Přeskočit na hlavní obsah
 • Vkládejte objednávky snadno a rychle
 • Zobrazit objednávky a sledovat stav expedice
 • Vytvořte a přistupujte k seznamu svých produktů
 • Spravujte své profily, produkty a kontakty na úrovni produktů na stránkách Dell EMC pomocí správy společnosti.

如何将显示器连接至戴尔计算机

Shrnutí: 本文提供了有关如何将显示器或投影仪连接至戴尔台式机、一体机或笔记本电脑的信息。了解不同类型的视频接口,配置视频设置和故障处理指南的有用链接。

Tento článek byl zřejmě přeložen automaticky. Máte-li připomínky k jeho kvalitě, informujte nás pomocí formuláře ve spodní části stránky.

Obsah článku


Pokyny

有多种方法可将计算机连接到显示器或投影仪。设备可能具有不同类型的视频接口,包括 VGA、DVI、HDMI、DisplayPort (DP)、USB-C 等。将计算机连接到显示器或投影仪的过程相同。本文中的说明提供了有关将计算机连接到显示器或投影仪的信息。

有关连接至戴尔无线显示器的信息,请参阅戴尔知识库文章戴尔无线显示器指南(英文版)。

有关将计算机连接到电视的信息,请参阅戴尔知识库文章如何将戴尔计算机连接到电视。

提醒:要了解如何设置戴尔显示器,请参阅戴尔显示器文档以获取分步说明。对于非戴尔显示器,请参阅设备制造商网站上提供的显示器用户指南。

确定计算机和显示器或投影仪上可用的视频接口类型十分重要。使用正确的视频线缆类型可帮助避免视频或显示问题。

有两种类型的视频传输方法:数字模拟(请参见下表)。每种视频接口均可以支持数字或模拟视频信号传输。模拟视频接口(例如 S-video、复合、VGA、SVGA 和 DVI(模拟))不支持通过模拟连接播放受保护的高清数字内容(如蓝光电影),您可能会收到错误消息或者电影将以较低分辨率播放。

 • 戴尔台式机:视频接口位于计算机的背面。如果戴尔台式机具有专用显卡 (GPU),则必须使用显卡 (GPU) 上的视频接口。
 • 戴尔一体机:视频接口位于计算机的背面。
  提醒:所有戴尔一体机上都没有用于连接辅助显示屏的视频输出接口。要确定戴尔一体机是否支持辅助显示屏,请参阅您的戴尔台式机或一体机文档
 • 戴尔笔记本电脑:视频接口位于笔记本电脑的背面、左侧或右侧。要了解有关可用视频接口的更多信息,请参阅您的戴尔笔记本电脑文档
 • 戴尔显示器:视频接口位于显示器背面。要了解有关可用视频接口的更多信息,请参阅您的戴尔显示器文档
 • 戴尔投影仪:视频接口位于投影仪背面。要了解有关可用视频接口的更多信息,请参阅您的戴尔投影仪文档

