Wprowadzenie do procesu Explorer

Wprowadzenie do procesu Explorer


Streszczenie Artykułu: Wprowadzenie do procesu Explorer


Spis Treści:
  1. Co należy wiedzieć .1.


  Co należy wiedzieć 
Proces Explorer jest programem, który powinien być w stanie wyświetlić liczbę wykonywanie procesów. Może pomóc nam możliwe było wykrywanie procesów zużywania CPU pamięci nie został uchwycony przez task Manager (Menedżer zadań). 

 
Prawidłowe korzystanie z procesu explorer zapobiegają uruchamianiu następujących : 
  • stratą czasu procesora
  • Odpadów akumulatora (w przypadku system używa akumulatora)
  • Marnowanie pamięci systemowej

Eksplorator Procesu zrzut ekranu :
Instrukcje dotyczące pobierania i Eksplorator procesu. Eksplorator Procesu funkcjonują jako menedżer zadań, jest również sposobem na sprawdź, czy proces w systemie jest prawidłowy proces.
Prawidłowy proces/aplikacja powinna zawierać następujące następujące czynności:
  • Opis - pokazuje, co proces jest 
  • Nazwa firmy - spowoduje wyświetlenie nazwy firmy 
  • Ścieżka - pokaże gdzie plik exe mieszka. wiersza poleceń to rzeczywiste polecenia, które jest wykorzystywane do wykonywania procesu.Aby sprawdzić, czy konkretnych procesów" informacji, kliknij dwukrotnie na proces. (Ustawienie onenote jako przykład)
Sprawdzanie CPU kolumna zawiera zużycie pamięci przez niektórych proces, w przypadku potrzeby zatrzymać aplikację, kliknij dwukrotnie na programie, właściwości ekranu powinien zostać podniesiony.
Poniższy zrzut ekranu pokazuje własności programu OneNote. Bit "zabicia" Klikając zakładki Proces, nastąpi zatrzymanie procesu uruchamiania.
Powiązany 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN137749

Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.