Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Profitez de récompenses et de remises réservées aux membres
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Jak utworzyć i używać dysku USB do aplikacji do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell

Résumé: Ta instrukcja zawiera informacje jak utworzyć dysk USB do aplikacji do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell, a następnie jak korzystać z dysku, aby przywrócić system operacyjny w niedziałającym komputerze lub tablecie. ...

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes

Cause

Krok 1: Utwórz dysk USB do aplikacji do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell w działającym komputerze

Przed rozpoczęciem

Uwaga: Dysk USB Dell Recovery and Restore jest przeznaczony wyłącznie dla systemów operacyjnych Windows. W przypadku ponownej instalacji systemu operacyjnego Linux należy użyć funkcji obrazu odzyskiwania Dell Linux w celu przywrócenia systemu do ustawień fabrycznych.

Aby rozpocząć proces tworzenia dysku Dell Recovery and Restore USB, pobierz program Dell Recovery Restore z następującego łącza: Dell Recovery and Restore. Instalacja oprogramowania do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell na dysku USB spowoduje sformatowanie dysku i usunięcie zapisanych danych. Prosimy utworzyć kopię zapasową plików i danych zapisanych na dysku USB.

Zainstaluj oprogramowanie Dell Recovery & Restore w działającym komputerze.

 1. Po pobraniu pliku, który pojawi się na pasku zadań przeglądarki albo w folderze Pobrane, rozpakuj archiwum .zip. Aby to zrobić, przejdź do miejsca zapisania pliku, kliknij prawym przyciskiem plik i wybierz opcję Wyodrębnij wszystkie.
  Uwaga: Jeśli plik nie został poprawnie rozpakowany, podczas pobierania pliku mógł wystąpić błąd lub plik ma niewłaściwe rozszerzenie. Zmień rozszerzenie pliku na .zip, a następnie spróbuj rozpakować zawarte w nim pliki.
 2. Kliknij lub uruchom program Dell Direct Key albo plik setup.exe, aby uruchomić program instalacyjny. Na ekranie pojawi się kreator instalacji aplikacji do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell.
 3. W kreatorze instalacji aplikacji do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell kliknij przycisk Dalej, a następnik kliknij przycisk Zainstaluj.
 4. Kliknij przycisk Zakończ, gdy kreator instalacji zakończy instalację.

Otwórz aplikację do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell w celu przeniesienia oprogramowania na dysk USB

 1. Na pulpicie kliknij ikonę Kreatora klucza DellSLN298442_en_US__3direct-key-icon3, aby otworzyć aplikację.
 2. Podłącz dysk USB o pojemności 16 GB lub większej do wolnego portu USB.
 3. W oknie aplikacji do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell wybierz dysk USB jako nośnik, którego chcesz użyć. Oprogramowanie powinno wykryć dysk USB. Jeśli dysk USB nie zostanie wykryty, kliknij ikonę Odśwież obok pola rozwijanego.
 4. Kliknij przycisk Uruchom, aby przenieść oprogramowanie do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell na dysk USB.
 5. Jeśli pojawi się okno dialogowe dotyczące formatowania dysku, zignoruj komunikat i zamknij je, klikając X w prawym górnym rogu.
 6. Po zakończeniu procesu pojawi się komunikat „Operacja wykonana”. Kliknij przycisk OK.

Powrót do góry


Krok 2: Włącz lub uruchom niedziałający komputer przy użyciu dysku USB do aplikacji do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell

