Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jak otestovat dostupnou šířku pásma sítě pomocí nástroje „iperf“

Summary: Tento článek obsahuje informace o tom, jak otestovat dostupnou šířku pásma sítě.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Jak otestovat dostupnou šířku pásma sítě

1. Stáhněte si nástroj iperf.  Kopii naleznete na adrese iperf.fr.
2. Na serveru, který bude přijímat data, otevřete příkazové okno se zvýšenými oprávněními a spusťte následující příkaz: iperf.exe –s –w 2m
    3. Na serveru, který bude odesílat data, otevřete příkazové okno se zvýšenými oprávněními a spusťte následující příkaz: iperf –c x.x.x.x –w 2m –t 30s –i 1s  Nahraďte část x.x.x.x za IP adresu serveru z kroku 2.
    4. Zkontrolujte data vrácená na server z kroku 3.  Výstup by měl vypadat podobně jako ten uvedený níže:

 
C:\Users\some_user\Downloads>iperf -c xx.xx.xx.xx -w 2m -t 30s -i 1s
------------------------------------------------------------
Client connecting to xx.xx.xx.xx, TCP port 5001
TCP window size: 2.00 MByte
------------------------------------------------------------
[156] local xx.xx.xx.xx port 53724 connected with xx.xx.xx.xx port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[156]  0.0- 1.0 sec  113 MBytes  945 Mbits/sec
[156]  1.0- 2.0 sec  112 MBytes  944 Mbits/sec
[156]  2.0- 3.0 sec  113 MBytes  945 Mbits/sec
.
.
.
[156] 28.0-29.0 sec  113 MBytes  945 Mbits/sec
[156] 29.0-30.0 sec  112 MBytes  944 Mbits/sec
[156]  0.0-30.3 sec   3.30 GBytes  945 Mbits/sec

 
Další informace:

Iperf je běžně používaný nástroj pro testování sítě, který dokáže vytvářet datové toky TCP a UDP a měřit propustnost sítě, která je přenáší.

Nástroj iperf umožňuje uživateli nastavit různé parametry, které lze použít k testování sítě nebo k optimalizaci či ladění sítě. Nástroj iperf má funkci klienta a serveru a může měřit propustnost mezi dvěma konci, a to jednosměrně nebo obousměrně. Jedná se o open source software, který běží na různých platformách, včetně systémů Linux, Unix a Windows.

Výše uvedené příklady spustí jednosměrný test s velikostí vyrovnávací paměti 2 MB.  Test běží po dobu 30 sekund a zobrazuje výsledky každou sekundu.  Podrobnější test najdete v úplné syntaxi níže.
 

Obecné možnosti:  


-f, --format
[kmKM] formát do reportu: Kbit, Mbit, KByte, MByte

-h, --help
tisk pomocného přehledu

-i, --interval n
pauza n sekund mezi periodickými reporty o šířce pásma

-l, --len n[KM]
nastaví délku čtení/zápisu vyrovnávací paměti na n (výchozí 8 KB)

-m, --print_mss
tisk maximální velikosti segmentu TCP (hlavička MTU – TCP/IP)

-o, --output <názevsouboru>
výstup reportu nebo chybové zprávy do konkrétního souboru

-p, --port n
nastaví port serveru na naslouchání/připojení k n (výchozí 5001)

-u, --udp
místo TCP použije UDP

-w, --window n[KM]
velikost okna TCP (velikost vyrovnávací paměti socketu)

-B, --bind <hostitel>
vazba na <hostitel>, rozhraní nebo adresy multicast

-C, --compatibility
pro použití se staršími verzemi, neodesílá zprávy navíc

-M, --mss n
nastaví maximální velikost segmentu TCP (MTU – 40 bajtů)

-N, --nodelay
nastaví TCP bez prodlevy, zakáže algoritmus Nagle

-v, --version
tisk informací o verzi a ukončení

-V, --IPv6Version
Nastaví doménu na IPv6

-x, --reportexclude
[CDMSV] vyřadí reporty C(connection) D(data) M(multicast) S(settings)
V(server)

-y, --reportstyle C|c
při nastavení na C nebo c má report podobu CSV (hodnoty oddělené čárkou)

Možnosti specifické pro server:  

-s, --server
spustí v režimu serveru

-U, --single_udp
spustí v režimu UDP s jedním vláknem

-D, --daemon
spustí server jako daemon

Možnosti specifické pro klienta: 

-b, --bandwidth n[KM]
nastaví cílovou šířku pásma na n bitů/s. (výchozí 1 Mb/s.). Toto
nastavení vyžaduje UDP (-u).

-c, --client <hostitel>
spustí v režimu klienta, připojení k <hostitel>

-d, --dualtest
provede zároveň obousměrný test

-n, --num n[KM]
množství bajtů k přenosu (namísto -t)

-r, --tradeoff
samostatně provede obousměrný test

-t, --time n
doba trvání přenosu v sekundách (výchozí 10 s)

-F, --fileinput <název>
vloží data, která se mají přenést ze souboru

-I, --stdin
vloží data, která se mají přenést ze vstupu stdin

-L, --listenport n
port pro příjem obousměrných testů

-P, --parallel n
množství paralelních klientských vláken pro spuštění

-T, --ttl n
time-to-live, pro multicast (výchozí 1)

-Z, --linux-congestion <algo>
nastaví algoritmus pro řízení zahlcení protokolu TCP (pouze systém Linux)


Zdroje: WikipediaManpagez.

 

Cause

-

Resolution

-

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops, Servers, PowerEdge

Last Published Date

06 Oct 2021

Version

4

Article Type

Solution