Přeskočit na hlavní obsah
 • Vkládejte objednávky snadno a rychle
 • Zobrazit objednávky a sledovat stav expedice
 • Vytvořte a přistupujte k seznamu svých produktů
 • Spravujte své profily, produkty a kontakty na úrovni produktů na stránkách Dell EMC pomocí správy společnosti.

如何为戴尔笔记本电脑连接和设置坞站

Shrnutí: 了解如何为笔记本电脑连接和设置坞站。查找有关配置和设置坞站的信息以及常见的故障处理步骤以解决常见问题。

Tento článek byl zřejmě přeložen automaticky. Máte-li připomínky k jeho kvalitě, informujte nás pomocí formuláře ve spodní části stránky.

Obsah článku


Pokyny

在使用笔记本电脑设置戴尔坞站方面需要帮助?本文提供有关如何为笔记本电脑连接和设置戴尔坞站的信息。您还可以找到有关常见故障处理步骤和一些常见问题的解答。

坞站可为现代工作者提供两方面最佳的优势,既保持台式计算机的优点,同时又不牺牲笔记本电脑的便携性。您可以连接外接显示器、用于实现可靠连接的以太网、用于连接设备的 USB 端口以及全尺寸键盘和鼠标等。

将戴尔坞站连接到笔记本电脑的接口可能有所不同。要了解有关不同类型的戴尔坞站的更多信息,请参阅我们的戴尔坞站指南

坞站附带不同类型的对接接口。例如,Dell E-port 或 D-port、Thunderbolt 3、USB-C、USB 3.0 或 WiGig(无线)。确定计算机上可用的对接接口或端口的类型是否与坞站兼容非常重要。

 • Dell E-port 或 D-port — Dell Latitude 和 Dell Precision E 系列的专有坞站解决方案。只需轻轻按入坞站,戴尔坞站即可提供与所有台式机设备和设备的高效连接。主要在 Dell Latitude 笔记本电脑和某些 Precision 移动工作站上可用。
 • Thunderbolt 3 — Thunderbolt 3 坞站使用单个 USB-C Thunderbolt 线缆,将所有设备连接至笔记本计算机。使用本机多显示器视频、音频、数据和电源传输(在部分戴尔笔记本电脑上)扩展传统 USB 功能,以便使用单个 USB-C 线缆为笔记本电脑充电。可逆连接器可以方便地使用 USB-C,没有错误的方向。
 • 基于 USB-C 的 DisplayPort — USB-C 坞站使用单个 USB-C 线缆,将所有设备连接至笔记本计算机。使用本机多显示器视频、音频、数据和电源传输(在部分戴尔笔记本电脑上)扩展传统 USB 功能,以便使用单个 USB-C 线缆为笔记本电脑充电。可逆连接器可以方便地使用 USB-C,没有错误的方向。
 • USB 3.0 — 通用坞站与通过 USB 支持对接功能的 DisplayLink 技术配合工作。通用坞站解决方案可将多个显示器、音频、以太网和其他 USB 设备通过 USB 连接到笔记本电脑。在笔记本电脑上与 USB 3.0 端口配合工作效果最佳。
 • WiGig(无线)— WiGig 或无线坞站可与配置了 WiGig 适配器的笔记本电脑配合使用。仅有某些戴尔笔记本电脑支持 WiGig 技术。
 1. 链接键盘和鼠标。
  提醒:蓝牙键盘和鼠标必须与笔记本电脑配对。坞站没有集成的蓝牙接收器。如果随同无线键盘和鼠标提供了 USB 转换器,请将 USB 转换器连接至坞站。
 2. 连接一个或多个外接显示器。了解如何将显示器连接至戴尔计算机
  提醒:是否支持多个高分辨率显示器取决于笔记本电脑的可用带宽。请参阅坞站的用户手册,了解支持多少个显示器。
  提醒:有关第三方或非戴尔坞站的信息,请参阅坞站制造商的网站。
 3. 连接以太网线缆。
 4. 将其他外部 USB 设备(打印机、外接网络摄像头、USB 驱动器等)连接至坞站。
 5. 将电源线接至坞站。
  提醒:Dell Technologies 推荐使用坞站随附的电源适配器以获得最佳性能。
 6. 打开坞站的电源。

