amplifier.

Film: How to Use the Game Mode on AlienAdrenaline (Jak używać trybu gry w AlienAdrenaline – tylko w j. angielskim)

Film: Alienware: test obciążeniowy karty graficznej (tylko w języku angielskim)

AlienTouch umożliwia zmianę ustawień tabliczki dotykowej w laptopie Alienware. W AlienTouch dostępne są następujące opcje: Tapping (Stukanie), Sensitivity (Czułość) i Virtual Scrolling (Wirtualne przewijanie).

Ważne: funkcja AlienTouch jest dostępna tylko w przypadku następujących komputerów:

Alienware 18   Alienware 17 R1   Alienware 14   Alienware M17x (wszystkie)  
Alienware M18x (wszystkie)   Alienware M14x (wszystkie)   Alienware M15x   Alienware M11x (wszystkie)  

AlienTactX umożliwia zmianę ustawień klawiszy makr*. Okno TactX umożliwia zmianę zestawu kolorów klawiszy makr oraz oferuje opcje dostosowywania skrótów.

Ważne: funkcja AlienTactX jest dostępna tylko w przypadku następujących komputerów:

Alienware 17 (wszystkie)   Alienware 15 (wszystkie)   Alienware 18   Alienware M18x (wszystkie)  

Film: Alienware: klawisze makr

Aplikacja Thermal Controls znajdująca się w wybranych systemach komputerów Alienware umożliwia zarządzanie systemem cieplnym Alienware, abyś mógł monitorować stan temperatury, sterować wentylatorami systemowymi oraz zmieniać stan aktywnej wentylacji.

Film: How to Use the Manual Mode for the Thermal Controls (Jak używać Trybu ręcznego do sterowania temperaturą — tylko w j. angielskim)

Funkcja ta jest obecnie dostępna jedynie w komputerze Alienware Area-51 R2 i umożliwia monitorowanie procesora, pamięci dynamicznej i profilu przetaktowywania.

Film: Area 51 R2 Factory Overclocking Settings (Zmienianie ustawień przetaktowywania w komputerze Area 51 R2 — tylko w j. angielskim)

AlienSense to program do rozpoznawania twarzy pozwalający zalogować się na komputerze za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy oraz konfigurować inne funkcje, takie jak przełączanie użytkowników czy blokada systemu, gdy oddalisz się od komputera.

Ważne: funkcja AlienSense dostępna jest tylko w przypadku komputerów Alienware M17x R1, Alienware M15x oraz Alienware M11x R1.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o AlienSense

Powrót do góry


2. Tabela funkcji Command Center

System Alien
FX
Alien
Fusion
Alien
Adrenaline
Alien
Wprowadzanie dotykowe
Alien
TactX
Thermal
Regulacja
OC
Regulacja
Alien
Sense
Aurora R5 Y Y Y     Y Y  
Area 51 R2 Y Y Y     Y Y  
ALPHA / Steam Machine Y Y Y          
Alienware 17 (R2/R3/R4) Y Y Y   Y      
Alienware 15 (wszystkie) Y Y Y   Y      
Alienware 13 (wszystkie) Y Y Y          
X51 (wszystkie) Y Y Y          
Aurora (R3/R4) Y Y Y     Y    
Alienware 18 Y Y Y Y Y      
Alienware 17 R1 Y Y Y Y Y      
Alienware 14 Y Y Y Y        
Alienware M17x (R3/R4) Y Y   Y        
Alienware M18x (wszystkie) Y Y   Y Y      
Alienware M14x (wszystkie) Y Y   Y        
Alienware M11x (R2/R3) Y Y   Y        
Alienware M17x R2 Y Y   Y        
Alienware M17x R1 Y Y   Y       Y
Alienware M15x Y Y   Y       Y
Alienware M11x R1 Y Y   Y       Y
Aurora (R1/R2) Y Y            
Area51 R1 Y Y            

 

Powrót do góry


3. rozwiązywanie problemów

Alienware Command Center może nie działać zgodnie z oczekiwaniami, jeśli niedawno zostało zmienione oprogramowanie lub sprzęt, np. przeprowadzono aktualizację systemu Windows lub sterowników. W takim przypadku:

 

 • Odłącz zasilanie od komputera. W tym celu:

  • Wyłącz komputer
  • Odłącz kabel zasilający i wyjmij baterię (w laptopach)
  • Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 20 sekund (komputer nie powinien się włączyć)
  • Ponownie podłącz kabel zasilający
  • Włącz system
 • Zaktualizuj system BIOS komputera do najnowszej wersji ze strony ze sterownikami

 • Odinstaluj i ponownie zainstaluj oprogramowanie Alienware Command Center zgodnie z instrukcjami opisanymi w artykule Jak odinstalować i zainstalować ponownie Alienware Command Center

  Film: Alienware: ponowna instalacja Alienware Command Center

Przyciemnione światło lub brak światła

Przejdź do ikony AlienxFX znajdującej się w pasku zadań i upewnij się, że zaznaczone są poniższe opcje:

 

 • Dim Lighting Zones (Strefy zaciemnienia).
 • Nie wyłączaj Status Zones (Stref stanu) w opcji Go Dark (Wyłącz oświetlenie).

 

 

Uwaga: Uwaga: Po wybraniu opcji „Go Dark” (Wyłącz oświetlenie) należy pamiętać, że całe oświetlenie systemu zostanie wyłączone. Aby włączyć je z powrotem, wybierz opcję „Go light” (Włącz oświetlenie).

 

Jeśli pomimo wykonania tego kroku problem nie zniknął, należy uruchomić AlienFX Tester, jak pokazano na poniższym filmie:

 

 

Film: Test your system lights using the AlienFX Tester (Sprawdź oświetlenie systemu za pomocą programu AlienFX Tester — tylko w j. angielskim)

 

 

Jeśli AlienFX Tester działa poprawnie:

 

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę AlienFX w pasku zasobnika, wybierz opcję „Włącz czasomierz nieaktywności” i wybierz „Nigdy nie przechodź w tryb nieaktywności”.
   
 • Odinstaluj oprogramowanie Alienware Command Center w komputerze zgodnie z instrukcjami opisanymi w artykule Jak odinstalować i zainstalować ponownie Alienware Command Center
 • Tylko w przypadku systemu Windows 7:

  • Odinstaluj oprogramowanie .Net Framework 3.5, 4.0 oraz 4.5.
  • Uruchom ponownie komputer.
  • Zainstaluj oprogramowanie .Net Framework 3.5 oraz 4.5. Możesz je pobrać stąd.
 • Pobierz z naszej strony najnowszą wersję oprogramowania Alienware Command Center ze strony ze sterownikami.

 • Jeśli problem nie ustąpi, wybierz kolejno pozycje Panel sterowania i Programy i funkcje, następnie wybierz opcję dezinstalacji oprogramowania Command Center, a po wczytaniu ekranu konfiguracji wybierz opcję Napraw. To rozwiąże problemy związane z uszkodzonym oprogramowaniem sprzętowym AlienFX, które występują podczas instalacji.

 

Powrót do góry


  Twitter   AlienwareServices   Facebook   Alienware Arena   Alienware Arena



Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN128904

Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2017 09:54


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.