当计算机背面的视频接口与显示器或投影仪上的视频接口不匹配时,您可能需要适配器或转换器。请参阅本文的使用适配器或转换器部分。

表 1 — 视频连接器和线缆的类型
连接器 连接器 线缆 描述
USB-C(具有 DisplayPort 或 Thunderbolt 3) 带 Thunderbolt 3 的 USB-C 接口
带 DisplayPort 的 USB-C 接口
USB-C Thunderbolt 3 线缆
USB-C 和 DisplayPort 线缆
USB-C 接口(也称为 USB Type-C)用于在一根线缆上同时传输数字音频和视频信号。设备制造商可以启用替代模式,如 DisplayPort、Thunderbolt 3 或 HDMI,可以使用一根线缆同时传输视频和音频信号。请参阅设备规格,了解设备上的 USB-C 端口是否支持任何这些替代模式。
提醒:不支持 DisplayPort 或 Thunderbolt 3 替代模式的 USB-C 端口无法传输音频或视频信号。
DisplayPort (DP) 或 mini-DisplayPort (mDP) 全尺寸 DisplayPort 接口
mini DisplayPort 接口
全尺寸 Displayport 线缆
mini DisplayPort 线缆
DisplayPort 接口可用于同时传输数字音频和视频信号,但是每种信号都是可选的,并且可以单独传输。DisplayPort 标准有多个版本。每个最新版本的 DisplayPort 都会添加新功能。设备上的 DisplayPort 接口和 DisplayPort 线缆采用特定版本的 DisplayPort 标准进行设计。例如,DisplayPort 1.2 及更高版本支持多数据流传输 (MST) 或菊花链式兼容显示器。DisplayPort 线缆和端口可能具有“全尺寸”接头或“微型”接头。这些接口的差异仅在于物理形状,无论使用哪种接口,DisplayPort 的功能均相同。使用 mini DisplayPort (mDP) 接口不会影响连接的性能或功能支持。有关 DisplayPort 的详细信息,请参阅 https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort 此超链接会将您带往 Dell Technologies 之外的网站。
HDMI 标准 HDMI 接口 HDMI 线缆 HDMI(高保真多媒体接口)接口是许多计算机、显示器、电视机和投影仪上可用的最常见数字音频/视频接口。HDMI 支持在一根线缆上同时传输视频和音频信号。HDMI 标准有多个版本。每个最新版本的 HDMI 都会添加新功能。设备上的 HDMI 接口和 HDMI 线缆采用特定版本的 HDMI 标准进行设计。例如,HDMI 2.0a 及更高版本支持高动态范围 (HDR) 视频。有五种类型的 HDMI 接头:标准 HDMI、双链路 HDMI、迷你 HDMI、微型 HDMI 和 HDMI 车用连接器。有关 HDMI 的详细信息,请参阅 https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI 此超链接会将您带往 Dell Technologies 之外的网站。
DVI DVI-I 接口 DVI 线缆 DVI 接口用于传输模拟或数字视频信号,具体取决于可用的 DVI 接口的类型。设备上的 DVI 接口可能为三种类型之一,具体取决于其实现的信号:DVI-A(仅模拟)、DVI-D(仅数字,单链路或双链路)和 DVI-I(在同一接口中传输数字和模拟信号;数字信号可以支持单链路或双链路)。每种类型接头中的针脚配置都是唯一的。有关 DVI 的详细信息,请参阅 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface 此超链接会将您带往 Dell Technologies 之外的网站。
VGA 或 SVGA VGA 接口 VGA 或 SVGA 线缆 VGA 或 SVGA 接口是许多设备上可用的最常见视频接口。标准 VGA 显示器接口为 15 针 D-sub 接头。有关 VGA 的详细信息,请参阅 https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Graphics_Array 此超链接会将您带往 Dell Technologies 之外的网站。
组件视频   RGB 组件线缆 RGB 组件接口用于将模拟视频信号发送至辅助显示设备,如电视机或投影仪。线缆有 3 个视频接口(红色、绿色和蓝色)。数字组件视频接口在计算机和家庭影院应用程序中广泛应用。
RCA(复合)   RCA 线缆 RCA 或复合接口用于将模拟视频信号发送至辅助显示设备,如电视机或投影仪。线缆有一个视频接口(黄色)和两个音频接口(白色和红色),分别用于左声道和右声道。
S-video   S-video 线缆 S-video 接口用于将模拟视频信号发送至辅助显示设备,如电视机或投影仪。

确定视频接口并且您拥有兼容的视频线缆后,将计算机连接到显示器或投影仪。

 1. 将电源线连接至显示器或投影仪,以及墙上插座。

  将显示器连接至电源插座的图示
  将显示器连接至电源插座的图示。

 2. 将视频线缆连接至显示器或投影仪,以及计算机。
  1. 如有多个显示器,将其他显示器连接到计算机上可用的视频接口。要了解更多信息,请参阅戴尔知识库文章如何设置多个显示器(英文版)。
  2. 有关将显示器连接至戴尔坞站的帮助,请参阅戴尔知识库文章如何为笔记本电脑连接和设置坞站。
  3. 有关连接至戴尔无线显示器的帮助,请参阅戴尔知识库文章戴尔无线显示器指南

