Komunikaty 091-400 i 091-911 Waste Toner Life

Komunikaty 091-400 i 091-911 Waste Toner Life


 Podsumowanie artykułu: Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat komunikatów 091-400 i 091-911 Waste Toner.


Spis treści:
  1. Komunikaty 091-400 i 091-911 Waste Toner Life
1.


  Komunikaty 091-400 i 091-911 Waste Toner Life  091-400: IOT Waste Toner Box Near Life
091-911: IOT Waste Toner Box Life Over


Pojemnik na zużyty toner jest materiałem eksploatacyjnym, którego zadaniem jest gromadzenie nadmiaru tonera podczas drukowania. Element ten wymienia się zazwyczaj co 30 tys. zadań drukowania, jednak z odpowiednim wyprzedzeniem zostanie wyświetlony komunikat informujący o zbliżającym się końcu cyklu eksploatacji zbiornika.

W przypadku wyświetlenia jednego z powyższych błędów, należy kupić nowy zbiornik na zużyty toner w witrynie
sprzedaży firmy Dell.
Szczegółowe informacje na temat demontowania/wymiany zbiornika na zużyty toner można znaleźć w artykule:

Wymiana zbiornika na zużyty toner w drukarkach laserowych C3760dn i C3765dnf firmy Dell 

 

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub chcesz podzielić się z nami opinią, napisz do naszego zespołu technicznego na Twitterze.

 

  Powrót do góry

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN265836

Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2014 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.