W przypadku systemu Windows 10 i Windows 8.1

Uwaga: w systemach Windows 10 i Windows 8.1 dostępna jest funkcja zabezpieczeń o nazwie bezpieczny rozruch, dzięki której komputer uruchamia się tylko przy użyciu oprogramowania zaufanego. Należy tymczasowo wyłączyć bezpieczny rozruch, aby nadać w systemie uprawnienie do uruchomienia przy użyciu dysku USB do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell. Po zakończeniu procesu przywracania systemu postępuj zgodnie z instrukcjami, aby włączyć ponownie bezpieczny rozruch.
Aby wyłączyć bezpieczny rozruch
 1. Włącz lub uruchom ponownie komputer z awarią systemu.
 2. Gdy pojawi się logo firmy Dell, naciśnij kilkakrotnie klawisz F2 na klawiaturze, aby otworzyć menu UEFI. W systemie Windows można też przytrzymać klawisz Shift podczas wyboru opcji Uruchom ponownie. Przejdź do strony Rozwiąż problem > Opcje zaawansowane: Ustawienia oprogramowania układowego UEFI.
 3. Używając klawiszy strzałek, przejdź do zakładki Rozruch w menu UEFI.
 4. Następnie wybierz funkcję Bezpieczny rozruch i naciśnij klawisz Enter, a następnie za pomocą klawisza + lub - zmień stan na Wyłączone i naciśnij klawisz Enter. Jeżeli pojawi się komunikat dotyczący zezwolenia na zmiany, wybierz przycisk Tak.
 5. Wybierz Opcję lista rozruchu i naciśnij klawisz Enter, a następnie w menu opcji wybierz Starsza wersja i naciśnij klawisz Enter.
 6. Podłącz dysk USB z aplikacją do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell do wolnego portu USB.
 7. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do zakładki Zamknij w oknie konfiguracji systemu. Następnie wybierz polecenie Zapisz i Zamknij. Komputer zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.
Aby uruchomić system przy użyciu dysku USB do naprawiania i przywracania systemu firmy Dell
 1. Gdy pojawi się logo firmy Dell, naciśnij kilkakrotnie klawisz F12 na klawiaturze, aby otworzyć ekran konfiguracji komputera.
 2. Wybierz opcję Urządzenie pamięci USB i naciśnij klawisz Enter.
 3. Komputer uruchomi z dysku USB oprogramowanie Dell Recovery & Restore.
 4. W oknie aplikacji do odzyskiwania i przywracania systemu wybierz preferowany język.
 5. Przeczytaj i zaakceptuj warunki licencji i umowę, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

W przypadku systemu Windows 7

 1. Wyłącz komputer z awarią systemu.
 2. Podłącz dysk USB z aplikacją do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell do wolnego portu USB.
 3. Włącz komputer.
 4. Gdy pojawi się logo firmy Dell, naciśnij kilkakrotnie klawisz F12 na klawiaturze, aby otworzyć ekran konfiguracji komputera.
 5. Używając klawiszy strzałek, wybierz opcję Urządzenie pamięci USB i naciśnij klawisz Enter. Komputer uruchomi z dysku USB oprogramowanie Dell Recovery & Restore.
 6. W oknie aplikacji do odzyskiwania i przywracania systemu wybierz preferowany język.
 7. Przeczytaj i zaakceptuj warunki licencji i umowę, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

Powrót do góry


Krok 3: Aplikacja do odzyskiwania i przywracania systemu przeprowadzi użytkownika przez opcje naprawy, przywracania lub ponownej instalacji.

Film – przywracanie komputera Dell z systemem Windows 8 lub Windows 10 za pomocą dysku USB

Uwaga: Klucz w chmurze nie będzie powodował pobierania żadnego obrazu systemu operacyjnego oraz nie będzie powodował jego przywracania w przypadku pustego dysku twardego. Funkcje klucza w chmurze zostały wymienione poniżej:
60-sekundowe skanowanie napraw wykonanych przez oprogramowanie SMART dysku twardego (funkcji inteligentnych napraw można użyć do rozwiązania następującego problemu) 
MBR (główny rekord rozruchowy)
Problem z BCD (danymi konfiguracji rozruchu)
Problem dotyczący partycji
Proces tworzenia kopii zapasowej
Obraz wyzwalający proces przywracania systemu z ukrytej partycji

Naprawa Smart Repair

W przypadku naprawy Smart Repair aplikacja automatycznie sprawdza i próbuje naprawić najczęstsze i podstawowe problemy dotyczące uruchamiania systemu Windows:

 • Problemy dotyczące głównego rekordu rozruchowego
 • Problemy dotyczące danych konfiguracji rozruchu
 • Problemy dotyczące tabeli partycji
 • Błędy systemu plików na dysku twardym

Jeśli wykrycie i naprawa problemu przy użyciu Smart Repair zakończy się pomyślnie, pojawi się ekran podsumowania, a następnie użytkownik zostanie poproszony o zamknięcie aplikacji do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell i ponowne uruchomienie komputera. Dane użytkownika nie są narażone na żadne zmiany i nie ma ryzyka ich utraty.

Jeśli nie można naprawić problemu przy użyciu Smart Repair, aplikacja do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell przejdzie do następnego kroku w procesie.