将坞站连接至笔记本电脑。确保坞站连接至笔记本电脑上的正确端口。务必确保坞站连接到正确的端口。

 • Dell E/Port 坞站 — 在某些戴尔 Latitude 和戴尔 Precision E 系列笔记本电脑上提供此专有对接接口。此接头位于笔记本电脑的底部。
 • 通用 USB 坞站 — 通用 USB 坞站适用 USB 3.0 端口。确保坞站连接至笔记本电脑上可用的任何 USB 3.0 端口。
 • USB-C 坞站 — USB-C 坞站可连接到通过 USB-C 替代模式支持 DisplayPort 的 USB C 端口。USB-C 坞站也可连接到笔记本电脑上的 Thunderbolt 3 端口。请参阅用户手册,确认笔记本电脑上的 USB-C 端口是否支持此坞站:通过 USB-C 替代模式的 DisplayPort 或 Thunderbolt 3。
 • Thunderbolt 3 — Thunderbolt 坞站必须连接到笔记本电脑上的 Thunderbolt 3 端口。请参阅笔记本电脑的用户手册,以验证笔记本电脑上的 USB-C 端口是否支持 Thunderbolt 3 协议。

Windows 操作系统和戴尔驱动程序更新:

 1. 运行 Windows 更新以确保 Windows 为最新版本。
 2. 请参阅 Explore SupportAssist for Home PCs 页面以下载、安装和运行 SupportAssist(适用于所有型号)或 Dell Command |更新 (适用于 Precision、XPS 和 Latitude)或 Dell Update(适用于 Vostro 成就、Inspiron 灵越和 G 系列),以更新戴尔计算机和戴尔坞站的 BIOS 和驱动程序。此外,也可以通过戴尔支持网站手动下载和安装戴尔驱动程序。
  • 在更新过程中,必须将坞站连接到计算机,以检测和安装坞站固件。
  • 在更新固件后,关闭并重新打开坞站电源。
表 1:坞站驱动程序和固件。
坞站驱动程序和固件 说明
Realtek USB 音频 WD19S、WD19TBS 或 WD19DCS 未使用
Realtek USB GBE 以太网控制器驱动程序  
戴尔坞站固件更新实用程序 仅当已发布坞站的固件更新时才可用。
系统驱动程序和固件  
Intel Thunderbolt 控制器固件更新实用程序
 • 这适用于支持 Thunderbolt 3 技术的笔记本电脑。
 • Ice Lake 和 Tiger Lake 芯片组具有原生 Thunderbolt 支持,并且不使用此驱动程序。
英特尔 Thunderbolt 控制器驱动程序
 • 这适用于支持 Thunderbolt 3 技术的笔记本电脑。
 • Ice Lake 和 Tiger Lake 芯片组具有原生 Thunderbolt 支持,并且不使用此驱动程序。
Intel UHD 显卡驱动程序 即使笔记本电脑具有 NVIDIA 等独立显卡,这也是必需的。
(BIOS)  
操作系统更新 运行 Windows 更新

Další informace

常见问题

 1. 确保您使用的是与笔记本电脑兼容的坞站。
 2. 确保坞站已接通电源。为获得最佳性能,请使用坞站随附的电源适配器。
 3. 断开坞站与笔记本电脑的连接。
 4. 保存您的工作并重新启动笔记本电脑。
 5. 将坞站连接至笔记本电脑。
 6. 检查键盘、鼠标、显示器等设备的连接。
 7. 下载并安装坞站的最新驱动程序。
 8. 为计算机下载并安装最新的 BIOS 或系统设置。
 9. 为计算机下载并安装最新的视频或显卡驱动程序。

要查找戴尔坞站指南的链接并了解有关对特定戴尔坞站问题进行故障处理的更多信息,请参阅我们的戴尔坞站指南

虽然坞站主要与笔记本电脑一起使用,但台式计算机使用坞站的过程与笔记本电脑相似。大多数台式计算机提供广泛的端口,因此坞站对于台式计算机并不是那么必要。

这通常是电源设置造成的。请按照以下步骤更改电源设置,以确保关闭笔记本电脑盖后显示屏不会关闭。

 1. 单击开始,然后选择运行
 2. 选择系统
 3. 在左侧窗格中,选择电源和睡眠
 4. 在右侧窗格中,选择其他电源设置
 5. 电源选项窗口中,选择选择关闭盖子的功能
 6. 电池接通电源下,将关闭盖子时设置更改为不执行任何操作
 7. 单击保存更改

推荐的文章

以下是您可能会感兴趣的与此主题相关的一些推荐文章。

Vlastnosti článku


Dotčený produkt
G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Dell Dock WD15, Dell Thunderbolt Dock TB16, Dell Precision Dual USB-C Thunderbolt Dock - TB18DC, Dell Universal Dock D6000, Dell Dock WD19, Dell Performance Dock - WD19DC , Dell Performance Dock – WD19DCS, Dell Dock – WD19S, Dell Thunderbolt Dock - WD19TB, Dell Thunderbolt Dock – WD19TBS ...
Datum posledního vydání

12 pro 2023

Verze

13

Typ článku

How To