  连接显示器与台式机之间的视频线缆的图示
  连接显示器与台式机之间的视频线缆的图示。

  连接显示器与笔记本电脑之间的视频线缆的图示
  连接显示器与笔记本电脑之间的视频线缆的图示。

 3. 打开显示器或投影仪。
 4. 打开计算机。
 5. 在显示器或投影仪上选择正确的视频源。例如,如果您使用的是显示器上的 HDMI 1 视频接口,请将源设置为 HDMI 1。要了解有关如何更改视频源的更多信息,请参阅您的戴尔显示器或投影仪文档
 6. Microsoft Windows 使用 Windows 即插即用功能来自动检测和设置显示器或投影仪。
  提醒:通过使用 Microsoft 的即插即用功能,大多数显示器和投影仪无需安装任何驱动程序即可正常工作。

当计算机背面的视频接口与显示器或投影仪上的视频接口不匹配时,您可能需要适配器或转换器。请参阅本文的使用适配器或转换器部分。

为获得最佳视频性能,请从 Dell.com/support 网站下载并安装最新的视频驱动程序。要了解有关在戴尔计算机上下载和安装驱动程序的详细信息,请参阅戴尔知识库文章如何下载和安装设备驱动程序

配置屏幕分辨率、色深、刷新率和字体大小。

根据您的戴尔计算机上安装的操作系统,参阅戴尔知识库文章:

当计算机背面的视频接口与显示器或投影仪上的视频接口不匹配时,您可能需要适配器或转换器。请参阅下表,查看可用的适配器或转换器的示例。

例如,如果计算机具有 HDMI 接口,并且显示器具有 DVI 接口,则可以使用 HDMI 转 DVI 适配器。

常见视频转换器或适配器的示例
源(计算机) 显示屏(显示器或投影仪) 图示
DVI DVI(数字或模拟)或 VGA(仅模拟) DVI 转 VGA 适配器
HDMI DVI 或 VGA HDMI 转 DVI 线缆
HDMI 转 VGA 适配器
DisplayPort (DP) 或 mini-DisplayPort (mDP) HDMI 或 DVI DisplayPort 转 HDMI 线缆
DisplayPort 转 VGA 线缆
USB-C(具有 DisplayPort 或 Thunderbolt 3) HDMI、DisplayPort (DP) 或 mini-DisplayPort (mDP) USB-C 转 DisplayPort 适配器
USB-C 转 HDMI 适配器
提醒:许多视频转换器或适配器并非双向。它们只能向单一方向传输视频信号,即从源(计算机)到显示设备(显示器或投影仪)。不兼容或不正确的适配器或转换器可能会导致无视频或显示问题。

Další informace

有帮助的视频

如何将两台显示器连接到一台计算机(YouTube 上的官方戴尔技术支持)

持续时间:01:37
如果有的话,可使用此视频播放器上的“Settings”或 CC 图标来选择隐藏式字幕(字幕)语言设置。

如何连接无线显示器(YouTube 上的官方戴尔技术支持)

持续时间:02:26
如果有的话,可使用此视频播放器上的“Settings”或 CC 图标来选择隐藏式字幕(字幕)语言设置。

戴尔显示器驱动程序安装(YouTube 上的官方戴尔技术支持)

持续时间:01:54
如果可用,可以使用此视频播放器上的设置或 CC 图标选择隐藏式字幕(字幕)语言设置。


推荐的文章

以下是您可能会感兴趣的与此主题相关的一些推荐文章。


显示器有关戴尔显示器、台式机、笔记本电脑或平板电脑屏幕的更多信息和支持服务,请访问我们的显示器支持网站


超出保修期支持超出保修期?没有问题。浏览 Dell.com/support 网站,输入您的戴尔服务编号并查看我们的服务。

提醒:服务仅适用于美国加拿大英国法国德国中国大陆地区的个人计算机客户。服务器和存储不适用。

Vlastnosti článku


Dotčený produkt
Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Alienware and Dell Gaming Monitors, C Series, D Series, E Series, Legacy Monitors, P Series, S Series, SE Series, UltraSharp Premier (UP) Series , UltraSharp (U) Series, Projectors & Accessories, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations ...
Datum posledního vydání

11 dub 2024

Verze

17

Typ článku

How To