Gå til hovedindhold
 • Afgiv ordrer hurtigt og nemt
 • Se ordrer og spor status for din forsendelse
 • Opret og få adgang til en liste med dine produkter
 • Administrer dine Dell EMC-websteder, -produkter og -kontaktpersoner på produktniveau ved hjælp af Company Administration (Virksomhedsadministration).

如何故障診斷 Dell 桌上型電腦或多合一上的電源問題

Oversigt: 如果您的 Dell 桌上型電腦或多合一電腦無法啟動,請依照故障診斷步驟,以協助您解決電源問題。瞭解如何執行基本檢查,以找出電腦無法啟動的原因。

Denne artikel er muligvis automatisk blevet oversat. Hvis du gerne vil give feedback om dens kvalitet, så giv os besked ved hjælp af formularen nederst på denne side.

Artikelindhold


Symptomer

 • Dell 桌上型電腦或多合一電腦無法啟動。
 • 桌上型電腦或多合一上的電源 LED 熄滅。
 • Dell 多合一電腦 AC 變壓器上的電源 LED 熄滅。
 • 按下電源按鈕時,桌上型電腦或多合一上的 LED 均無回應。
 • 沒有 LED 或聲音表示桌上型電腦或多合一開啟的跡象。

Årsag

請依據以下故障診斷步驟進行。展開以下各節,瞭解如何執行各個故障診斷步驟,以找出 Dell 桌上型電腦或多合一上的電源問題原因並加以解決。

Løsning

在常見的情況下,重新開機電腦可解決許多問題。電腦的殘餘電力可能會導致筆記型電腦無法啟動。請依據以下步驟,釋放殘餘電力。

 1. 關閉電腦。按住電源按鈕 10 至 15 秒。
 2. 從電腦拔下電源纜線。
  注意:Dell 多合一電腦可能隨附電源纜線或 AC 變壓器。視電腦的組態而定,拔下電源纜線或 AC 變壓器。
 3. 拔下所有裝置或如 USB 磁碟機、印表機纜線和媒體卡片 (SD/xD) 等裝置。
 4. 按住電源按鈕 15-20 秒,以排出剩餘電力。
 5. 將電源纜線連接至電腦。
 6. 開啟電腦。

如果這樣還是無法解決此問題,請前往下一個步驟

電源纜線、AC 變壓器纜線和纜線可能遭到磨損或割傷,且纜線兩端可能有電線暴露。這可能是由將纜線圍繞在 AC 變壓器周圍所導致,或是纜線受到過大的拉力。如果損壞過於嚴重,導致電線暴露,您應停止使用電源纜線或 AC 變壓器。若要檢查桌上型電腦或多合一上的電源纜線、AC 變壓器、纜線和電源連接埠是否有任何損壞:

 1. 從牆壁插座拔下電源纜線或 AC 變壓器。
 2. 從電腦拔下電源纜線或 AC 變壓器。
 3. 檢查電源纜線或 AC 變壓器和纜線 (包括電源纜線) 是否有實體損壞或過熱的跡象。
 4. 檢查插頭或變壓器連接埠內的針腳是否彎曲、折斷或受損。
警示:Dell Technologies 建議使用多合一電腦隨附的 Dell 品牌 AC 變壓器。Dell 不建議使用第三方的 AC 變壓器。
警告:拔下電源纜線或纜線時,請抓握住插頭,而不要拉扯纜線。
警告:適用於多合一電腦的 Dell AC 變壓器可與世界各地的電力插座搭配使用。但是,不同國家/地區的電源連接器或電源線可能會有所不同。
警示:如果電源纜線、AC 變壓器或纜線受損,請立即停止使用電源纜線或 AC 變壓器。

如果您發現損壞,請聯絡 Dell 技術支援部門以取得修復選項。如果找不到任何損壞,請前往下一個步驟

 1. 從牆壁插座拔下電源纜線或 AC 變壓器。
 2. 將其他裝置連接至牆壁插座,以確認牆壁插座是否正常運作。
 3. 嘗試使用已知的良好牆壁插座。
 4. 將電源纜線或 AC 變壓器直接插入牆壁插座。
  請略過任何電源調節器,例如電湧保護器、UPS (不斷電系統)、電源分電器。
 5. 開啟電腦電源。
注意:Dell 桌上型電腦和顯示器使用類似類型的電源纜線。若要隔離以瞭解電源纜線是否正常運作,請交換桌上型電腦和顯示器之間的電源纜線。

如果電源纜線和牆壁插座運作正常,且電腦無法開啟電源,請前往下一個步驟

按照下列步驟重定 AC 變壓器:

 1. 從牆壁插座拔下 AC 變壓器 15 秒。
 2. 從電腦拔下 AC 變壓器。
 3. 將 AC 變壓器插入已知的良好牆壁插座。請略過任何電源調節器,例如電湧保護器、UPS (不斷電系統)、電源分電器。
 4. 將 AC 變壓器插入電腦。
 5. 檢查 AC 變壓器上的 LED 指示燈。
注意:LED 指示燈可能位於 AC 變壓器模組或變壓器 (DC) 插頭上。

如果 AC 變壓器識別 LED 亮起,請前往下一個步驟。若 AC 變壓器 LED 指示燈熄滅,或是連接至電腦時熄滅,請聯絡 Dell 技術支援部門以取得修復選項。

確認電源供應單元上的電壓選項已根據您目前的位置設定為正確的電壓。特定 Dell 桌上型電腦的電源供應單元 (PSU) 可讓您根據目前的位置,將電壓從 110 V 變更為 220 V。

例如,美國支援的標準電壓為 110 V,英國則為 230 V 至 240 V。請確定電源供應單元 (PSU) 上的切換開關會根據您目前的位置設定為 110 V 或 220 V。

注意:如果 Dell 桌上型電腦無法使用電壓選擇器切換開關,則該桌上型電腦的電源供應單元 (PSU) 可自動識別電壓。

如果這樣還是無法解決此問題,或如果沒有電壓選擇器切換開關,請前往下一個步驟

Dell Inspiron、XPS、OptiPlex、Precision 及 Vostro 桌上型電腦包含具備整合自我測試 (BIST) 功能的電源供應器,可協助診斷電源供應單元的健全狀況。PSU 上的 LED 指示燈有助於識別電源問題是否是由電源供應單元所造成。

注意:某些舊型的 Dell Inspiron、XPS 和 Vostro 桌上型電腦可能未配備 PSU 整合自我測試。若要深入瞭解,請參閱 Dell 知識文章如何在 Dell 桌上型電腦或多合一電腦上執行電源供應單元自我測試

如何使用 PSU 上的按鈕執行自我測試

 1. 關閉電腦。
 2. 按下電腦上的 BIST 按鈕,然後檢查 LED 是否亮起。
 3. 指示燈應恆亮,不會搖曳或閃爍,且電源供應器風扇也應會開啟並加速。如果風扇未正常旋轉,即使 LED 亮起,也應視為 BIST 故障。
 4. 如果內建自我測試 LED 亮起,則電源供應單元可為系統主機板供電。
 5. 如果 BIST LED 未亮起,則電源供應器無法為系統主機板供電,而且可能是因連接至電源供應器的任何元件或電源供應器本身所造成。下一個步驟是從 PSU 拔下零件來隔離電源故障的來源,請參閱 Dell 知識文章解決 Dell 電腦上的無電源、無 POST、無開機或無影像問題

如何不使用 PSU 上的按鈕執行自我測試

 1. 關閉電腦。
 2. 從 PSU 拔下電源纜線,並等候 15 秒。
 3. 15 秒後,將電源纜線連接回 PSU。
 4. LED 指示燈應會亮起 3 秒,然後熄滅。
 5. 如果內建自我測試 LED 亮起,則電源供應單元可為系統主機板供電。
 6. 如果 BIST LED 未亮起,則電源供應器無法為系統主機板供電,而且可能是因連接至電源供應器的任何元件或電源供應器本身所造成。下一個步驟是從 PSU 拔下零件來隔離電源故障的來源,請參閱 Dell 知識文章解決 Dell 電腦上的無電源、無 POST、無開機或無影像問題

如果這樣還是無法解決此問題,請聯絡 Dell 技術支援部門以取得修復選項。

Flere oplysninger

瞭解桌上型電腦電源供應器的整合自我測試。

持續時間:02:56
當可用時,您可以使用此影片播放器上的設定或 CC 圖示來選擇隱藏式輔助字幕 (字幕) 語言設定。


建議的文章

以下是一些與本主題相關的建議文章,您可能會感興趣。


電池電源瀏覽我們的電池與電源網站以取得更多資源和資訊。


保固過期支援 保固過期?沒問題。瀏覽 Dell.com/support 網站,輸入您的 Dell 產品服務編號,並檢視我們提供的內容。

注意:提供的內容僅適用於美國加拿大英國法國德國中國的個人電腦客戶。不適用於伺服器和儲存裝置。
 

Egenskaber for artikel


Berørt produkt

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Fixed Workstations

Sidste udgivelsesdato

27 apr. 2023

Version

15

Artikeltype

Solution