Zainstaluj lub ponownie zainstalować drukarkę w Windows 8 za pomocą przewodowego lub bezprzewodowego połączenia sieciowego

Zainstaluj lub ponownie zainstalować drukarkę w Windows 8 za pomocą przewodowego lub bezprzewodowego połączenia sieciowego


Streszczenie Artykułu: Zainstaluj lub ponownie zainstalować drukarkę w Windows 8 za pomocą sieci przewodowej lub bezprzewodowej


Jeśli drukarka zostało wcześniej zainstalowane w systemie, całkowicie odinstalować sterownik i innego oprogramowania przed ponownym zamontowaniem

 1. Pobierz najnowszego sterownika do drukarki
 2. Wyodrębnienie plików sterownika
 3. znajduje się adres IP drukarki, poprzez wydrukowanie raportu ustawień


 4. Uwaga:
  Dokładny dla wybranego modelu drukarki można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy na lewym dolnym rogu pulpitu, wybierz Panel sterowania
 6. Panel sterowania uruchamia. Wybierz urządzenia i drukarki
 7. Na górnym pasku menu kliknij polecenie Add a Printer
 8. Zostanie otwarte okno dialogowe dodawania drukarki i zaczyna aby wyszukać dostępne drukarki. Kliknij przycisk "drukarki, i want nie pojawia się na liście", aby ręcznie skonfigurować drukarki
 9. Wybierz polecenie Dodaj drukarkę za pomocą adres TCP/IP lub nazwę hosta i kliknij przycisk Dalej
 10. W polu adres IP lub nazwę hosta, wprowadź adres IP drukarki. Usuń zaznaczenie opcji dla funkcji Zapytania drukarki i automatycznie wybierz sterownik, a następnie kliknij przycisk Dalej
 11. Jeżeli zostaniesz poproszony o dodatkowe informacje o porcie, pod typ urządzenia, wybierz ustawienie Standardowe i ogólny sieci karty, a następnie kliknij przycisk Dalej 12. Wybierz z dysku
 13. Kliknij przycisk Przeglądaj
 14. Przejdź do rozpakowanych plików i kliknij Otwórz
 15. Często kierowca będzie miał kilka katalogów Deep Color. W tym przypadku wybieramy folder drukarki


 16. Uwaga:
  Instrukcje w tym kroku, są wskazówkę przy użyciu jednego pakietu sterowników jako ilustracje. Różne pakiety sterowników będzie mogą mieć nieco inne struktury folderów
 17. Firma prezentowane są wówczas z możliwością wyboru pomiędzy PCL (Printer Command Language) i PS (PostScript) sterowniki. W tym przykładzie są wybór języka PostScript
 18. Opcje języka są często obecne, w naszym przykładzie wybierz język angielski
 19. systemu operacyjnego są również wspólne foldery, w naszym przykładzie wybieramy WINXP_VISTA_64 co oznacza 64-bit sterowniki dla Windows 2000, XP i Vista. Jeśli, jak w tym przypadku posiadanej wersji systemu Windows jest nowsza niż na liście, skorzystać z najnowszego systemu operacyjnego w wersji z właściwym architektura
 20. Wybierz sterownik ( * .inf) plik, w tym przypadku dp5330.inf, i kliknij przycisk Otwórz
 21. W oknie dialogowym Instalowanie z dysku kliknij przycisk OK
 22. Niektóre pakiety sterowników sterowniki mogą obejmować więcej niż jeden model lub jego wariantu. Wybierz właściwy model z listy w razie potrzeby, a następnie kliknij przycisk Dalej
 23. Nazwa drukarki może być zmienione w razie potrzeby, lub zostawić jako domyślne i kliknij przycisk Dalej
 24. Wybierz, czy drukarka powinna być dzielona, z tego komputera PC służącego jako serwer wydruku, po czym nacisnąć przycisk Next (Dalej). Jeśli nie masz pewności wybierz opcję Nie udostępniaj tej drukarki
 25. Kliknij Print a test page (Strona testowa), następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zakończyć działanie kreatora

Kliknij poniższy przycisk, aby poprosić o pomoc lub z jakiegokolwiek serwisu Twitter opinii w powyższym artykule.

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN284907

Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2018 08:38


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.