Kopia zapasowa danych i ustawień użytkownika

W aplikacji do naprawiania i przywracania systemu firmy Dell pojawi się komunikat z zapytaniem o kontynuację ponownej instalacji systemu operacyjnego. Po kliknięciu przycisku „Kontynuuj”, pojawi się ekran Kopia zapasowa, gdzie dostępna jest opcja tworzenia kopii zapasowych plików i ustawień osobistych użytkownika.

Uwaga: zdecydowanie zalecamy utworzenie kopii zapasowej danych. Kliknięcie przycisku „Pomiń” oznacza utratę wszystkich danych i ustawień użytkownika w przypadku ponownej instalacji systemu Windows.

Dostępne opcje kopii zapasowej:

 • Domyślna kopia zapasowa. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby utworzyć kopię zapasową wszystkich danych zapisanych w folderze Mój komputer (na przykład: Moje dokumenty, Moja muzyka, Moje wideo, Moje obrazy).
 • Dostosowana kopia zapasowa. Po kliknięciu opcji Wybierz więcej otworzy się ekran Dostosowana kopia zapasowa. Ta opcja umożliwia wybór poszczególnych plików, które mają być uwzględnione w kopii zapasowej.
 • Brak kopii zapasowej. Kliknięcie przycisku Pomiń spowoduje anulowanie tworzenia kopii zapasowej. Osobiste pliki i ustawienia użytkownika zostaną utracone.

Po wybraniu opcji dostosowanej kopii zapasowej, użytkownik zostanie poproszony o podłączenie zewnętrznego dysku twardego i/lub przejście do następnego kroku w procesie.

Odzyskiwanie obrazu i ponowna instalacja

 • Po utworzeniu kopii zapasowej aplikacja do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell wykona operację odzyskania obrazu przy użyciu istniejącego ukrytego obrazu systemu w komputerze.
 • Po zakończeniu przywracania obrazu komputer uruchomi się ponownie klika razy i użytkownik zostanie poproszony o odłączenie i podłączenie zewnętrznego dysku twardego do momentu zakończenia tworzenia kopii zapasowej.
 • Po zakończeniu całego procesu, system Windows uruchomi się normalnie i zostanie wyświetlony pulpit.
 • Otworzy się okno aplikacji do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell. Po wyświetleniu się komunikatu, kliknij przycisk Restart.
 • Po ponownym uruchomieniu komputera aplikacja do odzyskiwania i przywracania systemu firmy Dell poprosi użytkownika o podłączenie zewnętrznego dysku twardego (w przypadku wyboru opcji utworzenia kopii zapasowej danych). Następnie należy kliknąć przycisk Kontynuuj.
 • Po zakończeniu ponownej instalacji systemu operacyjnego użytkownik zostanie poproszony o ponownie uruchomienie komputera jeszcze raz, aby zakończyć instalację. Kliknij przycisk Restart.
 • W przypadku systemu operacyjnego Windows 8.1 należy wykonać krok 4, aby ponownie włączyć bezpieczny rozruch.

Powrót do góry


Krok 4: Ponowne włączanie bezpiecznego rozruchu w komputerze z przywróconym systemem (tylko w przypadku systemu Windows 10 i Windows 8.1)

 1. Uruchom ponownie komputer z przywróconym systemem.
 2. Gdy pojawi się logo firmy Dell, naciśnij kilkakrotnie klawisz F2 na klawiaturze, aby otworzyć menu UEFI. W systemie Windows można też przytrzymać klawisz Shift podczas wyboru opcji Uruchom ponownie. Przejdź do strony Rozwiąż problem > Opcje zaawansowane: Ustawienia oprogramowania układowego UEFI.
 3. Używając klawiszy strzałek, przejdź do zakładki Rozruch w menu UEFI.
 4. Następnie wybierz funkcję Bezpieczny rozruch i naciśnij klawisz Enter, a następnie za pomocą klawisza + lub - zmień stan na Włączone i naciśnij klawisz Enter. Jeżeli pojawi się komunikat dotyczący zezwolenia na zmiany, wybierz przycisk Tak.
 5. Wybierz Opcję lista rozruchu i naciśnij klawisz Enter, a następnie w menu opcji wybierz UEFI i naciśnij klawisz Enter.

Powrót do góry


 

Résolution


Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec, Chin i Japonii. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Informations supplémentaires

Propriétés de l’article


Produit concerné

Desktops & All-in-Ones, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Laptops, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Workstations, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Dernière date de publication

28 févr. 2023

Version

9

Type d’article

Solution